Activitats

Instal·lació i posada en marxa

L’objectiu d’aquesta activitat és instal·lar el programa FACTUSOL i crear una empresa.

 1. Instal·leu el programa FACTUSOL.
 2. A partir dels passos que es pauten en l’apartat de continguts, creeu una empresa per tal de poder fer servir més funcions del programa.

Dades de l’empresa:

 • Codi empresa: 100
 • Raó/denominació social: EMPRESA DEMO, SA
 • Nom comercial: EMPRESA DEMA, SA
 • NIF: A-44555666
 • Domicili: carrer Ancha, 411, Saragossa (50003)
 • Telèfon/fax: 976 000 551
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Saragossa, vol. 1321, Full 2, Inscripció 1a
 • Correu: empresademo@dominio.com

Les opcions per crear una nova empresa a FACTUSOL es troben al menú Arxiu (figura):

Figura

Per crear una empresa, cliqueu a Nou / Nova empresa:

Figura

La creació de la nova empresa es divideix en dues pestanyes i un botó:

 • Pestanya Dades generals
 • Pestanya Altres dades
 • Botó Configuracions

Introduïu les dades més significatives (figura):

Figura

Introduïu les dades a la solapa de Dades generals. A l’apartat Accessos i seguretat, seleccioneu l’exercici i assigneu-li, si ho voleu, una clau d’accés (figura):

Figura

Introduïu les dades a la solapa d’Altres dades. Incloeu-hi les dades registrals i de contacte, com ara el correu electrònic (figura):

Figura

Premeu el botó de configuracions (figura). A l’apartat de Bloquejos i usos hi trobareu diferents opcions.

Figura

Per acabar, premeu Acceptar (figura). L’empresa s’haurà creat.

Figura

Podeu modificar les dades en qualsevol moment accedint a la pestanya d’Administració / grup Empresa / icona Empresa (figura):

Figura

Formes de pagament i cobrament

L’objectiu d’aquesta activitat és crear les formes de pagament i cobrament de l’empresa.

Seguint els passos que es pauten a l’apartat de continguts, creeu les formes de pagament i cobrament més habituals en l’activitat comercial de l’empresa creada a l’activitat 1.1.

Creeu les següents formes de cobrament/pagament:

 • Comptat: pagaments i cobraments en efectiu.
 • 30-60-90 dies: pagaments i cobraments en tres terminis. El primer a 30 dies de la factura, el segon a 60 dies de la factura i el tercer a 90 dies de la factura.
 • 90 dies: pagaments i cobraments en un sol venciment a 90 dies de la factura.
 • 20% comptat/80% ajornat: pagaments/cobraments en els quals el 20% de l’import de la factura es paga o es cobra en el moment de fer la factura i el 80% restant es paga o cobra de manera ajornada amb venciment a 30 dies de la data de factura.

El fitxer de Formes de cobrament/pagament es troba a la pestanya Administració / grup Controls / icona Formes de cobrament/pagament (figura).

Figura

Quan premeu la icona Formes de cobrament/pagament s’obre la pantalla següent (figura):

Figura

Premeu sobre la icona Nou del grup de Manteniment per crear una nova forma de pagament/cobrament. Assigneu el codi 1 a la forma de pagament al comptat i el codi 2 a la següent, i així de forma successiva. Una vegada introduïdes les dades, premeu el botó Acceptar (figura a figura).

Figura
Figura
Figura
Figura

Quan ja s’han creat totes les formes de pagament/cobrament es visualitza de la següent manera (figura):

Figura

Clients i proveïdors

L’objectiu d’aquesta activitat és crear els clients i proveïdors de l’empresa.

Quan l’empresa ja està creada i les formes de cobrament i pagament s’han introduït, el següent pas és crear els clients i proveïdors.

1. Creeu el CLIENT següent:

 • CODI: 1
 • Nom: Alejandra Pina Montes
 • NIF : 36897425-C
 • Domicili: Plaça d’España, 50, 13L, Saragossa (50004)
 • Telèfon: 965 369 147
 • Forma de pagament: Codi 1: comptat
 • Correu: alejandra@sudominio.com
 • IBAN: ES1900491234154567896521

2. Creeu el PROVEÏDOR següent:

 • CODI: 1
 • Nom: Martín Segura Medina
 • NIF: 35487690-G
 • Domicili: C. de Santa María, 189, Saragossa (50003)
 • Telèfon: 656 905 110
 • Forma de pagament: 3 venciments mensuals
 • Correu: martin@sudominio.com
 • IBAN: ES9120241456834587411125
 • Condicions de venda: 10% descompte fix

1. Clients:

El fitxer de clients es troba a la pestanya Vendes / grup Clients / icona Clients (figura).

Figura

Premeu la icona Clients i després premeu la icona Nou del grup de Manteniment per donar d’alta nous clients (figura).

Figura

La fitxa de clients es divideix en diverses icones:

 • Icona general: dades identificatives, domicili, contacte i dades bancàries (figura).
Figura
 • Icona comercial: forma de pagament del client (figura).
Figura

Premeu la icona Guardar i tancar (figura) després d’introduir totes les dades. Un cop s’han desat tots els clients, la pantalla es mostra de la següent manera (figura):

Figura

2. Proveïdors

El fitxer de proveïdors es troba a la pestanya Compres / grup Proveïdors / icona Proveïdors (figura):

Figura

Premeu la icona Proveïdors i després la icona Nou per donar d’alta nous proveïdors (figura).

Figura

La fitxa de proveïdors es divideix en diverses icones:

 • Icona general: dades identificatives, domicili, contacte i dades bancàries (figura).
Figura
 • Icona comercial: forma de pagament i condicions de venda (figura).
Figura

Premeu la icona Guardar i tancar (figura).

Figura

Un cop s’han desat tots els clients, la pantalla es mostra de la manera següent (figura):

Figura

Marge, famílies, articles i estoc

L’objectiu d’aquesta activitat és configurar marges, famílies de productes i articles segons les necessitats de l’empresa.

Un cop l’empresa ja està creada, les formes de cobrament i pagament s’han introduït i s’han creat els clients i proveïdors de l’empresa, el següent pas és configurar les diferents opcions que ofereix el programa.

1. Tarifes. L’empresa treballa amb un marge del 30%. Configureu aquesta dada del fitxer de tarifes.

2. Famílies. Els articles que comercialitza l’empresa es divideixen en dos grans grups, programari i maquinari. Creeu les corresponents famílies a FACTUSOL.

Nota:

 • SOF: software
 • HAR: hardware

3. Articles. Creeu els articles següents:

CODI HAR00001 HAR00002 SOF0001 SOF0002
Descripció Impressora Ordinador Philips Rojo Antiviurs GSM SoftwareDisn1
Proveïdor Martín Segura Medina Noelia Gaona Piñero Martín Segura Medina Adrián Jaén Bueno
Preu 500,00€ 1.000,00€ 150,00€ 450,00€

4. Estoc. Configureu un estoc mínim de 5 unitats i màxim de 15 unitats a l’article Antivirus GSM (SOF00002) i un 10% de descompte per volum màxim del 5%.

5. Articles compostos. Creeu l’article compost que es detalla en la taula següent i configureu les vendes d’aquest article amb un 10% de descompte.

Taula: Article compost
Codi SOF001
Article Pack ordinador + impressora
Descompte 10%

6. Pressupost. La clienta Alejandra Pina ens sol·licita el dia 15/09 un pressupost de 10 packs ordinador + impressora.

7. Fabriqueu 10 unitats de l’article compost de SOF1001 amb data 15/09.

1. Tarifes:

El fitxer de Tarifes es troba a la pestanya Vendes / grup Condicions de venda / Tarifes (figura):

Figura

La pantalla que es mostra és la següent (figura):

Figura

Seleccioneu la Tarifa 1 i premeu la icona Modificar del grup de Manteniment (vegeu la figura).

Figura

Quan cliqueu Acceptar Factusol, el programa us demana si voleu aplicar el nou marge predefinit, com es mostra en la figura:

Figura

Una vegada configurada la nova tarifa, la plantilla de Tarifes que FACTUSOL mostra és la de la figura:

Figura

2. Famílies:

L’arxiu de famílies es troba a la pestanya Magatzem / grup Article / Auxiliar / Famílies (vegeu la figura):

Figura

Premeu la icona Famílies. La pantalla que es mostra és la següent (vegeu la figura):

Figura

Premeu la icona Nou per crear una família (vegeu la figura):

Figura

Repetiu el procés per crear la segona família (vegeu la figura):

Figura

Una vegada creades les famílies es mostra de la forma següent (vegeu la figura):

Figura

3. Articles:

El fitxer Articles es troba a la pestanya Magatzem / grup Articles / icona Articles (vegeu la figura):

Figura

Cliqueu a la icona Nou per crear diferents articles. Encara que les dades dels articles es divideixen en diferents icones, en aquesta activitat només cal introduir dades a la icona General (vegeu la figura):

Figura

Vegeu tots els articles:

 • IMPRESSORA LASER-HAR00001 (figura):
Figura
 • ORDINADOR PHILIPS ROJO- HAR00002 (figura):
Figura
 • ANTIVIRUS GSM-SOF00001 (figura):
Figura
Figura

Els llistat complet d’articles es mostrarà en la pantalla (figura):

Figura

4. Estoc:

Accediu al fitxer Articles des de la pestanya Magatzem / grup Articles / Articles (vegeu la figura):

Figura

Si cliqueu a Articles es mostra la pantalla a Buscar. Si voleu que es mostrin tots els articles premeu el botó Buscar o la tecla Enter (vegeu la figura).

Figura

En el fitxer d’articles, seleccioneu l’article SOF0002 i premeu la icona Modificar. També podeu accedir a la fitxa de l’article fent-hi doble clic (vegeu la figura).

Figura

A la part inferior de la fitxa de l’article hi ha la informació d’estoc. Premeu el botó Modificar (vegeu la figura):

Figura

Introduïu les dades d’estoc mínim i màxim i premeu el botó Guardar (vegeu la figura):

Figura

Per configurar el descompte màxim del 5% premeu la icona Tècnica de la fitxa de l’article. Introduïu la dada de descompte aplicable dintre de l’aparell d’informació de compravenda (vegeu la figura):

Figura

Premeu la icona Guardar i tancar per deixar els canvis realitzats a la fitxa de l’article (vegeu la figura):

Figura

5. Articles compostos:

Per crear l’article compost aneu a la pestanya Magatzem / Articles (vegeu la figura):

Figura

Es mostra la pantalla de la figura:

Figura

Per crear l’article compost, cliqueu a la icona Nou.

 • General: en el cas que el sistema assigni un proveïdor habitual a aquest article elimineu-lo, ja que l’article compost serà fabricat per l’empresa i no comprat al proveïdor (vegeu la figura).
Figura
Figura

Abans de marcar que és un article compost, cliqueu a Guardar i continuar. Seleccioneu en l’apartat Tipus d’article que és un article compost i premeu Veure composició per poder indicar els articles que el componen (vegeu la figura):

Figura

Cliqueu a Nova per incloure les dades dels components (vegeu la figura):

Figura

Una vegada inclosos els compostos, es mostra la pantalla de la figura:

Figura

Premeu Acceptar. FACTUSOL mostra la pantalla següent (vegeu la figura):

Figura

Premeu el botó per actualitzar el preu de cost de l’article compost (vegeu la figura):

Figura

Premeu el botó per actualitzar el preu de venda (vegeu la figura):

Figura

Premeu el botó per actualitzar el pes del article (vegeu la figura):

Figura

Cliqueu a Guardar i tancar (vegeu la figura).

Figura

6. Pressupost:

Accediu a la pestanya Vendes / grup Documents / icona Pressupostos (vegeu la figura):

Figura

A la pantalla que es mostra, cliqueu a la icona Nou (vegeu la figura):

Figura

Introduïu les dades del pressupost i premeu Guardar i tancar.

 • Icona Detall (vegeu la figura):
Figura
 • Icona Totals (vegeu la figura):
Figura

L’arxiu de pressupost queda tal com mostra la figura:

Figura

7. Fabricació:

Accediu a la pestanya Magatzem / grup Compostos / icona Fabricació (vegeu la figura):

Figura

FACTUSOL mostra la pantalla Fabricació de compostos. Premeu la icona Nou (vegeu la figura):

Figura

Introduïu la data i premeu la icona Nou per crear un registre de fabricació (vegeu la figura):

Figura

Introduïu el codi del article compost. Si no el coneixeu, accediu al fitxer d’articles clicant a Codi article i la quantitat a fabricar. Podeu incloure també unes observacions a la fabricació. Per acabar, cliqueu a Acceptar (vegeu la figura).

Figura

A la pantalla de Creació de un registre de fabricació de compostos queda reflectida la fabricació realitzada. Premeu el botó Aceptar (vegeu la figura):

Figura

L’Arxiu de fabricació de compostos (vegeu la figura) es visualitzarà així:

Figura

Si accediu al fitxer d’articles podeu visualitzar l’estoc de l’article compost (vegeu la figura):

Figura

Condicions de venda

L’objectiu d’aquesta activitat és configurar les condicions de venda.

Un cop l’empresa ja està creada, les formes de cobrament i pagament s’han introduït i s’ha creat el directori de clients i proveïdors de l’empresa, el següent pas és configurar les diferents opcions que ofereix el programa.

1. Configureu una oferta d’un 20% de descompte per a l’article HAR0001-IMPRESSORA LÀSER.

2. Durant els 15 primers dies de març, l’empresa ofereix a tots els clients un descompte del 10% en els articles ANTIVIRUS GSM i SOFTWARE DISN1. Configureu aquest descompte.

1. Per configurar una oferta dirigida a tots els clients i sense límit de dates, accediu a la fitxa de l’article des de la pestanya Magatzem / grup Articles / icona Articles (vegeu la figura):

Figura

Seleccioneu l’article i premeu la icona Modificar (vegeu la figura):

Figura

A la fitxa de l’article accediu a Tècnica i introduïu el percentatge en l’apartat de tant per cent de descompte fix de vendes (vegeu la figura):

Figura

Introduïu el percentatge de descompte (vegeu la figura):

Figura

Cliqueu a Guardar i tancar per desar els canvis realitzats a la fitxa de l’article.

2. Per configurar aquest descompte, accediu a la pestanya Vendes / grup Condicions de venda / Descompte i ofertes de descompte (vegeu la figura):

Figura

Es mostra la pantalla següent (vegeu la figura):

Figura

Premeu la icona Nou per crear la nova oferta de descompte:

 • Antivirus GSM: introduïu l’article, l’interval de dates i el percentatge de descompte, i premeu el botó Acceptar (vegeu la figura).
Figura
 • Software Disn1: introduïu l’article, l’interval de dates i el percentatge de descompte, i premeu el botó Acceptar (vegeu la figura).
Figura

L’arxiu d’ofertes de descompte de FACTUSOL quedarà tal com mostra la figura:

Figura

Cicle de compres

L’objectiu d’aquesta activitat és configurar el cicle de compres i crear la documentació corresponent.

L’empresa ja està creada, les formes de cobrament i pagament s’han introduït i els clients i proveïdors ja figuren a l’empresa. El següent pas és configurar les diferents opcions que ofereix el programa.

1. Creeu les comandes a proveïdors següents:

Núm. document 1 2
Data 15/02/2017 16/02/2017
Proveïdor MARTÍN SEGURA MEDINA NOELIA GAONA PIÑERO
ARTICLE HAR001 HAR002
QUANTITAT 5 5
PREU 500€ 1.000€
Forma de pagament Codi 2 - 3 venciments 30-60-90 Codi 1- Comptat

2. L’empresa rep les comandes del punt anterior. Creeu els albarans a partir de les dades d’entrada:

Núm. document 1
Data comanda 05/02/2017
Data entrada 18/02/2017
Proveïdor MARTÍN SEGURA MEDINA
ARTICLE HAR001
QUANTITAT 5
PREU 500€
Forma de pagament Codi 2 - 3 venciments 30-60-90
Núm. sèrie/lot Quantitat Data de fabricació
1802170001 1 17/02
1802170002 1 17/02
1802170003 1 17/02
1802170004 1 17/02
1802170005 1 17/02
Núm. document 2
Data comanda 16/02/2017
Data entrada 21/02/2017
Proveïdor NOELIA GAONA PIÑERO
ARTICLE HAR002
QUANTITAT 3 (falten 2 unitats)
PREU 1.000€
Forma de pagament Codi 1 - Comptat
Núm. sèrie/lot Quantitat Data de fabricació
2102170001 1 17/02
2102170002 1 17/02
2102170003 1 17/02

3. Genereu les factures corresponents a les entrades de l’apartat B. Les dades per a les factures són:

Núm. document 1 2
Data 18/02/2017 21/02/2017
Proveïdor MARTÍN SEGURA MEDINA NOELIA GAONA PIÑERO
ARTICLE HAR001 HAR002
QUANTITAT 5 5
PREU 500€ 1.000€
Forma de pagament Codi 2 - 3 venciments 30-60-90 Codi 1- Comptat

1. Per crear la comanda premeu sobre la icona Comandes a proveïdors de la pestanya Compres / grup Documents (vegeu la figura).

Figura

Premeu sobre la icona Nou per crear la comanda (vegeu la figura).

Figura

COMANDA 1: MARTÍN SEGURA MEDINA

 • Icona Detall (vegeu la figura):
Figura
 • Icona Totals (vegeu la figura):
Figura

Premeu Guardar i tancar per guardar la comanda al proveïdor.

COMANDA 2: NOELIA GAONA PIÑERO

 • Icona Detall (vegeu la figura):
Figura
 • Icona Totals (vegeu la figura):
Figura

Creades les dues comandes a proveïdors a FACTUSOL, l’arxiu de comandes a proveïdors quedaria com en la figura:

Figura

2. Abans de crear les entrades de mercaderies, cal fer dues configuracions:

 • Actualitzar preus de cost.
 • Introduir camps necessaris per al control de números de sèrie/lot i data de fabricació.

Perquè FACTUSOL actualitzi automàticament els preus de cost de l’article amb el preu mitjà ponderat, tal com s’indica en la creació de l’empresa, accediu a la pestanya Compres / grup Documents / icona Entrada (vegeu la figura).

Figura

Premeu sobre la icona Configuració del grup Configuració. Es mostra la pantalla de la figura:

Figura

Premeu sobre l’opció Preus (vegeu la figura):

Figura

A Actualització de preus de cost seleccioneu el tipus d’actualització Actualitzar el preu de cost amb el preu mitjà ponderat, i premeu el botó Acceptar per guardar la configuració.

Per generar l’entrada d’una comanda accediu a la pestanya Compres / grup Documents / icona Entrades (vegeu la figura).

Figura

Premeu sobre Nou del grup Manteniment i FACTUSOL mostrarà la pantalla de la figura.

Figura

ENTRADA 1: MARTÍN SEGURA MEDINA

Abans d’introduir les dades de l’entrada, accediu a Configuració (figura), a fi de configurar els camps per al control de la traçabilitat. Aquesta configuració és global i permet configurar els camps per tots els documents, ja siguin de compra o venda.

Figura

A la part esquerra hi ha l’accés a la configuració de tots els documents i una configuració general. Seleccioneu Entrades / grup Dades a sol·licitar per al control de la traçabilitat. Deixeu seleccionats Sèrie/Lot, Quantitat i Data de fabricació/envasat.

Repetiu la configuració a Factures rebudes, Albarans i Factures (vegeu la figura).

Figura
Figura

Premeu el botó Acceptar per desar les configuracions realitzades.

Introduïu ara les dades de la capçalera del document. Premeu la icona Nou (figura):

Figura

Des de la primera línia del document, premeu Validar (vegeu la figura):

Figura

Seleccioneu, en primer lloc, Comanda proveïdor com a tipus de document a validar i, a continuació, el número de document (vegeu la figura).

Figura

Introduïu el número de sèrie/lot abans de desar la informació d’aquesta pantalla de validació. Feu doble clic a la quantitat corresponent (vegeu la figura).

Figura

Situeu-vos al camp Quantitat, premeu intro per accedir a la pantalla Números de sèrie/lot de la línia (vegeu la figura).

Figura

Premeu el botó Nou per introduir la informació de sèrie/lot i data de fabricació. La pantalla quedarà configurada com en la figura:

Figura

Premeu el botó Acceptar i el botó Validar de la pantalla Validació de línies de document. El programa completa les línies de la nova entrada (vegeu la figura).

Figura
 • Icona Totals (vegeu la figura):
Figura

ENTRADA 2: NOELIA GAONA PIÑERO Vegeu la figura.

Figura
Figura
Figura

Abans de validar feu doble clic sobre la quantitat i modifiqueu per validar les 3 unitats rebudes (vegeu la figura)

Figura

Repetiu el procediment de la comanda 1, tal com es mostra a la figurafigure:FG.6.30::

Figura
Figura
Figura
Figura

L’arxiu d’entrades a proveïdors quedarà com en la figura:

Figura

3. Per generar les factures rebudes accediu a la pestanya Compres / grup Documents / icona Entrades (vegeu la figura).

Figura

FACTURA REBUDA 1: MARTÍN SEGURA MEDINA

Seleccioneu l’entrada 1 i premeu la icona Factura del grup Accions (vegeu la figura).

Figura

FACTUSOL mostra la pantalla de la figura.

Figura

Indiqueu la data i el número de factura (en aquest cas no es disposa de la dada) i premeu el botó Acceptar (vegeu la figura).

Figura

Aquesta pantalla sol·licita si desitgem imprimir la factura. Premeu el botó No.

Per comprovar la correcta creació de la factura rebuda podeu accedir a la pestanya Compres / grup Documents / icona Factures rebudes (vegeu la figura).

Figura

La factura rebuda número 1 s’ha generat de forma correcta, tal com mostra la figura:

Figura

FACTURA REBUDA 2. NOELIA GAONA PIÑERO

Seguiu el mateix procediment que a la factura rebuda 1 (vegeu de la figurafigure:FG.6.41).

Figura
Figura
Figura

La factura rebuda 2 s’ha generat de forma correcta (vegeu la figura)

Figura

Cicle de vendes

L’objectiu d’aquesta activitat és configurar el cicle de vendes i crear la documentació.

L’empresa ja està creada, les formes de cobrament i pagament s’han introduït i els clients i proveïdors ja figuren a l’empresa. El següent pas és configurar les diferents opcions que ofereix el programa.

1. Creeu les següents comandes de clients:

Núm. document 1 2
Data 15/02/2017 18/02/2017
Proveïdor 1- ALEJANDRA PINA MONTES 2- JULIO ROMERO SOTO
ARTICLE HAR002 HAR001
QUANTITAT 3 3
PREU 1.285,00 € 585,00 €
Forma de pagament Codi 1- Comptat Codi 2- 3 venciments 30-60-90

2. L’empresa rep les comandes del punt anterior. Creeu els albarans a partir de les dades d’entrada següents:

Núm. sèrie/lot Quantitat Data de fabricació
2102170001 1 17/02
2102170002 1 17/02
2102170003 1 17/02

3. Genereu les factures corresponents a les entrades de l’apartat B. Les dades per a les factures són:

Núm. document 1 2
Data 15/02/2017 18/02/2017
Proveïdor 1- ALEJANDRA PINA MONTES 2- JULIO ROMERO SOTO
ARTICLE HAR002 HAR001
QUANTITAT 3 3
PREU 1.285,00€ 585,00€
Forma de pagament Codi 1- Comptat Codi 2- 3 venciments 30-60-90

1. Per crear una comanda cal anar a Comandes de clients de la pestanya Vendes / grup Documents (vegeu la figura).

Figura

Premeu la icona Nou per crear la comanda (vegeu la figura).

Figura

COMANDA 1: ALEJANDRA PINA MONTES

 • Icona Detall (vegeu la figura):
Figura
 • Icona Totals (vegeu la figura):
Figura

Premeu la icona Guardar i tancar per desar la comanda.

COMANDA 2: JULIO ROMERO SOTO

 • Icona Detall (vegeu la figura):
Figura
 • Icona Totals (vegeu la figura):
Figura

Creades les dues comandes de clients, l’arxiu de comandes a clients quedaria tal com mostra la figura:

Figura

2. Per generar l’entrada accediu a la pestanya Vendes / grup Documents / icona Albarans (vegeu la figura).

Figura

Premeu la icona /Nou per crear l’albarà (vegeu la figura).

Figura

ALBARÀ 1: ALEJANDRA PINA MONTES

 • *Icona Detall: introduïu la data i el codi de client. Cliqueu a Validar en el grup Línies (vegeu la figura).
Figura

Creeu les línies de l’albarà validant la comanda del client, seleccionant el client, les línies que volem validar indicant el lot, prement Enter en la casella de quantitat… Per acabar, cliqueu Validar, tal com es mostra en la figura

Figura
Figura
Figura

FACTUSOL mostrarà la pantalla següent (vegeu la figura):

Figura
 • Icona Totals: indica el descompte o forma de pagament corresponent (vegeu la figura).
Figura

Cliqueu a Guardar i tancar. FACTUSOL mostrarà la pantalla següent (vegeu la figura):

Figura

ALBARÀ 2: JULIO ROMERO SOTO

 • Icona Detall: introduïu la data i el codi de client. Cliqueu a Validar (vegeu la figura).
Figura

Creeu les línies de l’albarà validant la comanda del client, seleccioneu el client, les línies que volem validar indicant el lot a servir, premeu Enter a la casella de quantitat i, després, Validar, tal com es mostra en la figura

Figura
Figura
Figura

FACTUSOL mostrarà la pantalla següent (vegeu la figura):

Figura
 • Icona Totals: indica el descompte o forma de pagament corresponent (vegeu la figura):
Figura

Cliqueu a Guardar i tancar. FACTUSOL mostrarà la pantalla de la figura.

Figura

Quan es crea un albarà validant les línies d’una comanda de clients, l’estat de la comanda es modifica automàticament a Enviats. Accediu a la pestanya Vendes / grup Documents / icona Comandes de clients (vegeu la figura).

Figura

3. Per generar les factures emeses accediu a la pestanya Vendes / grup Documents / icona Albarans (vegeu la figura).

Figura

FACTURA 1. ALEJANDRA PINA MONTES

Seleccioneu l’albarà 1 i cliqueu a la icona Factura / grup Accions (vegeu la figura).

Figura

FACTUSOL mostrarà la pantalla de la figura.

Figura

Indiqueu la data i el número de factura, i cliqueu a Acceptar (vegeu la figura).

Figura

En aquesta pantalla, en què se sol·licita si desitgem imprimir la factura, premeu No (vegeu la figura).

Figura

FACTUSOL indica que el procés de creació de la nova factura ha finalitzat. Per acabar, cliqueu a Acceptar.

Per comprovar la correcta creació de la factura rebuda accediu a la pestanya Vendes / grup Documents / icona Factures (vegeu la figura).

Figura

En la pantalla que es mostra podreu veure la factura nova (vegeu la figura).

Figura

FACTURA 2. JULIO ROMERO SOTO

Seguiu el procediment de la factura 1 (vegeu la figura i següents).

Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura

Impressió de documentació

L’objectiu d’aquesta activitat és configurar el format d’impressió.

L’empresa ja s’ha creat i s’ha fet tot el circuit en la configuració tant de compres com de vendes.

1. Creeu un nou disseny d’impressió de factures incloent-hi el logotip de l’empresa.

2. Afegiu un missatge en els documents que informi de l’oferta regal de l’antivirus GSM de l’1/2 al 30/6.

Per crear un nou model de factura, accediu a la pestanya Vendes / grup Documents / icona Factures (vegeu la figura).

Figura

FACTUSOL mostrarà la pantalla de la figura.

Figura

Cliqueu a Disseny d’impressió del menú desplegable de la icona Emetre / grup Emissió (vegeu la figura).

Figura

En la pantalla que es mostra, seleccioneu el model de factura base per crear el nou model i cliqueu a la icona Nou / grup Manteniment. Indiqueu el codi i la descripció per al model nou i Acceptar (vegeu la figura).

Figura

El nou model s’afegirà a l’arxiu de model de factures. Cliqueu a Modificar per modificar-lo (vegeu la figura).

Figura

Es mostrarà la pantalla de la figura:

Figura

Cliqueu a la icona Anar a la pestanya logotips del disseny de la part inferior dreta de la pantalla (vegeu la figura).

Figura

A la part superior dreta de la pantalla, seleccioneu l’opció Afegir logotip 1 (vegeu la figura).

Figura

Cliqueu a Examinar per obrir l’explorador d’arxius i seleccionar el logotip desitjat (vegeu la figura). Seleccioneu l’arxiu del logotip i obriu-lo.

Figura

Una vegada afegit el logotip, es mostrarà a la pantalla. Podeu modificar-ne la mida i la posició seleccionant-lo amb el ratolí. Per desar el document cliqueu a Guardar i tancar (vegeu la figura).

Figura

2. Per afegir el missatge per imprimir en la documentació accediu a la pestanya Vendes / grup Comercial-CRM / Accions comercials / Missatges en documents (vegeu la figura).

Figura

Quan poseu la icona Missatges en documents, FACTUSOL mostrarà la pantalla de la figura.

Figura

Cliqueu a Nou / grup Manteniment per crear el missatge. Tot seguit, seleccioneu els documents on afegir el missatge i, a continuació, escriviu el missatge pertinent.

Exemple: “DEL 1 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO, REGALO ANTIVIRUS GSM POR COMPRAS SUPERIORES A 300,00 €” (vegeu la figura).

Figura

Cliqueu a Acceptar i l’arxiu de missatge quedarà com en la figura.

Figura

Per comprovar el resultat imprimiu una factura. Des de la pestanya Vendes / grup Documents / icona Factures (vegeu la figura).

Figura

A l’arxiu de factures emeses, seleccioneu la factura per imprimir i cliqueu Emetre (vegeu la figura).

Figura

Cliqueu a Vista prèvia de la pantalla Emissió de factures (vegeu la figura) i veureu com el missatge apareix al peu del document (vegeu la figura).

Figura
Figura

En cas que es requereixi que aquest missatge aparegui en una altra part del document, podeu modificar-lo tal com s’ha fet en el cas del logotip.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació