Introducció

Els canvis demogràfics, socials i polítics esdevinguts en els últims anys han causat un creixement de determinats perfils professionals associats a l’atenció a les persones. L’augment del nombre de persones que, d’alguna manera o d’una altra, requereixen el suport de professionals sociosanitaris i la posada en marxa de lleis que fomenten aquest tipus de relació atorga un grau de rellevància notori a l’àmbit de l’atenció i el suport psicosocial.

Aquesta realitat requereix la capacitació de professionals de l’atenció a les persones en situació de dependència en competències relacionades amb l’atenció directa en forma de suport i d’intervenció socioeducativa.

En el primer apartat d’aquesta unitat, “L’aprenentatge i la motivació en les persones en situació de dependència”, analitzareu els factors que entren en joc en el procés d’aprenentatge, com són la intel·ligència i la motivació. D’altra banda, coneixereu les principals teories d’aprenentatge que sostenen des d’enfocaments diferents quin és el procés d’aprenentatge dels éssers humans, i podreu estudiar les consideracions particulars que caldrà tenir presents en relació amb l’aprenentatge que fan les persones d’alguns dels col·lectius amb els quals treballareu.

En el segon apartat d’aquesta unitat, “Tècniques de modificació de conducta”, estudiareu les principals tècniques de modificació de conducta que tenen per objecte incrementar la presència d’una conducta, reduir o eliminar la presència d’una conducta, incorporar noves conductes o bé controlar conductes existents en el repertori de l’usuari.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat és molt recomanable que feu les activitats i els exercicis d’autoavaluació proposats en cadascun dels apartats de la unitat.

Anar a la pàgina següent:
Resum