Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les habilitats socials són aptituds i actituds que s’aprenen i, per tant, poden canviar.

2

El desenvolupament personal i social de les persones són dos processos independents, sense connexió.

3

Per analitzar les habilitats socials d’una persona n’hi ha prou a observar la seva conducta.

4

El vincle afectiu compleix la funció de donar seguretat i suport emocional al llarg de tot el cicle vital.

5

L’establiment del vincle afectiu permet la construcció d’una visió del món (dels altres) i de la pròpia persona.

6

El vincle afectiu s’estableix amb moltes persones.

7

Les persones de referència són models de relació.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

La vinculació entre els entorns que formen el microsistema és fonamental al llarg de tot el cicle vital.

2

La vinculació entre els entorns que formen el microsistema és important en funció de l’edat de la persona en desenvolupament.

3

La vinculació entre els entorns que formen el microsistema és important en funció de les característiques de la persona en desenvolupament.

Exercici 3

Relacioneu les definicions amb el concepte corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Entorns en què participa la persona en desenvolupament:

2

Idees i creences d’un grup social en un moment concret de la història:

3

Entorns en què la persona en desenvolupament no participa, però influeixen en es seus entorns de vida:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les habilitats socials d’una persona es posen de manifest a través de que es fonamenten en i en .

2

Per establir el vincle cal que la persona cuidadora mostri de manera i doni a les demandes i necessitats de la persona que es vincula.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’element més rellevant del microsistema per al desenvolupament humà són les relacions interpersonals.

2

Existeix un mesosistema quan la persona en desenvolupament participa en més d’un entorn.

3

La qualitat de la relació depèn directament del nombre d’hores que s’hi dediquen.

4

Perquè hi hagi relació entre dues persones cal que com a mínim una observi l’activitat de l’altra, i que aquesta se n’adoni i reconegui l’interès demostrat.

5

El respecte a la individualitat de cada persona és un aspecte rellevant de les relacions de qualitat.

6

Les relacions entre persones cuidadores i persones dependents no han de ser bidireccionals.

7

Un dels elements clau de les relacions de qualitat és l’escolta activa.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Els rols expressen el que s’espera d’una persona en funció de la seva posició o condició social, i estan clarament vinculats al mesosistema.

2

Els rols expressen el que s’espera d’una persona en funció de la seva posició o condició social, i estan clarament vinculats al macrosistema.

3

Els rols expressen el que s’espera d’una persona en funció de la seva posició o condició social, i estan clarament vinculats a l’exosistema.

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Esdeveniment que afecta un nombre important de persones grans:

2

Fenomen que es dona en persones que pateixen trastorns de salut mental:

3

Necessitat que tenen les persones amb discapacitat física per ser autònomes:

Exercici 8

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les persones amb discapacitat sensorial engloben les persones o i les persones amb parcial o total.

2

Les persones amb discapacitat física poden tenir diferents graus d’afectació que impliquin situació d’, semiautonomia o .

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les persones dependents són molt diverses entre si.

2

L’envelliment de la població és un fenomen que decreix.

3

Els fisioterapeutes són professionals rellevants per a les persones amb discapacitat física motora.

4

Els logopedes són professionals rellevants per a les persones amb discapacitat visual.

5

La jubilació té efectes emocionals negatius sobre la majoria de persones grans.

6

Per a les persones dependents és important comptar en els seus entorns amb persones referents.

7

Les persones referents serveixen per donar ordres i garantir-ne el compliment.

8

Quan hi ha una persona amb discapacitat auditiva és rellevant tenir en compte la posició que ocupa respecte al focus de la interacció.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Les persones grans es relacionen amb les seves parelles, fills, néts, germans i amics.

2

Les persones grans pràcticament no tenen relacions.

3

Les persones, conforme es fan grans, augmenten el seu cercle de relacions.

Exercici 11

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Un entorn que facilita les relacions d’un persona amb discapacitat sensorial és aquell que compta amb .

2

Un entorn que afavoreix el benestar de les persones amb trastorn mental és aquell que preveu un .

3

L’adaptació de l’entorn pot tenir en compte les característiques al seu accés .

Exercici 12

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La conducta adaptativa engloba un conjunt d’ conceptuals, i pràctiques.

2

Les persones amb discapacitat necessiten un entorn que els faciliti la comprensió de la i els .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos