Referències

Bibliografia bàsica

Coll, C. (coord.) (2004). Psicologia de la instrucció. Barcelona: UOC.

En aquest llibre es recullen les principals teories que fonamenten la concepció constructivista del procés d’aprenentatge i els factors interpsicològics i intrapsicològics implicats en el procés d’aprenentatge.

Eceiza, M.; Arrieta, M.; Goñi, A. (2008). “Habilidades sociales y contextos de la conducta social”. A: Revista de Psicodidáctica, vol. 13 núm. 1, pàgs. 11-26.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=175/17513102

En aquest article es proposen, a partir de l’elaboració del Cuestionario de Dificultades Interpersonales (CDI), cinc categories tant per avaluar com per intervenir en les habilitats socials referides a diferents contextos d’interacció social i diferents finalitats.

Kelly, J. A. (2010). Entrenamiento de las habilidades sociales. Bilbao: Desclée de Brouwer.

En aquest llibre es fa una aproximació conceptual a les habilitats socials i s’assenyala el seu caràcter situacional i contextualitzat. S’analitza el procés d’aprenentatge de les habilitats socials, a través del modelatge i de l’aprenentatge per observació. S’indiquen diverses situacions per a l’avaluació de les habilitats socials.

Perez, P. (2000) Habilidades sociales: educar hacia la autoregulación. Barcelona: ICE UB / Horsori.

En aquest llibre es conceptualitzen les habilitats socials i els seus components (cognitius, afectius i conductuals) i s’analitza el seu procés d’aprenentatge i el procés d’avaluació de la competència social.

Riba, C. (2014). Mètodes d’investigació qualitativa. Barcelona: FUOC.

http://cv.uoc.edu/annotation/475364da13fc487b002fb9218ade5ca9/487521/PID_00212200/index.html

En aquest llibre es conceptualitza la metodologia d’estudi qualitativa, desmentint que suposi mètodes arbitraris i mancats de rigor. També s’assenyala el seu caràcter diferencial respecte a mètodes quantitatius. S’analitzen les tècniques d’obtenció de dades que li són pròpies: l’entrevista, l’estudi de grups i l’anàlisi de documentació.

Roca, E. (2014). Cómo mejorar tus habilidades sociales. València: ACDE Ediciones

http://www.cop.es/colegiados/pv00520/pdf/Habilidades%20sociales-Dale%20una%20mirada.pdf

En aquest llibre se sistematitzen alguns conceptes teòrics relatius a les habilitats socials i altres aspectes i competències relacionades com l’assertivitat, l’autoestima, la intel·ligència emocional i l’empatia. S’analitza el paper que juguen les creences i els pensaments de cada persona a l’hora d’establir i mantenir relacions.

Bibliografia complementària

González, R. M.; Guinart, S. (2011). Alumnado en situación de riesgo social. Barcelona: Graó.

En aquest llibre trobareu informació sobre les relacions de qualitat referides a la parentalitat saludable.

Moreno, M. C.; Cubero, R.(1990). “Relaciones sociales: familia, escuela, compañeros”. A: Palacios, J.; Marchesi, A.; Coll, C. (eds.). Desarrollo psicológico y educación, I. Psicología evolutiva. Madrid: Alianza.

En aquest capítol s’expliciten aquells elements rellevants de les relacions que s’estableixen amb les persones significatives, familiars, mestres i iguals.

Rodrigo, M. J.; Palacios, J. (1998). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza.

En aquest llibre es fa una anàlisi exhaustiva de la família i les seves diversitats, i la influència en el desenvolupament personal i social de cada persona.

Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento. Barcelona: Paidós.

En aquest llibre es posa de manifest la influència social en la configuració de cada persona i en la seva conceptualització del món. Se subratlla la gran incidència del context social i cultural de la vida de les persones i com les configura.

Schaffer, R. (1990). El context sociofamiliar en l’educació de l’infant. Barcelona: Rosa Sensat.

En aquest llibre hi ha informació exhaustiva sobre les relacions interpersonals de qualitat i les seves característiques.

Servei de Llengües de la UAB i Servei de Llengües i Terminologia de la UPC (2006). “Unitat 24. He d’escriure un article”. A:Argumenta (en línia). https://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/unit_24/sot_2_03.html

En aquesta guia s’indiquen els aspectes que cal tenir en compte quan es du a terme una recerca des de la metodologia qualitativa. Dona recursos per escriure un article científic i explica els diferents passos per a una recerca científica.

Adreces d'interès

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/

Aquesta adreça proporciona informació sobre les persones en situació de dependència.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cuidadors-informals/cuidadors-informals/

Aquesta adreça proporciona informació sobre els cuidadors informals que atenen persones en situació de dependència.

https://www.catorze.cat/noticia/13233/luis/rojas/marcos/quan/et/parlis/tu/mateix/parla/be

En aquesta entrevista al psiquiatra Luis Rojas Marcos, publicada a la revista en línia Catorze l’entrevistat subratlla la importància de parlar-se de manera positiva a un mateix.

https://www.nytimes.com/es/2016/04/06/espanol/cultura/un-estudio-de-harvard-revela-los-secretos-para-una-vida-feliz.html

Article d’Anahad O’Connor “Los secretos para una vida feliz, según un estudio de Harvard”, a la revista The New York Times. Posa de manifest la importància de les relacions de qualitat al llarg de cicle vital de cada persona.

https://little-revolutions.com/ca/canvia-el-conte/

Canvia el conte és una proposta per promoure la reflexió amb el més joves sobre la individualitat de cada persona i la diversitat de les situacions en què cadascú es troba, subratllant la necessitat de preservar la dignitat i el respecte.

Referències bibliogràfiques

Pérez, J. i altres (2020). “Un perfil de las personas mayores en España 2020. Indicadores estadísticos básicos”. A: Informes Envejecimiento en red, 25. Madrid, Envejecimiento en red.

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos2020.pdf

Diversos autors (2016). L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016. Barcelona: Apunts.

https://obertament.org/images/Presentaci%C3%B3%20Acte/Estigma%20a%20Catalunya%202016.pdf

Barudy, J.; Dantagnan, M. (2005) Los buenos tratos en la infancia: Parentalidad, afección y resiliencia. Barcelona: Gedisa.

Bavister, S.; Vickers, A. (2014). Programación Neurolingüística. Barcelona: Amat editorial.

Bowlby, J. (1993). El vínculo afectivo. Barcelona: Paidós.

Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós.

Fundació Institut Guttman (2016). Innovació Social i discapacitat. Badalona: Fundació Institut Guttman.

https://siidon.guttmann.com/files/guttmann_jornades_discap_20x25_corregit_43b.pdf

Izal, M.; Montorio, I. (2009). “El desenvolupament durant l’envelliment”. A: Moreno, A. (coord.) Psicologia del desenvolupament II. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya

Lewin, K. (1973). Dinámica de la personalidad. Madrid: Morata.

López, F. (2003). “Apego y relaciones amorosas”. A: Información psicológica, 82, pàg. 36-48.

López-Pérez, B.; Fernández-Pinto, I.; Márquez-González, M. (2008). “Educación emocional en adultos y personas mayores”. A: Revista electrónica de investigación psicoeducativa, 15, vol. 6 (2), pàg. 501-522.

http://ojs.ual.es/ojs/index.php/EJREP/article/view/1286/1357

Palacios, J.; Moreno, M. C. (1994). “Contexto familiar y desarrollo social”. A: Rodrigo, M. J. (ed.). Contexto y desarrollo social. Madrid: Síntesis.

Pinazo, S.; Sánchez, M. (2005). Gerontología. Actualización, innovación y propuestas. Madrid: Pearson Prentice-Hall.

Robles, L. (2006). “La vejez: nuevos actores, relaciones sociales y demandas políticas”. A. Estudios de Historia y Sociedad, XXVII (105), pàg. 140-175.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=137/13710505

Serratosa, T. (2016). “El principi d’accessibilitat universal: Ciutat inclusiva, diversitat humana i espai urbà per a totes les persones”. A: Diari de la discapacitat (en línia).

https://diarideladiscapacitat.cat/el-principi-daccessibilitat-universal-ciutat-inclusiva-diversitat-humana-i-espai-urba-per-a-totes-les-persones/

Diversos autors (2005). “Objetivos y contenidos de un programa de educación emocional para personas mayores. Emociona’t”. A: Revista Iberoamericana de Educación, vol. 37, núm. 5. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

https://www.researchgate.net/profile/Ramona_Ribes/publication/43693186_Objetivos_y_contenidos_de_un_programa_de_educacion_emocional_para_personas_mayores_Emociona't/links/00b495272161b83d95000000/Objetivos-y-contenidos-de-un-programa-de-educacion-emocional-para-personas-mayores-Emocionat.pdf

Vila, I. (1986). Introducció a l’obra de Henri Wallon. Barcelona: Anthropos.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Les habilitats socials