Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

De la següent llista, seleccioneu les principals característiques que han de complir els espais per tal que els diversos professionals treballin de forma satisfactòria:

NúmPregunta
1

Accessibles

2

Homogenis

3

Autònoms

4

Segurs

5

Ergonòmics

6

Motivadors

7

Anatòmics

8

Agradables

9

Personalitzats

Exercici 2

Completeu els espais buits amb la paraula més adient sobre l’ambientació dels espais:

NúmPregunta
1

Existeix una relació directa entre les característiques de l’ i l’estat de la . Per aquest motiu, l’ambient representa un més de la intervenció .

2

L’ en què convivim les persones exerceix una gran influència sobre nosaltres, ja que un mateix espai ens pot subministrar o treure’ns-la en funció de les seves característiques.

3

A l’accedir a un espai, en funció de com estigui, té un efecte en la persona. Per exemple, habitualment els espais generen , en un espai on sentim ens sentim més incòmodes i amb dificultats per concentrar-nos, un espai fomenta la i el malestar impossibilitant que s’estableixi una comunicació fluïda entre les persones, entre d’altres.

Exercici 3

De la següent llista, seleccioneu els principals objectius sobre la intervenció en l’ambient:

NúmPregunta
1

Prevenir el risc d’accidents.

2

Prevenir conductes socials.

3

Augmentar el benestar personal.

4

Augmentar les conductes negatives.

5

Optimitzar les capacitats funcionals de les persones.

6

Potenciar la solitud.

7

Afavorir la realització d’AVD.

8

Realitzar les AVD per part del TAPSD.

9

Prevenir conductes negatives.

10

Potenciar l’estabilitat emocional.

Exercici 4

Assenyaleu les principals accions a desenvolupar en la reestructuració ambiental:

NúmPregunta
1

Organitzar l’espai on viu la persona.

2

Edificar nous espais.

3

Acompanyar l’usuari en la compra de mobiliari.

4

Adequar les condicions ambientals.

5

Incorporar l’ús de materials de suport en el disseny d’espais.

6

Contractar més personal.

7

Dissenyar l’exterior dels edificis.

Exercici 5

De la següent llista, seleccioneu les principals característiques que tenen a veure amb l’ordre i la neteja dels espais:

NúmPregunta
1

Mantenir nets els espais comuns i les diverses habitacions.

2

Acumular pols i brutícia en les diferents estances.

3

Ubicar els objectes sempre al seu lloc corresponent.

4

Millorar l’ordre de les habitacions en relació amb la roba i als objectes.

5

Col·locar la roba a sobre dels llits per facilitar l’accés.

6

Ubicar els mobles de manera que generin espais agradables.

Exercici 6

De la següent llista, seleccioneu les principals accions que ajuden a mantenir una bona neteja de l’ambient:

NúmPregunta
1

Ventilar a diari.

2

Netejar periòdicament tapisseries.

3

Endreçar les estances.

4

Ambientar amb flors.

5

Netejar el terra.

6

Utilitzar ambientadors artificials.

Exercici 7

De la següent llista, seleccioneu els principals elements que poden ajudar a mantenir un bon aïllament acústic:

NúmPregunta
1

Situar les habitacions a prop dels espais comuns.

2

Fer servir aparells sonors a un alt nivell de decibels.

3

Realitzar tasques de manteniment mentre els usuaris dormen.

4

Mantenir un fil musical al llarg de tot el dia.

5

Posar en silenci els aparells electrònics.

6

Emprar finestres de doble vidre per evitar que entrin els sorolls de l’exterior.

7

Adequar el volum dels reproductors musicals.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

En relació amb les habitacions dels centres residencials…

NúmPreguntaVF
1

L’habitació de l’usuari a la residència ha d’estar adaptada a les necessitats dels familiars de l’usuari.

2

L’habitació de l’usuari a la residència ha d’estar adaptada a les seves necessitats tant físiques com psicològiques.

3

Sempre cal decorar l’habitació amb algun moble i altres complements.

4

Totes les habitacions han de disposar de cortines i coixins sobre el llit.

5

És important incorporar fotografies (pròpies o familiars) per afavorir el manteniment dels records.

6

És recomanable incorporar fotografies per reduir el sentiment de solitud.

7

Les habitacions mai poden incorporar butaques.

8

Cal col·locar la roba sobre la taula de l’habitació.

9

L’alçada del llit i els mobles han de garantir que els usuaris puguin portar a terme les diverses transferències.

10

Les cortines i els llits han de quedar a prop dels radiadors per mantenir la temperatura de l’habitació.

11

Cal evitar l’ús de les catifes a les habitacions.

12

Els interruptors han de ser d’un material reflectant o lluminós per localitzar-los correctament durant la nit.

Exercici 9

Completeu els espais buits amb la paraula més adient sobre els efectes dels colors en les persones:

NúmPregunta
1

Els efectes dels en l’estat de les persones es van començar a estudiar a partir dels segle XVIII. Actualment diverses disciplines continuen estudiant la influència que ens generen vers l’estat anímic de les persones.

2

Al llibre El Gran libro del color de Varley (1982) es menciona la importància dels colors dins de la psicologia . Així doncs, el i el són considerats colors força de les i dels sentiments de les persones. En canvi, el i el són colors molt apropiats per afavorir la i l’equilibri . El blanc ajuda a mantenir un cert i neteja, mentre que el fomenta els estats depressius.

Exercici 10

Relacioneu cada tècnica plàstica amb la seva corresponent definició:

NúmPreguntaResposta
1

Creació manual d’una imatge tridimensional (el model) de l’objecte real.

2

Tècnica amb la qual els usuaris aprenen a plasmar idees.

3

Tècnica artística que consisteix a construir obres plàstiques mitjantçant l’aglomeració de peces o retalls.

4

Tècnica on es treballa la fusta a partir de tallar-la i de realitzar diverses construccions.

5

Tècnica per excel·lència que ajuda a fomentar la creativitat.

6

Mètode pel qual s’uneixen dues o més teles en perforar i entrellaçar un fil.

7

Tècnica molt útil amb la qual es poden crear cistelles, diverses beines, tapissos, etc.

Exercici 11

Relacioneu cada concepte sobre l’accessibilitat amb la seva corresponent definició:

NúmPreguntaResposta
1

Activitat que es desenvolupa per part d’una persona on hi intervenen el desplaçament i l’ús.

2

Implica que qualsevol persona pugui disposar de les infraestructures i els serveis o productes en igualtat de condicions i utilitzar-los, independentment de la seva condició física, psíquica o sensorial.

3

Fet de moure’s lliurement per l’entorn sense cap mena de limitació ni obstacle.

4

Acció de treure profit de tot el que ens envolta.

Exercici 12

Relacioneu els conceptes següents amb la seva definició en relació amb les dificultats de desplaçament:

NúmPreguntaResposta
1

Dificultats relacionades amb salvar els desnivells.

2

Dificultats que limiten la capacitat de la persona a poder accedir als espais i moure’s dins d’ells.

3

Apareixen com a conseqüència de la pèrdua de la capacitat per realitzar accions o moviments precisos amb les extremitats.

4

Limitació de possibilitar a les persones poder arribar a determinats objectes

Exercici 13

Relacioneu els conceptes següents amb la seva definició en relació a l’accessibilitat d’algunes persones en situació de dependència:

NúmPreguntaResposta
1

Qualsevol persona pugui disposar de les infraestructures i els serveis o productes en igualtat de condicions i utilitzar-los, independentment de la seva condició física, psíquica o sensorial.

2

Instrument que identifica i planifica les actuacions que cal dur a terme.

3

Moure’s lliurement per l’entorn sense cap mena de limitació ni obstacle.

4

Disseny d’entorns, espais, edificis, serveis, mitjans de transport, processos, productes, aparells, instruments, eines, dispositius i elements anàlegs que garanteix que, sense que calguin adaptacions totes les persones hi poden accedir.

5

Document vàlid a tota la UE que dona dret al titular a estacionar el vehicle amb què es desplaça a una plaça d’aparcament reservada per a persones amb discapacitat.

Exercici 14

De la següent llista, seleccioneu les principals dificultats a l’hora de desplaçar-se de les persones ambulants:

NúmPregunta
1

Dificultats en salvar escales

2

Dificultats per accedir i desplaçar-se per espais amplis

3

Dificultats per recórrer trajectes curts amb descans

4

Dificultats en obrir i tancar portes

5

Dificultats per mantenir l’equilibri

6

Dificultats per sentar-se i aixecar-se

7

Memor risc de patir caigudes

Exercici 15

Relacioneu les següents barreres arquitectòniques amb el seu acrònim:

NúmPreguntaResposta
1

Distància excessiva entre l’andana i el vagó.

2

Semàfors sense senyal acústic.

3

Voreres estretes.

4

Lavabos sense barres de transferència.

5

Ascensors sense traducció al Braille.

6

Portes estretes.

Exercici 16

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents, en relació a les mesures de seguretat i prevenció d’accidents:

NúmPreguntaVF
1

Una mesura de seguretat i prevenció és caracteritza per eliminar tot el mobiliari que pugui ser perillós.

2

Sempre que sigui possible cal deixar les catifes de les habitacions per a que no ensopeguin els nostres usuaris.

3

Serà primordial accedir als espais quan el terra estigui mullat.

4

Cal evitar deixar objectes perillosos en les zones de pas, com les escales o els passadissos.

5

És important disposar de dispositius de llum als passadissos o zones d’accès per si l’usuari s’aixeca durant la nit

6

Evitar subjectar els radiadors a les parets, per evitar que els usuaris ensopeguin.

7

Les aixetes recomandes són les que tenen una única sortida, monomànec.

8

Cal disposar de barres de subjecció per recolzar-se a totes les escales.

9

Eliminar els pestells interiors redueix el risc que l’usuari es quedi tancat dins de l’estança.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general