Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina els elements patrimonials de l’empresa, analitzant l’activitat empresarial.

 • Identifica les fases del cicle econòmic de l’activitat empresarial.
 • Diferencia entre inversió/finançament, inversió/despesa, despesa/pagament i ingrés/cobrament.
 • Distingeix els diferents sectors econòmics, basant-se en la diversa tipologia d’activitats que s’hi desenvolupa.
 • Defineix els conceptes de patrimoni, element patrimonial i massa patrimonial.
 • Identifica les masses patrimonials que integren l’actiu, el passiu exigible i el patrimoni net.
 • Classifica un conjunt d’elements en masses patrimonials.
 • Utilitza l’inventari com a instrument que detalla els elements patrimonials de l’empresa.
 • Relaciona el patrimoni econòmic de l’empresa amb el patrimoni financer, i ambdós amb les fases del cicle econòmic de l’activitat empresarial.

2. Integra la normativa comptable i el mètode de la partida doble, analitzant el Pla General de Comptabilitat de les petites i mitjanes empreses (PGC PIME) i la metodologia comptable.

 • Distingeix les fases del cicle comptable complet, adaptant-les a la legislació vigent.
 • Defineix el concepte de compte com a instrument per representar els diferents elements patrimonials i fets econòmics de l’empresa.
 • Determina les característiques més importants del mètode de comptabilització per partida doble.
 • Reconeix els criteris de càrrec i abonament com a mètode de registre de les modificacions del valor dels elements patrimonials.
 • Defineix el concepte de resultat comptable, diferenciant els comptes d’ingressos i despeses.
 • Reconeix el PGC PIME com a instrument d’harmonització comptable.
 • Relaciona les diferents parts del PGC PIME, diferenciant les obligatòries de les no obligatòries.
 • Codifica un conjunt d’elements patrimonials d’acord amb els criteris del PGC PIME, identificant la seva funció en l’associació i desglossament de la informació comptable.
 • Identifica els comptes anuals que estableix el PGC PIME, determinant la funció que compleixen.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències