Introducció

L’aproximació en detall als registres comptables de les operacions comercials s’inicia amb l’estudi de l’apartat “Comptabilització de l’IVA”, on es tracta la incidència de l’impost sobre el valor afegit (IVA) sobre els registres comptables.

Seguidament, a l’apartat “Existències, compres i despeses comercials” es treballen operacions relacionades amb l’aprovisionament de béns susceptibles d’emmagatzematge i es detalla la incidència dels descomptes en factura i els descomptes atorgats amb posterioritat a la facturació. També es treballa l’adquisició d’envasos i embalatges, les operacions en moneda estrangera i els ajustos a realitzar a data de tancament referents a la regularització i correcció valorativa de les existències.

Finalment, a l’apartat “Vendes i ingressos comercials” s’estudia la mateixa problemàtica des del punt de vista de les empreses venedores. S’hi detalla el deteriorament a registrar corresponent a les possibles pèrdues associades a les insolvències dels crèdits per operacions comercials.

Els continguts treballats en aquesta unitat són necessaris per poder desenvolupar continguts d’unitats posteriors del mòdul.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis i les activitats proposades. No dubteu a aprofitar l’espai “Fòrum de l’aula” per exposar els vostres dubtes i intentar ajudar a resoldre els dubtes de les companyes i companys. També podeu adreçar-vos directament al professorat de l’aula per plantejar el vostres dubtes.

Anar a la pàgina següent:
Resum