Introducció

L’activitat comercial de qualsevol empresa genera molta documentació que s’ha de registrar i arxivar correctament per al seu bon funcionament.

L’apartat de “Contracte de compravenda i activitat comercial” tracta d’elaborar i organitzar la documentació administrativa de les operacions de compravenda de l’empresa. En primer lloc, es contextualitza què és l’activitat comercial en els diferents tipus d’empreses, les seves àrees funcionals i la seva estructura organitzativa, i es defineixen conceptes clau com el preu de compra, el preu de cost, el preu de venda, el marge comercial, el benefici, les despeses de compra, les despeses de venda, els diferents tipus de descomptes, etc. que serveixen per elaborar la documentació. Tot seguit s’aborda el contracte de compravenda, a partir de les persones que hi intervenen, els diferents models, les característisques, formes i requisits de cadascun. S’analitzen els elements fonamentals del contracte mercantil: personals, reals i formals, sense oblidar de les obligacions i els drets de les parts o les causes d’extinció.

En l’apartat de “Documentació de la compravenda anterior al lliurament de la mercaderia o la prestació del servei es veuen el pressupost (document que s’elabora per ofertar les mercaderies o el servei), la comanda (document que s’elabora per sol·licitar les mercaderies o el servei), l’albarà (document que s’elabora amb els productes que es lliuren o el servei que es presta), la carta de port (document que registra el preu del transport de les mercaderies en territori nacional), i el CMR (document que s’utilitza en cas de vendes internacionals: document que registra el preu del transport de les mercaderies fora del territori nacional).

En l’apartat de “Documentació de compravenda posterior al lliurament” de la mercaderia o prestació del servei es veu la factura, de la qual s’estudia el concepte, el marc legal, el contingut, els diferents tipus, etc. L’apartat se centra en la complimentació d’aquest document. També es treballen el llibres registre, de factures emeses i rebudes, que serveixen per dur el control de les factures de l’empresa, rebudes o generades. I, per últim, es treballen els fulls de magatzem i els criteris del preu mitjà ponderat (PMP) i el first in first out (FIFO) per elaborar-los.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis i les activitats proposades en cada bloc. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professorat a resoldre’ls.

Anar a la pàgina següent:
Resum