Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Aplica estratègies de suport psicosocial i habilitats de relació social relacionant-les amb les necessitats psicosocials de les persones en situació de dependència.

  • Descriu les característiques i necessitats fonamentals de les relacions socials de les persones en situació de dependència.
  • Analitza els criteris i les estratègies per organitzar la intervenció referida al suport psicosocial a les persones en situació de dependència i la creació de noves relacions.
  • Identifica recursos, mitjans, tècniques i estratègies de suport i desenvolupament de les habilitats socials de les persones en situació de dependència.
  • Selecciona els mitjans i recursos expressius i comunicatius que afavoreixen el manteniment de les capacitats relacionals de les persones en situació de dependència.

2. Fa el seguiment de les intervencions i activitats relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avaluació.

  • Identifica les fonts d’informació implicades en l’atenció psicosocial de la persona en situació de dependència.
  • Fa el seguiment de les intervencions i activitats relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avaluació.
  • Valora la importància dels processos d’avaluació en el desenvolupament de la seva tasca professional.
  • Justifica la importància de la transmissió de la informació a l’equip interdisciplinari.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències