Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu les frases següents relacionades amb els components de la conducta:

NúmPregunta
1

La està conformada per components: el component fisiològic, el component i el component motriu.

2

El component es relaciona amb els canvis que es produeixen al cos en el moment d’emetre una determinada conducta.

3

El fet de sentir vergonya davant una situació i pensar que no ets capaç de resoldre-la amb èxit està relacionat amb el component de la conducta.

4

El component conductual que és observable i mesurable és el component .

Exercici 2

Indiqueu a quin tipus de reforç correspondria cada cas:

NúmPreguntaResposta
1

Sopar el meu plat predilecte

2

Anar al cinema

3

Adquirir un nou jersei

4

Fitxes de valors diferents

5

Fer una abraçada

6

Jugar a les cartes

7

Rebre una felicitació

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les persones amb una conducta agressiva consideren que la seva opinió és més vàlida que la de les altres persones.

2

En tenir una conducta passiva es poden emetre frases com ara “Ja t’ho he dit” o “La culpa sempre és teva”.

3

Mantenir un to de veu adequat, mirar als ulls de l’interlocutor i acompanyar amb gestos la parla són característiques pròpies d’una persona amb conducta assertiva.

4

Les persones amb una conducta passiva defensen les seves idees tot i que mostren respecte per les idees dels altres.

5

L’estil agressiu es considera l’estil comunicatiu més adequat, ja que les persones amb aquesta conducta sempre aconsegueixen els seus objectius.

Exercici 4

Relacioneu les següents definicions amb el concepte que correspongui en cada cas:

NúmPreguntaResposta
1

La retirada d’un estímul desagradable quan s’emet la conducta desitjable

2

L’aplicació d’un estímul agradable després d’una conducta

3

S’aplica totes les ocasions en què té lloc la conducta

4

S’aplica únicament en algunes ocasions en què té lloc la conducta

Exercici 5

Indiqueu quines de les següents afirmacions s’ajusten a l’aplicació adequada de la tècnica del reforçament :

NúmPregunta
1

Els reforços triats en l’aplicació del reforçament positiu cal que siguin motivadors per a l’usuari.

2

És important aplicar de forma intermitent els reforços positius a l’inici de la tècnica per passar després a fer-ne una aplicació continuada.

3

És possible que els reforços que en un moment s’ajusten a les característiques i necessitats de l’usuari més endavant no ho facin.

4

En felicitar els usuaris, tot aplicant un reforç positiu, cal fer-ho de forma exagerada per tal que sigui realment efectiu.

5

Cal que el reforç s’apliqui immediatament després de la conducta.

Exercici 6

Indiqueu quines de les següents tècniques tenen per objectiu adquirir noves conductes:

NúmPregunta
1

Contracte de contingències.

2

Sobrecorrecció.

3

Emmotllament.

4

Aïllament o temps fora.

5

Encadenament.

6

Economia de fitxes.

7

Reforç positiu.

8

Modelatge.

Exercici 7

Relacioneu les següents afirmacions amb el tipus de modelatge que correspongui:

NúmPreguntaResposta
1

El model duu a terme la conducta en presència de l’usuari

2

Es fa servir un únic model per mostrar la conducta que cal aprendre

3

La persona usuària fa la conducta al mateix temps que el model

4

Són diversos models els que hi participen mostrant la mateixa conducta

5

La conducta que cal aprendre es visualitza a través d’un enregistrament

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions relacionades amb la tècnica de l’emmotllament:

NúmPreguntaVF
1

L’instigador es considera un reforç que s’aplica tot just quan l’usuari emet la conducta desitjada.

2

En la tècnica de l’emmotllament cal dividir la conducta complexa que es vol assolir en conductes més fàcils.

3

Entenem la guia física com l’acompanyament físic realitzat pel professional en l’execució d’un acte motor per part de l’usuari.

4

La seqüència que cal seguir en l’aplicació de la tècnica és la següent: instigador - conducta desitjada - reforç.

5

A mesura que es vagi aplicant la tècnica, els instigadors aniran desapareixent; en canvi, els reforçadors es mantindran.

6

A l’inici de l’aplicació de la tècnica, el nivell d’exigència serà inferior, i a mesura que es vagi avançant en l’aprenentatge serà necessari més esforç per part de l’usuari per tal d’aconseguir el reforç.

7

En acompanyar físicament l’usuari en la realització de la conducta, les instruccions verbals ja no són necessàries.

Exercici 9

Seleccioneu l’ordre en què es realitzarien les següents conductes simples en les quals s’ha dividit la conducta de rentar-se les dents per aplicar la tècnica de l’encadenament:

NúmPreguntaResposta
1

Obrir l’aixeta i posar-hi el raspall a sota

2

Agafar el got i posar-lo sota l’aixeta

3

Agafar la pasta de dents

4

Fregar-se les dents amb el raspall

5

Agafar el raspall de dents

6

Eixugar-se les mans

7

Obrir la pasta de dents

8

Glopejar amb aigua i escupir

9

Posar la pasta al raspall

10

Rentar el raspall de dents

Exercici 10

Trieu les afirmacions que de forma adequada fan referència a la tècnica del càstig negatiu:

NúmPregunta
1

És una de les tècniques de modificació de conducta de control de conductes.

2

Consisteix en l’aparició d’un estímul desagradable per a l’usuari tot just després de la realització de la conducta a extingir.

3

Consisteix en la retirada d’un estímul gratificant per a l’usuari tot just després de la realització de la conducta a extingir.

4

El professional ha de tenir present que sempre que sigui possible triarà l’aplicació d’aquesta tècnica davant el reforç positiu.

5

La tria dels estímuls es pot realitzar amb l’ajuda del mateix usuari, els seus familiars i/o altres professionals.

6

És beneficiós combinar l’aplicació del càstig negatiu amb el reforçament positiu.

Exercici 11

Relacioneu les següents definicions amb la tècnica de modificació de conducta que correspongui:

NúmPreguntaResposta
1

Consisteix en la reparació dels efectes que té l’emissió d’una conducta inadequada

2

Consisteix a evidenciar que la conducta inadequada que emet l’usuari i es vol eliminar no té cap efecte al seu voltant

3

Implica una aturada de la situació que s’està donant en el moment de l’aparició de la conducta inadequada

4

Suposa l’establiment d’un sistema de registre i control de l’emissió de determinades conductes, així com del reforç positiu que cal rebre en cada cas

5

És un acord escrit que recull les conseqüències positives i negatives de l’emissió d’una conducta

Exercici 12

Completeu les frases següents referides a la tècnica de la sobrecorrecció:

NúmPregunta
1

La sobrecorrecció és una tècnica que inclou l’ús dues estratègies: la i la .

2

La seva aplicació implica no tan sols la del dany emès, sinó també la sobre les conseqüències de la mateixa conducta.

3

Cal distingir la sobrecorrecció del càstig positiu, ja que en aquest cas no s’aplica un estímul qualsevol com a conseqüència d’emetre una conducta , sinó que l’acció a fer sempre estarà relacionada amb el tipus de realitzada.

4

Cal tenir present que, en aplicar la tècnica, l’objectiu del professional és i la seva actitud ha de ser .

Exercici 13

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents referides a la tècnica de l’extinció:

NúmPreguntaVF
1

Consisteix a ignorar la conducta de l’usuari quan aquesta sigui inadequada.

2

Es tracta de deixar clar a l’usuari que la seva conducta és inadmissible.

3

Un dels factors determinants de l’èxit de la tècnica és que s’apliqui en totes les situacions en què es presenti la conducta inadequada.

4

La manca d’atenció sobre la conducta farà augmentar les probabilitats de la seva aparició.

5

És una tècnica que se sol combinar amb el reforç de conductes incompatibles.

Exercici 14

Trieu les afirmacions que de forma adequada fan referència a la tècnica de l’aïllament o temps fora:

NúmPregunta
1

Per tal que la tècnica sigui efectiva és molt important que l’usuari sigui totalment conscient de quina és la conducta inacceptable.

2

L’aïllament implica la permanència de l’usuari durant un temps determinat en la seva habitació.

3

Consisteix en la retirada d’un estímul gratificant per a l’usuari tot just després de la realització de la conducta a extingir.

4

La tria dels estímuls es pot realitzar amb l’ajuda del mateix ususari, els seus familiars i/o d’altres professionals.

5

El tècnic haurà de tenir present el possible penediment de l’usuari, i en aquest cas, doncs, no aplicar la tècnica.

6

És beneficiós combinar la seva aplicació amb la de la tècnica del reforçament de conductes incompatibles o el reforç positiu.

Exercici 15

Relacioneu les següents definicions, relacionades amb la tècnica de l’economia de fitxes, amb el concepte que correspongui:

NúmPreguntaResposta
1

Reforç obtingut

2

Unitat que serveix per mesurar els reforços obtinguts

3

Format on es deixa constància de l’assoliment de les conductes

4

Acció que consisteix a verificar allò acumulat en un temps determinat

5

Objecte que es pot fer servir per marcar si s’han assolit o no les conductes

Exercici 16

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents referides al contracte de contingències o contracte conductual:

NúmPreguntaVF
1

El contracte és la representació física de l’acord establert entre dues persones.

2

De vegades és possible que alguna de les persones que signa el contracte no estigui del tot d’acord amb alguna de les informacions recollides, però és un aspecte que ja es té present.

3

El terme contingències fa referència a les conseqüències negatives que hi pot haver en cas de l’incompliment dels acords.

4

És fonamental que les conductes esperades per l’usuari s’especifiquin clarament, així com les conseqüències positives en cas que les conductes es portin a terme.

5

Alguns dels apartats que el contracte ha de recollir són el nom de les persones implicades, així com la seva signatura, que demostra el compromís davant l’exposat al contracte.

6

És fonamental que el contracte reculli la data d’inici d’aplicació, i a mesura que es vagi veient l’evolució de l’usuari es fixarà la data de finalització.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general