Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions sobre els possibles beneficis de l’oci en la qualitat de vida de les persones:

NúmPreguntaVF
1

Promou la socialització i la integració social de les persones i col·lectius.

2

Afavoreix que les persones se sentin inútils.

3

Contribueix de forma negativa a augmentar la autoestima i l’autoconcepte de la gent.

4

Crea espais i contextes de participació.

5

Permet l’establiment de relacions interpersonals: conèixer gent nova i ampliar la xarxa social.

6

Ajuda a augmentar l’estrès.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’oci és un privilegi i per això les persones en situació de dependència sols poden accedir si són de classe social alta.

2

La familia és l’únic agent d’oci de les persones en dependència.

3

Les entitats i associacions són agents d’oci importants que cal tenir en compte.

4

No cal educar a la gent per a l’oci, és un saber innat.

5

La jubilació sempre és un canvi motivador i fàcil d’acceptar i gestionar per a les persones grans, i més si estan en situació de dependència.

6

La comunitat no té cap paper ni funció en l’oci de les persones en situació de dependència.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les activitats d’oci sempre impliquen un cost econòmic elevat.

2

Els conceptes d’oci i temps lliure poden emprar-se com a sinònims, ja que no hi ha cap diferència entre si.

3

El temps de no treball inclou el temps dedicat a satisfer les necessitats biològiques, el temps adreçat a obligacions familiars i el temps destinat a les relacions socials.

4

L’oci ha de ser triat de forma voluntària, si no és voluntari no és oci.

5

L’oci no és un dret sinó un deure que s’ha de complir.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

La pedagogia de l’oci…

NúmPregunta
1

Distingeix entre tres àrees diferenciades: educació personal de l’oci, educació comunitària de l’oci i educació de professionals de l’oci.

2

Es fa només a escoles bressol i escoles d’educació primària.

3

És una utopia teòrica que no té aplicació pràctica.

Exercici 5

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Treballar i estudiar són activitats quotidianes que les persones fan dintre del seu .

2

Dutxar-se, rentar-se les dents, rentar roba i menjar són activitats d’.

3

Ballar, escoltar música i anar al museu són activitats d’.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les persones en situació de dependència tenen sempre menys temps lliure que la resta de gent.

2

L’oci ha de ser gratificant i divertit.

3

La democratització de la cultura i la democràcia cultural han afavorit aconseguir que l’oci deixi de ser un privilegi i sigui accessible a tothom.

4

L’oci contribueix de forma negativa a la qualitat de vida de les persones.

5

No cal adaptar les activitats d’oci als col·lectius amb qui es treballa, han de ser ells qui s’adapten a les activitats que se’ls ofereixen.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

Què promou la democratització cultural?

NúmPregunta
1

Que el subjecte tingui un rol passiu.

2

Que el subjecte sgui un mer consumidor de cultura.

3

Ambdues són correctes.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

La democràcia cultural afavoreix que…

NúmPregunta
1

El subjecte participi de forma proactiva i sigui actor i productor de l’activitat.

2

La difusió de la cultura museística.

3

L’increment del mercat cultural.

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les persones en situació de dependència tenen menys dret a l’oci que la resta per causa de les seves limitacions i problemàtiques.

2

L’oci és un dret universal al que totes les persones han de tenir accès i han de poder exercir amb llibertat.

3

Els col·lectius que podeu trobar quan treballeu amb persones en situació de dependència són: gent gran, persones amb diversitat funcional,i persones malaltes i/o hospitalitzades.

4

Les persones en situació de dependència tenen menys temps lliure que la resta de la població i per això tenen menys opcions d’oci.

5

Les persones en situació de malaltia i/o hospitalització han de centrar tot el seu temps en activitats de rehabilitació i per tant no han de perdre temps en activitats d’oci ja que no contribueixen al seu benestar.

Exercici 10

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Quan es parla de persones en situació de dependència es pot trobar persones que pertanyen als col·lectius de

2

Segons Madariaga per tal que es doni un vertader oci inclusiu cal que:

3

La inclusió és un procés que es dona a 3 nivells:

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les persones malaltes en situació d’hospitalització poden organitzar el seu temps com vulguin sense tenir en compte l’organització i cites mèdiques

2

Les persones malaltes no tenen cap tipus de dificultat per accedir i motivar-se per fer activitats d’oci

3

L’actitud de les persones envers la malaltia pot dificultar que les persones malaltes accedeixin i participin en activitats d’oci

4

Les característiques de la malaltia i la dis/funcionalitat lligada a la malaltia no influeixen en res i no s’han de tenir en compte.

5

Els hospitals són llocs per millorar la salut i l’oci no té cabuda en ells.

Exercici 12

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Les persones hospitalitzades tenen totes les mateixes necessitats i les activitats d’oci han de ser les mateixes per a tothom.

2

L’edat, el temps d’hospitalització, i la xarxa de cura disponible són factors que s’han de tenir en compte ja que fan variar les necessitats d’acompanyament i les activitats i tipus d’oci de les persones hospitalitzades.

3

Cal adaptar les activitats d’oci a les preferències i gustos del personal sanitari del centre.

Exercici 13

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Envellir és un procés natural de caràcter .

2

Envellir no és igual per a totes les persones ja que té un desenvolupament tant pel que fa a l’àmbit físic, psicològic com social.

3

La diferenciació individual és un aspecte en cada envelliment.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos