Referències

Bibliografia bàsica

Aguilar, M.; Cuevas, R. (2004). Cuidar a casa persones grans amb dependència. Barcelona: Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre com ser cuidadors de persones de la tercera edat, així com els tipus d’ajudes tècniques a emprar en cadascuna de les activitats de la vida diària.

Escales, C.; Muñoz, J.; Fernàndez, E. (2009). Els drets del meu demà. Barcelona: Caixa Catalunya Obra Social.

Aquesta obra que presenta informació sobre com millorar les competències professionals a l’hora d’atendre persones de la tercera edat des dels diferents àmbits d’atenció.

Garcia Victori, N.; Garcia Lladó, L.; Vilardell, S. (2010). Conèixer i conviure. Guia d’atenció domiciliària per a persones dependents, famílies i professionals que en tenen cura. Barcelona: Associació per a la Formació i Ocupació de Catalunya.

En aquesta guia trobareu informació, així com les ajudes tècniques més habituals, per atendre persones que presenten dependència.

Treserra Soler, M. A. (2010). El repte de l’autonomia. Programa de prevenció de la Dependència. Barcelona: Obra Social Fundació la Caixa.

En aquest llibre trobareu informació sobre el concepte de dependència i la seva prevenció a escala estatal i autonòmica.

Bibliografia complementària

Aguado, A. (2003). Calidad de vida y necesidades percibidas en el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad (elaborat a partir de Schalock i Verdugo, 2003). A: goo.gl/Zi8PN2.

Aquest llibre us ajudarà a entendre millor els conceptes de discapacitat i d’envelliment. Es tracta d’una obra que analitza els tipus de necessitats percebudes en relació amb les activitats de la vida diària de la població envellida que presenta discapacitat.

Fantova Azkoaga, F. (2000). “Trabajando con las familias de las personas con discapacidad”. A: Revista Siglo Cero (vol. 31 (6), núm. 192). Madrid: FEAPS.

Aquest article us ajudarà a aprofundir i entendre els diferents enfocaments i propostes d’intervenció que es poden aplicar en famílies que tenen alguna discapacitat. L’article fa una reflexió sobre els tipus de moviments associatius que hi ha a Espanya i a l’Amèrica Llatina envers les persones que pateixen discapacitat mental.

Sancho Castiello, M. (coord.) (2011). “Discapacidad y dependencia de las personas mayores en el País Vasco”. Madrid: Fundació Ingema. A: https://bit.ly/2UbSDYt

Aquest article us facilitarà informació sobre l’informe de discapacitat i dependència de les persones de la tercera edat del País Basc. Fa referència a un altre document: “Las cien propuestas para avanzar en el Bienestar y el Buen Trato a las Personas que Envejecen”. Es tracta d’un article que us ajudarà a entendre la situació actual de les persones de la tercera edat al País Basc.

Schalock, R. L.; Verdugo, M. A. (2002/2003). Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales. Madrid: Alianza Editorial.

Aquest llibre us proporcionarà informació sobre el concepte de qualitat de vida de les persones que presenten dependència. S’hi apunten les línies de treball, entrenament, programació i avaluació dels diversos programes per fomentar l’autonomia personal i social.

Adreces d'interès

treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/

Web del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. El sistema català de serveis socials constitueix el conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes, objectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població. Està integrat pels serveis socials de titularitat pública i privada de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres administracions. Tots aquests serveis configuren la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

dixit.gencat.cat/ca

DIXIT, Centre de Documentació de Serveis Socials és una iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que s’adreça a professionals de l’àmbit dels afers socials per promoure la gestió i la difusió del coneixement en aquest àmbit, així com en l’+ambit dels drets de ciutadania, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència

goo.gl/Br8TVU

Llibre blanc de la gent gran amb dependència encarregat per l’exconsellera de Govern Irene Rigau. Hi trobareu informació sobre l’estat de la dependència a Catalunya i el seu abordatge.

goo.gl/bR6MCj

El Centre per a l’Autonomia Personal Sírius ofereix informació i orientació sobre solucions personalitzades, productes de suport i recursos disponibles amb l’objectiu d’impulsar i millorar l’autonomia personal i l’accessibilitat a l’entorn, així com afavorir la integració social de les persones amb discapacitat i de la gent gran. S’adreça a les persones amb discapacitat o dependència i als seus familiars, les persones que en tenen cura, així com també a entitats del sector, els col·lectius professionals i els estudiants que s’hi relacionen. També a les empreses implicades en els productes de suport a la discapacitat i a totes aquelles persones, particulars o professionals, interessades en l’autonomia personal i l’accessibilitat a l’entorn.

www.cermi.es

Pàgina web del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI). Es tracta d’una plataforma de defensa, representació i acció de persones amb discapacitat. Està formada per diversos organismes i entitats estatals. Actua i ofereix serveis en tots els àmbits en els quals es necessiti potenciar la igualtat i combatre la discriminació. Es tracta d’una pàgina força interessant, on podreu indagar i aprofundir més sobre els temes tractats en la unitat formativa.

www.discapnet.es

Discapnet és una pàgina promoguda per la Fundació ONCE. Hi trobareu continguts d’actualitat informativa, una agenda amb diverses convocatòries, informació relacionada amb la recerca de feina, continguts d’accessibilitats i no-discriminació.

www.forovidaindependiente.org

Web de reflexió filosòfica i de lluita pels drets de les persones amb diversitat funcional.

ovibcn.org/ca/moviment-de-vida-independent

Web del Moviment de Vida Independent de Barcelona, dirigida i gestionada per persones amb diversitat funcional i necessitat d’assistència personal.

www.imserso.es

Pàgina oficial de l’Imserso. Hi trobareu multitud d’informació en relació amb els conceptes d’autonomia personal i social.

www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/index.htm

Portal de la Dependència. Hi trobareu molta informació en relació amb el SAAD, ajuts tècnics, documentació i diversitat d’articles.

www.sid.usal.es

Portal amb informació relacionada amb les diverses discapacitats.

Referències bibliogràfiques

Andrés Sendra, J. (2010). Atención y apoyo psicosocial domiciliario. Vigo: Ideaspropias

Autors diversos (2012). Guía sectorial de Prevención de riesgos laborales, Residencias de la tercera edad. Asturias: FADE

Blume. (2015). Hágalo Usted Mismo. ¿Cómo adaptar espacios interiores para discapacitados?. Madrid: Ideas y sugerencias.

Enrique Gonzalo, G. (2003). Manual de arquitectura bioclimática. Buenos Aires: Nobuko.

Martínez, T. (2013). Avanzar en atención gerontológica centrada en la persona. Marco y fases para liderar cambios. Manual y cuestionarios para la evaluación de residencias y centros de día. www.acpgerontologia.com

Sommer, R. (1976). Espacio y comportamiento individual. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local

Sharpe D. T. (1979). The Psychology of Color and Design. Chicago: Littlefield Adams.

Varley, H. (1982). El gran libro del color. Barcelona: Blume