Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’IVA és un impost de naturalesa indirecta.

2

La càrrega de l’IVA recau sobre empresaris i professionals.

3

El subjecte passiu de l’IVA són empresaris i professionals.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Tot l’IVA suportat per empresaris i professionals en el desenvolupament de les seves activitats professionals és deduïble.

2

Les quotes d’IVA suportat no deduïbles suposen una major despesa per a empresaris i professionals.

3

La repercussió de l’IVA d’empresaris i professionals suposa traslladar la càrrega de l’impost al consumidor final.

Exercici 3

Indiqueu el codi comptable establert pel PGC per a cadascun dels comptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Hisenda pública, IVA suportat:

2

Hisenda pública, IVA repercutit:

3

Hisenda pública deutora per IVA:

4

Hisenda pública creditora per IVA:

Exercici 4

Indiqueu si els comptes següents són d’actiu (A), passiu (P) o patrimoni net (PN):

NúmPreguntaResposta
1

Hisenda pública, IVA suportat:

2

Hisenda pública, IVA repercutit:

3

Hisenda pública deutora per IVA:

4

Hisenda pública creditora per IVA:

Exercici 5

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Si durant el període de liquidació l’import de l’IVA és superior a l’IVA , es genera un dret a favor de l’empresari o el professional que cal registrar al compte l’import de la diferència.

2

Si durant el període de liquidació l’import de l’IVA és inferior a l’IVA , es genera una obligació de l’empresari o el professional a favor d’Hisenda que cal registrar al compte l’import de la diferència.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos