Referències

Bibliografia bàsica

Colom, A. J. (1992). Modelos de intervención socioeducativa. 2a edició. Madrid: Narcea.

Aquest llibre tracta diferents temes cabdals de l’atenció psicosocial, com poden ser la dinamització educativosocial, la divulgació i difusió socioeducativa o la recuperació i reinserció social.

Schunk, D. H. (2012). Teorías del aprendizaje: Una perspectiva educativa. Mèxic: Pearson Educación.

És un llibre on s’expliquen amb profunditat les diferents formes que té l’ésser humà d’aprendre. Presenta un munt d’exemples explicatius que mostren els diferents processos d’aprenentatge.

Gardner, H. (1993). La mente no escolarizada. Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas. Barcelona: Ediciones Paidós.

En aquesta obra es pot trobar la teoria de les intel·ligències múltiples explicada amb més detall.

Goleman, D. (2000). Intel·ligència emocional. Barcelona: Kairós.

Obra de referència de l’autor que més ha treballat en els últims temps el tema de la intel·ligència emocional.

Labrador, F. J. (2008). Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Ediciones Pirámide.

Aquest llibre treballa els conceptes relacionats amb les tècniques de modificació de conducta des de diversos punts de vista. Comença amb una revisió històrica d’aquest tema, continua explicant com fer el seguiment i l’avaluació dels diferents processos de modificació de conducta i explica cadascuna de les estratègies que se segueixen, tot utilitzant casos pràctics.

Utrilla Recuero, E. (2006). La motivación y su incidencia en la enseñanza-aprendizaje. Madrid: Instituto de Ciencias de la Educación, Universitat Politècnica de Madrid.

Aquest llibre presenta el concepte de motivació i analitza tots els factors que entren en joc en el procés d’ensenyament-aprenentatge que poden incidir en el grau de motivació.

Bibliografia complementària

Andrés Sendra, J. (2010). Atención y apoyo psicosocial domiciliario. Vigo: Ideaspropias.

Caballo, V. (2015). Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. Madrid: Siglo XXI Editores.

Comellas, M. J. (1990). Las habilidades básicas del aprendizaje. Barcelona: PPU.

Díaz, E i Tello, M. J. (2013). Atenció i suport psicosocial. Barcelona: Editorial Altamar.

Gómez, M. C.; Lozano, J. L. i Poveda, M. (2012). Atención y apoyo psicosocial. Madrid: Editorial McGrawHill.

Kelly, J. A. (2009). Entrenamiento de las habilidades sociales. Bilbao: Desclée de Brouwer (“Biblioteca de Psicología”).

Mercè, C. M. (2000). Ensenyar i aprendre. Bellaterra: Materials 84.

Vygostki, Lev (2012). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Editorial Austral.

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Atención a las personas en situación de dependencia en España: Libro blanco. Madrid: Ministeri de Treball i Assumptes Socials (IMSERSO), 2004.

Adreces d'interès

http://www.ceapat.es

Aquesta adreça pertany al Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas i proporciona informació, entre altres qüestions, sobre els productes de suport que podem trobar al mercat.

http://www.dincat.cat.es

Aquesta adreça proporciona informació sobre les persones amb diversitat funcional intel·lectual.

Referències bibliogràfiques

Martínez Rodríguez, T. (2013). Avanzar en AGCP. Marco y fases para liderar un cambio de modelo. Disponible a: http://www.acpgerontologia.net.

Diputació de Barcelona. Polítiques locals per a un envelliment actiu (2005). Barcelona: Diputació de Barcelona.