Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els components que es posen en joc en les habilitats socials són tan personals com contextuals.

2

Les variables personals són fixes i no estan condicionades per l’entorn social i físic.

3

Les variables contextuals no es poden canviar i el que ha de fer la persona es adaptar-s’hi.

4

L’autoestima és el valor que la persona es dona a si mateixa.

5

Les expectatives que les altres persones tenen de cada persona condicionen les expectatives d’aquesta última.

6

Les concepcions que construïm de nosaltres mateixos i de l’entorn social són els que tenen els nostres familiars.

7

Les conductes de les persones són una còpia d’aquelles que han vist en els seus contextos de vida.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

La millor situació per canviar és atribuir l’èxit a causes externes, controlables i variables.

2

La millor situació per canviar és atribuir l’èxit a causes externes, no controlables i variables.

3

La millor situació per canviar és atribuir l’èxit a causes internes, controlables i variables.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPregunta
1

L’atribució del fracàs a variables internes vol dir que se situen en el .

2

L’atribució del fracàs a variables controlables vol dir que se situen en el .

3

L’atribució del fracàs a variables estables vol dir que .

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els components de les habilitats socials, són les que la persona ha anat al llarg del seu desenvolupament relatives a dos aspectes: com és ella i com és l’entorn i les altres persones.

2

El coneixement d’un mateix es recullen en , és a dir, la manera com la persona es concep a si mateixa; aquest es pot inscriure dins d’un ventall d’opcions que van del contínuum hàbil o no hàbil socialment, es pot concebre com a o tancat respecte a les relacions socials, o extravertit o .

3

Entre el repertori de conductes que ens permeten identificar les habilitats socials de les persones hi ha conductes , no verbals, paralingüístiques i .

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’escola ordinària és més inclusiva que l’escola d’educació especial.

2

És tan inclusiu el treball en centres ordinaris com el treball en centres especials

3

Per al desenvolupament de la persona en condicions d’inclusió és adequada la participació en entorns on exclusivament hi ha persones que presenten característiques molt semblants a les seves.

4

Les condicions laborals d’un cuidador familiar poden ser un element de l’exosistema que afavoreixi o dificulti el funcionament dels microsistemes de la persona en situació de dependència.

5

La coherència entre microsistemes és especialment rellevant per a les persones en situació de dependència.

6

El macrosistema analitza, de manera exclusiva, la influència de les idees i els prejudicis socials en la vida de les persones.

7

Sovint per conceptualitzar les persones en situació de dependència la societat es guia per etiquetes socials o estereotips.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

La participació de les persones en situació de dependència en més d’un entorn es veu afavorida si entre aquests hi ha confiança mútua.

2

La participació de les persones en situació de dependència en més d’un entorn no és positiva en cap cas.

3

La participació de les persones en situació de dependència en més d’un entorn es veu afavorida si es persegueixen objectius divergents.

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Formes col·lectives, preestablertes i amb valor de certesa que s’utilitzen per caracteritzar i classificar diferents grup socials:

2

Accions o comportaments que es fan contra un grup social que s’ha prejutjat:

3

Persones en situació de dependència assimilen i es fan propis els estereotips que se’ls atribueixen socialment:

Exercici 8

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les influències més de les persones són la relació que estableixen amb la persona dependent i les relacions que en altres contextos.

2

Quan la situació de dependència és , es dona al llarg del cicle vital. Qui pateix un major impacte psicològic respecte a aquesta nova situació és la que esdevé dependent, i es dona un procés de que cal tenir present a l’hora de relacionar-s’hi.

3

Quan la persona en situació de dependència ho és des del , els o cuidadors principals passen per procés de associat al trencament de les respecte a la salut i les capacitats de la persona i al seu propi rol.

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’objectiu de l’avaluació és emetre un judici de valor per etiquetar la persona i el seu entorn social i físic.

2

L’avaluació és un procés que compte amb diverses fases i actuacions.

3

Abans de la recollida de dades cal prendre un nombre important de decisions.

4

La finalitat de l’avaluació de les habilitats socials està lligada a prendre decisions per a l’actuació dirigida a la millora.

5

Si s’avaluen les habilitats que posa en joc la persona, no es poden avaluar les variables de l’entorn, i a la inversa.

6

Per a un procés d’avaluació es recomana utilitzar un únic instrument.

7

La triangulació de les dades fa referència que, com a mínim, les han d’analitzar tres persones.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

L’avaluació de les habilitats socials que prenen com a referència el criteri personal, permet comparar la situació de la persona respecte als del seu voltant.

2

L’avaluació de les habilitats socials que prenen com a referència el criteri personal, permet comparar la situació de la persona respecte a ella mateixa.

3

L’avaluació de les habilitats socials que prenen com a referència el criteri personal, permet comparar la situació de la persona respecte al valor de les habilitats socials que es consideren adequades.

Exercici 11

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Avaluació que es realitza abans d’iniciar un programa o actuació:

2

Avaluació que es realitza mentre es desenvolupa un programa o actuació:

3

Avaluació que es realitza quan s’acaba un programa o actuació:

Exercici 12

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

L’avaluació de les habilitats ha de tenir en compte una perspectiva: el nivell de competències en les habilitats socials de la persona i les oportunitats o que hi ha en l’.

2

Quan s’ha realitzat l’avaluació d’una persona en situació de dependència els han d’utilitzar la obtinguda per establir un de treball on es defineixin les .

3

L’avaluació interna és aquella que realitzen les persones que en els contextos de la persona en situació de dependència; en canvi, l’avaluació és la que realitzen persones que formen part dels contextos de de la persona avaluada.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos