Resum

La intervenció amb persones que es troben en situació de dependència, que poden viure o assistir a un centre (residència, centre de dia, centre ocupacional, etc.) o bé al seu propi domicili, pot necessitar l’actuació del tècnic en atenció a persones en situació de dependència sobre l’ambient.

Diferents professionals han posat de manifest el paper que juga l’ambient sobre les persones en general, i de forma específica sobre les persones en situació de dependència. L’ambient influeix en l’estat i el benestar de la persona, ja sigui a nivell cognitiu, emocional o físic, i alhora permet o limita les possibilitats d’autonomia personal i social.

Les intervencions dirigides a la reestructuració ambiental tenen per objectiu adequar l’ambient en què es troba una persona per tal que aquest s’ajusti a les seves característiques i pugui donar resposta a les seves necessitats. El paper del tècnic en atenció en situació de dependència és observar aquest ambient, detectar els elements susceptibles de modificació i intervenir-hi per tal d’adaptar-los a les característiques i necessitats dels usuaris.

Els principals elements a destacar en la intervenció en l’ambient són:

  • Condicions ambientals
  • Decoració
  • Accessibilitat

En les condicions ambientals es pot intervenir sobre la il·luminació, la decoració, la regulació de la temperatura i l’aïllament acústic de l’espai.

La decoració i la disposició del mobiliari és un altre dels elements fonamentals sobre els quals cal incidir, atès que pot fomentar les interaccions socials i influir en l’autonomia dels usuaris i el seu benestar emocional, entre d’altres aspectes.

L’accessibilitat a l’espai és un altre dels elements a tenir present, sobretot en cas de persones amb limitacions de mobilitat.

Per últim, cal destacar la importància de generar i mantenir ambients segurs. Els possibles riscos i les mesures de seguretat a adoptar és informació útil per a la intervenció professional.

La participació activa de l’usuari i/o dels seus familiars és un aspecte que el professional ha de tenir present i potenciar. El tècnic és un facilitador, però cal respectar en primera instància els gustos, les preferències i costums de la persona a la qual presta atenció i suport psicosocial.

En definitiva, l’ambient és un element que pot millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència i sobre el qual és necessari intervenir.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge