Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu les frases següents en relació amb la cognició

NúmPregunta
1

Els es refereixen a totes aquelles que el realitza diariament. En aquests intervenen diferents funcions , les quals treballen conjuntament per el coneixement i crear la interpretació del món que ens envolta.

2

Hi ha dos tipus de funcions : i . Les estan integrades per la percepció, , la i l’orientació. Les les componen el i el llenguatge.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents relacionades amb l’atenció:

NúmPreguntaVF
1

És un procés selectiu.

2

No és necessària per realitzar aprenentatges.

3

La concentració i la ciclitat són trets que intervenen en el procés d’atenció.

4

L’Aroussal és el responsable de les oscilacions diurnes i nocturnes.

5

L’atenció sostinguda és l’habilitat per mantenir la fixació en un estímul durant un temps considerable.

Exercici 3

Els sistemes que conformen la memòria reuneixen una sèrie de característiques; trieu quines són les correctes.

NúmPregunta
1

La memòria sensorial es caracteritza per ser involuntaria.

2

La memòria sensorial és il·limitada.

3

La funció de la memòria a curt termini és operativa.

4

La interrelació entre les memòries a curt i llarg termini és constant.

5

La memòria a llarg termini és permanent.

6

La submemòria episódica forma part de la memòria implícita.

7

La submemòria semàntica forma part de la memòria declarativa.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents, referides als sistemes de memòria:

NúmPreguntaVF
1

Les memòries Icònica i Ecoica estan relacionades amb la MLT.

2

La codificació és una de les fases de la memòria.

3

La memòria implícita compren la informació relacionada amb el “saber fer”.

4

L’atenció, la memòria i la percepció són funcions cognitives.

5

La memòria no declarativa compren la informació relacionada amb el món i el llenguatge.

Exercici 5

El llenguatge es veu afectat per diferents alteracions cognitives i motores. Trieu l’opció correcta.

NúmPregunta
1

L’afàsia és la pèrdua o alteració de les habilitats comunicatives adquirides.

2

La disàrtria és un trastorn motor de la parla.

3

Una esclerosi múltiple pot provocar una disàrtria.

4

L’Alzheimer està relacionat amb l’afàsia.

5

L’afàsia es divideix en afàsia fluent i no fluent.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents referides al pensament:

NúmPreguntaVF
1

Pensar és la capacitat intel·lectual que tenen tots els essers vius.

2

El pensament és la capacitat de resoldre problems i raonar.

3

El pensament és una funció cognitiva bàsica.

4

El pensament està relacionat amb l’aprenentatge, l’experiència i el llenguatge.

5

Les operacions que efectuem mentalment tenen diferents graus d’abstracció.

6

El pensament divergent es desenvolupa en un únic pla.

Exercici 7

Trieu les opcions correctes referides als atributs del pensament:

NúmPregunta
1

La profunditat és la capacitat d’arribar a allò que és esencial del problema i establir noves generalitzacions.

2

L’amplitud fa referència al temps de reflexió.

3

La rapidesa consisteix en trobar la solució encertada en un breu període de temps.

4

La fluïdesa és la capacitat de calcular mentalment.

5

La independència consisteix a contemplar la realitat des d’una perspectiva crítica.

Exercici 8

Relacioneu cada funció del llenguarge amb la seva intencionalitat:

NúmPreguntaResposta
1

Funció objectiva del llenguatge; serveix per indicar una cosa concreta.

2

Vincle existent entre la persona que parla i el món en el que viu.

3

Centrada en el codi comunicatiu.

4

Realitat psíquica o emocional de la persona que emet el missatge

5

Establiment de relacions socials

Exercici 9

En relació amb l’orientació i a les seves alteracions, assenyaleu les afirmacions vertaderes.

NúmPregunta
1

L’orientació temporal es basa en l’ordre i la durada.

2

L’orientació espacial permet comprendre la relació dels objectes quan es produeix un canvi de posició en l’espai.

3

L’orientació autopsíquica és la capacitat per conèixer als altres.

4

La percepció espacial es pot veure modificada per alguns trastorns.

5

La falsa desorientació és un dels principals trastorns de l’orientació.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions:

NúmPreguntaVF
1

La gent gran presenta un augment graudal d’oblits.

2

Les persones amb demència incipient tenen dificultat per ingerir aliments.

3

Les persones amb diversitat física física presenten dificultat per raonar i realitzar tasques.

4

Les persones amb diversitat funcional intel·lectual requereixen més temps per a respondre a preguntes o seguir instruccions.

5

Les al·lucinacions són alteracions que afecten a les persones amb malaltia mental.

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions relacionades amb l’obtenció de la informació sobre les funcions cognitives de persones en situació de dependència.

NúmPreguntaVF
1

L’observació és un dels instruments que permet la valoració.

2

L’entrevista és realitza tant a les persones usuàries com als seus familiars.

3

Les entrevistes només poden ser realitzades de manera dirigida o estructurada.

4

Les escales i proves estandaritzades donen la possibilitat d’aprofundir en aspectes concrets en poc temps.

5

El registre és un instrument de l’observació.

Exercici 12

En relació amb l’orientació i a les seves alteracions, assenyaleu les afirmacions vertaderes.

NúmPregunta
1

El Miniexamen cognitiu de Lobo és un test que explora i puntua diferents funcions cognitives.

2

L’Escala Reisberg mesura l’ansietat i la depressió.

3

El GDS és l’escala de detioració global de Golberg.

4

El Test identificació COM-NAM s’elabora presentant una sèrie d’objectes mitjançant imatge i só.

5

Entre les funcions cognitives que valora el Test cognitiu de Pfeiffer és la capacitat d’executar tasques seriades aritmètiques.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos