Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les habilitats social es poden aprendre

2

Per ensenyar habilitats socials cal prioritzar el treball amb l’entorn de la persona

3

Les habilitats socials inclouen la reflexió sobre un mateix i el desenvolupament de la intel·ligència intrapersonal

4

Les variables clau de l’entorn social i relacional, sobre el que cal intervenir en el programa d’entrenament de les habilitats socials, són les seves condicions físiques i materials

5

L’entorn social es refereix de manera prioritària a les persones significatives per a la persona en situació de dependència

6

Hi ha una teoria unitària de com aprenen les persones

7

El condicionament dona prioritat als processos cognitius

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Des de la perspectiva conductista del procés d’aprenentatge cal un premi perquè una persona canvii la seva conducta.

2

Des de la perspectiva cognitiva del procés d’aprenentatge cal un premi perquè una persona canvii la seva conducta.

3

Des de la perspectiva sociocultural del procés d’aprenentatge cal un premi perquè una persona canvii la seva conducta.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La perspectiva conductista entén l’aprenentatge com un canvi en la:

2

La perspectiva cognitiva posa el focus de l’aprenentatge en els canvis en el:

3

La perspectiva sociocultural entén que l’aprenentatge és l’adquisició dels sabers:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La conducta adaptativa, que implica que la pot interactuar amb de manera , inclou les .

2

Els programes de les habilitat socials tenen com a promoure les conductes prosocials , si ja estan apreses, i , si cal modificar-les.

3

Els programes d’entrenament de les socials treballen aspectes entrellaçats: la relació amb i amb els altres, les oportunitats de relació que ofereixen els diferents entorns i les característiques i materials d’aquests.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les situacions d’ensenyament i d’aprenentatge tenen condicionants individuals i contextuals

2

El Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA) implica que tothom aprèn de la mateixa manera

3

La personalització de l’aprenentatge suposa que l’aprenen ho decideix tot

4

Les habilitats per la vida fan referència a la competència psicosocial

5

Les habilitats per a la vida ens serveixen per identificar de manera exclusiva les destresses relatives a la relació de la persona amb l’entorn social

6

La gestió de les emocions és una habilitat per a la vida i un dels continguts dels programes d’habilitats socials

7

En termes generals es pot dir que existeixen quatre emocions bàsiques: alegria, tristesa, pot i ràbia.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Per treballar les emocions cal seguir el procediment: d’expressió, identificació, compressió i regulació.

2

Per treballar les emocions cal seguir el procediment: d’identificació, compressió, expressió i regulació.

3

Per treballar les emocions cal seguir el procediment: de compressió, identificació, expressió i regulació.

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La comunicació assertiva suposa el respecte a les necessitats i interessos:

2

La comunicació passiva suposa el respecte a les necessitats i interessos:

3

La comunicació agressiva suposa el respecte a les necessitats i interessos:

Exercici 8

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La capacitat empàtica suposa posar-se en el lloc de des del seu sentir i expressió, el que suposa l’escola i la no projecció dels propis i .

2

La capacitat empàtica va més enllà el que senti i pensa persona i suposa en conseqüència, oferint en funció de les expressades.

3

Les relacions ha de suposar el per a les persones que les estableixen, partint de de cadascuna d’elles i promovent el mutu.

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els objectius dels programes d’entrenament de les habilitats socials són modificar les estratègies de les que ja disposa la persona .

2

Els objectius dels programes d’entrenament de les habilitats socials, quan es fan en grup, són els mateixos per a tots els aprenents.

3

Les estratègies, per entrenar les habilitats socials, han de ser diverses

4

Els programes d’entrenament de les habilitats socials han de treballar sempre tots els continguts que hi tenen cabuda

5

Les normes socials i de cortesia poden formar part del programa d’entrenament de les habilitats socials

6

Preguntar i respondre forma part del contingut d’entrenament de les habilitats socials, de comunicació.

7

En els programes d’entrenament d’habilitats socials és tan important el treball sobre un mateix que sobre les relacions amb els altres

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

En la planificació del programa d’entrenament cal definir els objectius, els continguts, el procediment i l’avaluació.

2

En la planificació del programa d’entrenament cal definir els objectius, els continguts, el procediment i la difusió.

3

En la planificació del programa d’entrenament cal definir els objectius, els continguts, el protocol i la difusió.

Exercici 11

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

El joc de rol permet la simulació de situacions per poder generar:

2

El teatre de l’oprimit, més enllà de la reflexió permet:

3

La reflexió sobre la pròpia actuació pot venir donada per processos d’autoavaluació i de :

Exercici 12

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les activitats d’ensenyament i que es promouen en els programes de les habilitats socials s’han de basar en la concepció i en l’ajut d’altres més .

2

Els programes de les habilitat socials es poden a partir de situacions de vida com són les experiències i el .

3

A banda dels , ens els programes d’entrenament de les habilitat socials, cal que hi participin com a els propis i la resta de persones per la persona en situació de .

Exercici 13

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els programes d’entrenament de la habilitats socials, per a persones en situació de dependència, impliquen planificar i desenvolupar actuacions i estratègies diverses .

2

Les persones amb discapacitat física motora tenen dificultats en l’accés i manteniment de les interaccions socials per afectacions en la percepció sensorial

3

Les persones amb discapacitat intel·lectual poden presentar afectacions en les àrees de les relacions interpersonals i de la comunicació

4

Les persones amb discapacitat derivada de malaltia mental poden presentar alteracions emocionals, cognitives i/o comportamentals.

5

Les persones grans, amb pèrdues a nivell cognitiu, poden tenir diverses afectacions que es donen de manera exclusiva en la conductual

6

Per adquirir una nova destresa social cal l’ajut d’una persona més capaç i el posterior exercici autònom

7

Establir unes rutines i uns hàbits afavoreix el manteniment de les habilitats socials ja adquirides

Exercici 14

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Per establir una relació de confiança cal desenvolupar els següents processos en aquest ordre: confiança, coneixença, cooperació i compromís.

2

Per establir una relació de confiança cal desenvolupar els següents processos en aquest ordre: cooperació, compromís, coneixença i confiança.

3

Per establir una relació de confiança cal desenvolupar els següents processos en aquest ordre: coneixença, confiança, compromís i cooperació.

Exercici 15

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

El procediment de resolució de conflictes, que duen a terme les parts en conflicte, de manera autònoma, s’anomena:

2

El procediment de resolució de conflictes que es desenvolupa amb una tercera persona que facilita la interacció i l’arribada a un acord entre les parts, s’anomena:

3

El procediment de resolució de conflictes en que l’acord el pren una tercera persona procedint de manera objectiva i justa s’anomena :

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos