Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les necessitats socials de les persones en situació de dependència amb les activitats grupals del pla de treball.

 • Disposa el mobiliari i els recursos materials en l’espai d’intervenció.
 • Decora els espais adaptant-los a les necessitats de la persona en situació de dependència, així com al calendari, a l’entorn cultural i al programa d’activitats de la institució.
 • Confecciona els elements de senyalització i simbolització per organitzar els materials i estris d’una aula taller o un domicili.
 • Justifica els avantatges d’organitzar l’espai de cara a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

2. Fa l’acompanyament en les activitats socials relacionant els recursos comunitaris amb les necessitats de les persones en situació de dependència.

 • Adequa l’acompanyament per al gaudiment del lleure i l’accés als recursos comunitaris de les persones en situació de dependència, d’acord amb les seves característiques i els seus interessos personals.
 • Fa l’acompanyament en les activitats de lleure i temps lliure programades.
 • Registra el desenvolupament de les activitats d’acompanyament així com les incidències sorgides.
 • Respecta els interessos de les persones en situació de dependència en la realització d’activitats de lleure i de temps lliure.

3. Aplica estratègies i tècniques d’animació grupal en la institució analitzant les necessitats de les persones en situació de dependència.

 • Defineix les tècniques d’animació per dinamitzar les activitats de lleure de les persones en situació de dependència.
 • Descriu les estratègies d’animació i motivació que potenciïn la participació en les activitats que es realitzen en una institució concreta.
 • Selecciona recursos específics de lleure adequats a les persones en situació de dependència.
 • Analitza els materials de caràcter lúdic adequats als usuaris determinant les seves característiques i les seves utilitats.
 • Duu a terme activitats de lleure i de temps lliure, dins i fora de la institució, tenint en compte les necessitats dels usuaris.
 • Mostra iniciativa per aportar idees noves i creatives en les activitats d’animació de la institució.
 • Justifica el respecte als interessos dels usuaris i els principis d’autodeterminació de la persona dependent a l’hora d’ocupar el seu temps lliure i participar en activitats d’animació de lleure i temps lliure.

4. Fa el seguiment de les intervencions de suport en l’animació grupal relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avaluació.

 • Defineix instruments de recollida d’informació per al seu ús en el procés d’avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de dependència.
 • Aplica instruments de registre i transmissió de les observacions realitzades en el desenvolupament de les activitats.
 • Valora la importància dels processos d’avaluació en el desenvolupament de la seva tasca professional.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències