Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El procés de planificació s’estructura en grans fases, que faciliten les tasques a realitzar en funció dels diferents .

2

L’anàlisi de les necessitats o permet en profunditat la sobre la qual es vol intervenir.

3

El disseny, l’ i l’avaluació són fases del procés de. Cal dur-les a terme en l’ indicat, tot i que cal recordar que el procés és dinàmic i que tots els elements es .

Exercici 2

Trieu les opcions correctes:

Per aconseguir dissenyar intervencions que possibilitin un vertader oci inclusiu cal…

NúmPregunta
1

Construir models de serveis genèrics i globalitzats.

2

Emfatitzar el sentit de comunitat per tal que totes les persones puguin desenvolupar el sentiment de pertinença.

3

Fer adaptacions i proporcionar ajuda perquè cada persona pugui créixer. .

4

Proporcionar suport social a totes les persones, i no solament als col·lectius amb necessitats especials.

5

Utilitzar només alguns dels recursos disponibles.

6

Reduir les relacions personalitzades.

7

Impedir que tothom empri els mateixos equipaments i serveis.

Exercici 3

Trieu les opcions correctes:

Quin són els aspectes clau que cal tenir en compte abans de dissenyar intervencions en oci per a persones en situació de dependència?

NúmPregunta
1

Tenir la motivació com a punt de partida.

2

Saber que no poden realitzar el mateix oci que la resta de gent.

3

Tenir clar que la diversió és un objectiu clau. .

4

Crear espais disgregats per a cada col·lectiu en situació de dependència i segons els graus de dependència.

5

Promoure la socialització a través de l’oci. .

6

Entendre l’oci com un recurs per passar l’estona sense més intenció ni objectius, és a dir, per “matar el temps”.

7

Entendre l’oci com un espai d’aprenentatge, formació i d’adquisició de coneixements. .

8

Valorar la importància d’educar per a la salut durant el temps d’oci.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Motivar les persones en situació de dependència abans de realitzar una intervenció en oci i temps lliure les ajuda a veure les seves dificultats com un repte a superar i no com un impediment impossible.

2

Per fer un disseny d’intervenció adaptat i acurat que tingui bona rebuda entre els usuaris en situació de dependència a qui va adreçat no cal parlar amb ells prèviament per conèixer els seus gustos ni necessitats.

3

La socialització a través de les activitats d’oci apropa la realitat de les persones ne situació de dependència a la resta de la societat i ajuda que la gent pugui conèixer la seva situació de primera mà.

4

Les circumstàncies que han portat les persones a estar en situació de dependència mai van acompanyades d’una pèrdua de la seva autonomia.

5

L’aprenentatge centrat en les noves tecnologies obre un món de possibilitats i d’expansió vital i relacional per a les persones en situació de dependència.

Exercici 5

Trieu les opcions correctes:

Planificar és important perquè…

NúmPregunta
1

Permet orientar les accions des del principi i donar sentit a tot el procés.

2

Minimitza els recursos i aconsegueix reduir els resultats.

3

Impedeix el procés de reflexió i renovació d’idees.

4

Aporta professionalitat a la intervenció.

5

Crea i facilita un espai de participació des de l’inici.

6

Immobilitza als diferents agents per a que no intervinguin.

7

Estableix prioritats, criteris i actituds comunes.

8

Està de moda.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents sobre els diferents nivells de planificació:

NúmPreguntaResposta
1

Defineix línies estratègiques per donar resposta a problemàtiques que afecten a un col·lectiu concret. És a llarg termini:

2

És la unitat operativa dins del procés de planificació. Inclou activitats molt concretes interrelacionades i coordinades. És a curt termini:

3

Es dissenya a nivell tàctic, inclou un conjunt de projectes coordinats al voltant d’una temàtica o àrea específica per a ser desenvolupats a mitjà termini:

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El programa és un instrument més concret que el projecte.

2

Els objectius cal redactar-los de forma breu, clara i concisa.

3

L’avaluació es realitza sols a la fase final del projecte abans de fer l’informe final.

4

Els objectius generals no indiquen resultats concrets ni són mesurables.

5

Els tècnics d’atenció a persones en situació de dependència sols han de participar en l’execució, i mai en altres fases del procés.

6

El procés de planificació s’estructura en quatre grans fases que s’han d’entendre com un procés exclusivament lineal.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els objectius específics exposen la intenció central del projecte.

2

El cronograma mostra la seqüència que segueixen les activitats o tasques en el temps.

3

Els objectius generals concreten els objectius específics i sempre són mesurables per mitjà d’indicadors.

4

El cronograma mostra la sincronia de les activitats que es realitzen en paral·lel o simultàniament.

5

Els indicadors, els criteris d’avaluació i els instruments d’avaluació són exactament el mateix.

6

Els indicadors d’avaluació s’han de plantejar al redactar els objectius. Això permet revisar i reformular els objectius en cas que es detecti que són massa abstractes o difícils d’avaluar.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Les tasques es descomponen en diverses activitats que cal organitzar, planificar i realitzar.

2

Les activitats sempre són d’un sol tipus i no poden combinar mai diferents vessants.

3

Les activitats es descomponen en diverses tasques que cal organitzar, planificar i realitzar.

4

La improvisació sense prèvia organització és la millor manera d’intervenir en col·lectius i grups de persones en situació de dependència.

Exercici 10

Relacioneu els conceptes següents sobre els tipus d’activitats d’oci i temps lliure:

NúmPreguntaResposta
1

Activitats que intenten formar i capacitar a la gent per tal que adquireixin coneixements:

2

Activitats que fomenten que la gent tinga la capacitat d’apreciar tot allò que es considera obra cultural i patrimoni (material o immaterial) de la humanitat:

3

Activitats que afavoreixen l’expressió i permeten a la gent iniciar-se i desenvolupar la creativitat, la capacitat d’innovació i la cerca de nous llenguatges expressius:

4

Activitats que afavoreixen la vida associativa i les relacions socials i comunitàries:

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La fitxa d’activitat serveix per ajudar els professionals a concretar de forma senzilla i estructurada la planificació i l’organització de les activitats.

2

Sols hi ha un disseny vàlid de fitxa d’activitat i sempre ha de ser el mateix.

3

La fitxa d’activitat sintetitza i resumeix la informació bàsica i essencial que es necessita per a realitzar una activitat.

4

El nombre de persones destinatàries i el nombre de sessions no s’han d’incloure necessàriament en la fitxa d’activitat, ja que no val per ajudar en l’organització ni planificació. .

5

Els objectius específics, l’avaluació i la descripció el desenvolupament és informació que s’ha d’incloure imprescindiblement a la fitxa d’activitat.

6

Les adaptacions que es realitzin per adaptar l’activitat a les persones destinatàries en situació de dependència no s’han d’incloure a la fitxa d’activitat, ja que és informació privada i personal.

7

La fitxa de programació del material és el mateix que la fitxa d’activitat.

8

El cronograma i el pressupost han d’incloure’s a l’informe final, però mai dintre de la fitxa d’activitat.

Exercici 12

Trieu les opcions correctes.

Quines són tasques i funcions del tècnic d’atenció a persones en situació de dependència en les intervencions en oci i temps lliure?

NúmPregunta
1

Acompanyar els integrants en la realització de les activitats.

2

No interferir en el procés d’avaluació i valoració en cap moment.

3

Oferir ajuda i suports necessaris i adaptats a cada persona, situació i activitat.

4

Incentivar les famílies perquè escullin les activitats d’oci de les persones en situació de dependència.

5

Promoure de la participació activa de les persones usuàries.

6

Deixar que la persona en situació de dependència s’adapti sola al grup per més que li costi i que tingui dificultats, ja que les ha de superar per si mateixa sense ajuda.

Exercici 13

Marqueu si són vertaders (V) o falsos (F) els següents criteris per adaptar les activitats d’oci i temps lliure:

NúmPreguntaVF
1

Les activitats han de realitzar-se de forma estandarditzada i sense distincions per afavorir la igualtat.

2

Cal identificar el/els tipus de dependència de les persones integrants del grup.

3

No és necessari conèixer el grau o nivell de dependència de cada persona integrant.

4

S’ha de detectar en quin punt de l’activitat la persona en situació de dependència pot tenir dificultats.

5

Cal exigir a tothom per igual.

6

S’ha de determinar quina relació té la dependència amb l’activitat.

Exercici 14

Trieu les opcions correctes:

A l’hora de fer la tria de la dinàmica de cooperació s’han de tenir en compte diversos aspectes clau:

NúmPregunta
1

El moment en què es troba el grup.

2

El nombre d’integrants del grup.

3

Els interessos i les necessitats dels familiars.

4

Els objectius que es volen assolir.

5

L’espai i els recursos de què no es disposa.

6

El temps de què es disposa.

7

Les característiques de les persones integrants.

8

Les adaptacions que caldrà fer.

9

Els gustos i els interessos de la persona dinamitzadora.

Exercici 15

Relacioneu els conceptes següents sobre les dinàmiques de grup:

NúmPreguntaResposta
1

Dinàmiques que fomenten el joc de rol permeten ficar-se en el lloc de l’altre i treballar habilitats socials com el diàleg, saber debatre o saber defensar la pròpia opinió i punt de vista:

2

Dinàmiques que promouen que la gent millori el seu autoconcepte, la seva autoestima i se senti valorada i acollida pel grup:

3

Dinàmiques que faciliten el contacte i la interacció inicial entre membres del grup per tal que la gent es doni a conèixer:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos