Activitats

Comptabilització IVA

L’objectiu de l’activitat és treballar el registre comptable d’operacions subjectes a IVA.

L’empresa LOGISTICS realitza una venda de diferents productes a la botiga SUPERNOU. Vegeu la fa factura de venda a figura:

Figura Factura

A partir de les dades de la factura, registreu l’operació de compravenda als llibres diaris de les empreses LOGISTICS i SUPERNOU.

1. Al llibre diari de l’empresa LOGISTICS es registra una operació de venda:

Taula: Registre al llibre diari de LOGISTIC
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n 21/03/19 (430) Clients SUPERNOU n/fra núm. A-145/19 21.401,57
n 21/03/19 (700) Venda de mercaderies SUPERNOU n/fra núm. A-145/19 18.358,61
n 21/03/19 (759) Ingressos serv. diver. SUPERNOU n/fra núm. A-145/19 104,64
n 21/03/19 (477) HP, IVA repercutit SUPERNOU n/fra núm. A-145/19 2.938,32

Si l’empresa LOGISTICS opta per registrar les quotes d’IVA en comptes desglossats, el registre comptable quedaria així:

Taula: Registre al llibre diari de LOGISTIC amb comptes d’IVA desglossats
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n 21/03/19 (430) Clients SUPERNOU n/fra núm. A-145/19 21.401,57
n 21/03/19 (700) Venda de mercaderies SUPERNOU n/fra núm. A-145/19 18.463,25
n 21/03/19 (47721) HP, IVA repercutit tipus genral del 21% SUPERNOU n/fra núm. A-145/19 2.084,72
n 21/03/19 (47710) HP, IVA repercutit tipus reduït del 10% SUPERNOU n/fra núm. A-145/19 853,60

2. Al llibre diari de l’empresa SUPERNOU es registra una operació de compra:

Taula: Registre al llibre diari de SUPERNOU
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n 21/03/19 (600) Compra de mercaderies LOGISTICS n/fra núm. A-145/19 18.463,25
n 21/03/19 (472) HP, IVA suportat LOGISTICS n/fra núm. A-145/19 2.938,32
n 21/03/19 (400) Proveïdors LOGISTICS n/fra núm. A-145/19 21.401,57

Si l’empresa SUPERNOU opta per registrar les quotes d’IVA en comptes desglossats, el registre comptable quedaria així:

Taula: Registre al llibre diari de SUPERNOU amb comptes d’IVA desglossats
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n 21/03/19 (600) Compra de mercaderies LOGISTICS n/fra núm. A-145/19 18.463,25
n 21/03/19 (47721) HP, IVA suportat tipus genral del 21% LOGISTICS n/fra núm. A-145/19 2.084,72
n 21/03/19 (47710) HP, IVA suportat tipus reduït del 10% LOGISTICS n/fra núm. A-145/19 853,60
n 21/03/19 (400) Proveïdors LOGISTICS n/fra núm. A-145/19 21.401,57

Comptabilització liquidacions d'IVA

L’objectiu de l’activitat és treballar el registre comptable de les liquidacions d’IVA.

Respecte de les quotes d’IVA suportades i repercutides durant l’exercici 2019 per l’empresa COLORPRINT, disposem de la informació següent:

 • 1r trimestre
  • Quotes suportades deduïbles: 3.570 EUR
  • Quotes repercutides: 2.450 EUR
 • 2n trimestre
  • Quotes suportades deduïbles: 2.670 EUR
  • Quotes repercutides: 2.760 EUR
 • 3r trimestre
  • Quotes suportades deduïbles: 2.530 EUR
  • Quotes repercutides: 3.150 EUR
 • 4r trimestre
  • Quotes suportades deduïbles: 2.460 EUR
  • Quotes repercutides: 3.180 EUR

Registreu al llibre diari de l’empresa les liquidacions d’IVA corresponents a l’exercici 2019.

Primer trimestre

Durant el primer trimestre hi ha un excés d’IVA suportat deduïble sobre l’IVA repercutit. Per tant, s’ha de de reconèixer un dret a favor de l’empresa.

El registre comptable és el següent:

Taula: Registre al llibre diari de la liquidació corresponent al 1r trimestre de 2018
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n1 31/03/18 (477) HP, IVA repercutit Liquidació IVA 1r T 2.450,00
n1 31/03/18 (4700) HP, deutora per IVA Liquidació IVA 1r T 1.120,00
n1 31/03/18 (472) HP, IVA suportat Liquidació IVA 1r T 3.570,00

El llibre major del compte 4700. Hisenda Pública deutora per IVA mostra un saldo deutor.

Taula: Llibre major: 4700. Hisenda Pública deutora per IVA
Núm. ass. Data Concepte Deure Haver Saldo
n1 31/03/19 Liquidació IVA 1r T 1.120,00 1.120,00

Segon trimestre

Durant el segon trimestre, les quotes d’IVA repercutides són superiors a les quotes d’IVA suportades deduïbles. En principi cal reconèixer un deute a favor d’Hisenda, però com que queda pendent de compensar un excés d’IVA suportat deduïble del primer trimestre s’abona al compte 4700. Hisenda Pública deutora per IVA per l’excés d’IVA repercutit respecte del suportat deduïble durant aquest segon trimestre.

El registre comptable és el següent:

Taula: Registre al llibre diari de la liquidació correspoent al 2n trimestre de 2018
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n2 30/06/18 (477) HP, IVA repercutit Liquidació IVA 2n T 2.760,00
n2 30/06/18 (472) HP, IVA suportat Liquidació IVA 2n T 2.670,00
n2 30/06/18 (4700) HP, deutora per IVA Liquidació IVA 2n T 90,00

El llibre major del compte 4700. Hisenda Pública deutora per IVA seguirà mostrant un saldo deutor.

Taula: Llibre major: 4700. Hisenda Pública deutora per IVA
Núm. ass. Data Concepte Deure Haver Saldo
n1 31/03/19 Liquidació IVA 1r T 1.120,00 1.120,00
n2 30/06/19 Liquidació IVA 2n T 90,00 1.030,00

Tercer trimestre

Durant el tercer trimestre de nou hi ha un excés d’IVA repercutit sobre les quotes d’IVA suportat deduïbles. Al compte 4700. Hisenda Pública deutora per IVA encara queda saldo per compensar aquest excés.

El registre comptable serà el següent:

Taula: Registre al llibre diari de la liquidació correspoent al 3r trimestre de 2018
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n3 30/09/18 (477) HP, IVA repercutit Liquidació IVA 3r T 3.150,00
n3 30/09/18 (472) HP, IVA suportat Liquidació IVA 3r T 2.530,00
n3 30/09/18 (4700) HP, deutora per IVA Liquidació IVA 3r T 620,00

El llibre major del compte 4700. Hisenda Pública deutora per IVA seguirà mostrant un saldo deutor.

Taula: Llibre major: 4700. Hisenda Pública deutora per IVA
Núm. ass. Data Concepte Deure Haver Saldo
n1 31/03/19 Liquidació IVA 1r T 1.120,00 1.120,00
n2 30/06/19 Liquidació IVA 2n T 90,00 1.030,00
n3 30/09/19 Liquidació IVA 3r T 620,00 410,00

Quart trimestre

En l’últim trimestre de l’exercici l’excés de quotes d’IVA repercutit sobre les quotes suportades deduïbles és superior al saldo del compte 4700. Hisenda Pública deutora per IVA. En aquesta última liquidació es compensa el saldo pendent i reconeix un deute a favor d’Hisenda per la resta de l’excés.

El registre comptable serà el següent:

Taula: Registre al llibre diari de la liquidació correspoent al 3r trimestre de 2018
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n4 31/12/18 (477) HP, IVA repercutit Liquidació IVA 4r T 3.180,00
n4 31/12/18 (472) HP, IVA suportat Liquidació IVA 4r T 2.460,00
n4 31/12/18 (4700) HP, deutora per IVA Liquidació IVA 4r T 410,00
n4 31/12/18 (4750) HP, credito per IVA Liquidació IVA 4r T 310,00

El llibre major del compte 4700. Hisenda Pública deutora per IVA queda saldat i el llibre major del compte 4750. Hisenda Pública creditora per IVA mostrarà el saldo del deute pendent de liquidar amb Hisenda.

Taula: Llibre major: 4700. Hisenda Pública deutora per IVA
Núm. ass. Data Concepte Deure Haver Saldo
n1 31/03/19 Liquidació IVA 1r T 1.120,00 1.120,00
n2 30/06/19 Liquidació IVA 2n T 90,00 1.030,00
n3 30/09/19 Liquidació IVA 3r T 620,00 410,00
n4 31/12/19 Liquidació IVA 4r T 410,00 0,00
Taula: Llibre major: 4750. Hisenda Pública creditora per IVA
Núm. ass. Data Concepte Deure Haver Saldo
n4 31/12/19 Liquidació IVA 4r T 310,00 -310,00

Anar a la pàgina anterior:
Comptabilització de l'IVA
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació