Activitats

Programa Contasol

L’objectiu de l’activitat és donar d’alta una empresa, gestionar la informació comptable i elaborar diferents tipus de decoments comptables d’una empresa mitjançant l’aplicació Contasol.

La empresa FRISCO SL es dedica a la distribució del producte 4AD. Inicia la seva activitat econòmica el dia 15 de novembre de 2019 amb els elements patrimonials següents:

 • Mercaderies per valor de 13.760 EUR.
 • Envasos a retornar al proveïdor COLMAX per valor de 850 EUR.
 • Préstec concedit per La Caixa per import de 52.500 EUR, dels quals 2.100 EUR tenen venciment en desembre de 2019.
 • Fiança constituïda per import de 2.600 EUR corresponent al contracte de lloguer de les instal·lacions.
 • Programari informàtic Gestió Integral valorat en 1.300 EUR.
 • Ordinador HPE ProLiant ML10 Gen9 adquirit per 1.350 EUR.
 • Ordinador iMac Pro 27 adquirit per 4.580 EUR.
 • Impressora Ricoh Aficio MP C4501 adquirida por 1.240 EUR.
 • Furgoneta Wolkwagen Caddy adquirida per 16.850 EUR.
 • Furgoneta Wolkwagen Crafter adquirida per 31.900 EUR.
 • Compte corrent a La Caixa amb un saldo al seu favor de 13.070 EUR.
 • Aportació dels socis de l’empresa en el moment de la seva constitució de 35.000 EUR.

Durant els mesos de novembre i desembre de 2019 l’empresa realitza les operacions següents:

 1. 15/11/19. Obre la comptabilitat de l’empresa.
 2. 19/11/19. FRISCO SL rep una comanda per import de 10.300 EUR de productes de l’empresa PARTEX. El client efectua una transferència bancària per import de 1.210 EUR (IVA inclòs) a compte de la compra.
 3. 21/11/19. FRISCO SL rep una factura de Juli Corberó pel servei d’assessorament legal i fiscal. L’import facturat és de 1.300 EUR (retenció del 19%).
 4. 23/11/19. FRISCO SL factura a PARTEX (n/fra 001/19) la comanda del dia 19 de novembre. Es liquida l’acompte existent i es facturen també envasos per import de 450 EUR.
 5. 27/11/19. COLMAX factura a FRISCO SL (s/fra 134/19) mercaderia per import de 9.400 EUR. En factura també hi figuren 780 EUR d’envasos amb capacitat de ser retornats.
 6. 29/11/19. FRISCO SL rep una factura d’ENDESA (s/fra 875/19) pel consum d’electricitat del mes de novembre. L’import facturat és de 130 EUR.
 7. 30/11/19. FISCO SL registra la meritació de la nòmina i quota patronal de novembre. El total dels sous és de 3.250 EUR, la retenció d’IRPF dels treballadors és de 480 EUR, el total del TC1 1390 EUR i la quota patronal és de 910 EUR.
 8. 30/11/19. FRISCO SL registra la liquidació d’IVA del mes de novembre.
 9. 05/12/19. FRISCO SL rep una factura de Salma Guardiola pel lloguer de les instal·lacions corresponent al mes de desembre. L’import facturat és de 1.300 EUR (retenció del 19%).
 10. 07/12/19. La Caixa carrega al compte corrent de FRISCO SL la quota corresponent al préstec que té concedit. L’import és de 2.235 EUR dels quals 135 EUR corresponen als interessos del període liquidat.
 11. 10/12/19. PARTEX liquida mitjançant transferència bancària el deute pendent abans del venciment pactat. Rep un descompte de 175 EUR.
 12. 12/12/19. FRISCO SL rep un rebut de La Caixa datat el 5 de desembre pel càrrec corresponent al pagament a Salma Llorenç de la factura del lloguer de desembre.
 13. 17/12/19. FRISCO SL factura (n/fra 002/19) a D’ANGELO, empresa amb seu social a Milà (Itàlia), una mercaderia per import de 12.300 EUR.
 14. 19/12/19. FRISCO SL factura a PARTEX (n/fra 003/19) mercaderia per import de 18.450 EUR i envasos per import de 700 EUR. PARTEX liquida amb data de factura mitjançant xec la meitat de la compra i queda pendent la resta a 30 dies.
 15. 20/12/19. FRISCO SL efectua per transferència bancària la liquidació de 430 EUR corresponents al pagament a compte del l’impost de societats de l’exercici 2019.
 16. 21/12/19. FRISCO SL efectua una transferència bancària per pagar la nòmina pendent de novembre i avançar el pagament de la nòmina de desembre. El total dels sous meritats en desembre és de 6.500 EUR, la retenció d’IRPF dels treballadors és de 960 EUR, el total del TC1 2.780 EUR i la quota patronal 1.810 EUR.
 17. 27/12/19. Del total d’envasos a retornar que FRISCO SL té de COLMAX, retorna per import de 675 EUR i adquireix la resta.
 18. 28/12/19. PARTEX retorna mercaderia corresponent a l’operació del dia 19 de desembre per no complir amb la qualitat pactada. L’import de la mercaderia retornada és de 650 EUR.
 19. 31/12/19. FRISCO SL registra la meritació de la nòmina i la quota patronal del més de desembre.
 20. 31/12/19. FRISCO SL registra la liquidació d’IVA corresponent al mes de desembre.
 21. 31/12/19. FRISCO SL registra la regularització d’existències.
 22. 31/12/19. FRISCO SL registra les reclassificacions corresponents a data de tancament.
 23. 31/12/19. FRISCO SL registra les amortitzacions de l’exercici.
 24. 31/12/19. FRISCO SL registra la liquidació de l’impost sobre beneficis.
 25. 31/12/19. FRISCO SL registra la regularització d’ingressos i despeses i el tancament de la comptabilitat.

Informació addicional:

 • Tots els imports indicats són sense IVA excepte quan s’indica IVA inclòs.
 • El producte comercialitzat i el servei prestat per l’empresa estan subjectes al tipus general d’IVA.
 • Les existències finals de mercaderies i envasos són de 5.210 EUR i 640 EUR respectivament.
 • A data de tancament la meitat del préstec pendent té venciment durant l’exercici 2020.
 • L’amortització de l’immobilitzat és:
  • Aplicacions informàtiques: coeficient anual del 20%
  • Elements per al procés de la informació: 20%
  • Elements de transport: vida útil de 10 anys
 • El tipus impositiu de l’IS que aplica l’empresa és del 25%.

Informació a tenir en compte per donar d’alta l’empresa al programa Contasol:

 • Codi de l’empresa: SP2
 • Nom de l’empresa: FRISCO SL
 • Nombre màxim de dígits per a comptes oficials: 5 dígits
 • Dígits de subcomptes: 7 dígits
 • PGC: Plan General de Contabilidad 2008 PYMES
 1. Feu el balanç de comprovació de sumes i saldos que contingui únicament els comptes de gestió, previ al registre de la meritació de l’IS.
 2. Empleneu el llibre diari oficial de l’empresa des de la data d’inici de l’activitat fins al tancament de l’exercici.

dels comptes de gestió previ al registre de la meritació de l’IS.

de FRISCO.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació