Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Els requisits de les factures…

NúmPregunta
1

Els estableix cada empresa.

2

No hi ha requisits legals.

3

Són els que estableix el Reglament de l’impost sobre el valor afegit.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

Sobre el preu del transport consignat a la factura:

NúmPregunta
1

Els ports no porten IVA.

2

L’IVA sempre és el 21%.

3

S’aplica el percentatge d’IVA que correspon a les mercaderies transportades.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

La factura simplificada…

NúmPregunta
1

És obligatòria en qualsevol classe d’empreses.

2

És per a una classe determinada d’empreses, com ara venedors al detall, transport de persones, perruqueries, etc.

3

És el justificant de pagament d’una factura, i sempre l’acompanya.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Quants exemplars es poden emetre d’una factura?

NúmPregunta
1

Un original i tantes còpies com calguin, si es fa constar que es tracta d’una còpia o d’un duplicat.

2

Tants originals com es vulgui.

3

Els que vulgui l’empresa emissora.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

La factura rectificativa es fa servir per:

NúmPregunta
1

Rectificar errors dels requisits o bé de càlcul de factures emeses amb anterioritat.

2

Rectificar preus, concedir descomptes, etc.

3

Per a ambdues coses.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

En una factura apareixen dos tipus d’IVA: el normal i el reduït. Si el client s’acull al règim de recàrrec d’equivalència…

NúmPregunta
1

A la factura s’inclou el 5,2% de recàrrec.

2

A la factura s’inclou l’1,4% de recàrrec.

3

A la factura s’inclouen els dos tipus de recàrrec.

Exercici 7

Relacioneu definicions i conceptes següents:

NúmPregunta
1

Quan l’import no excedeixi de 400 € IVA inclòs.

2

Marca que les factures s’han de conservar un termini de quatre anys a comptar a partir de l’endemà de l’última declaració d’impost que s’hagi efectuat de l’exercici econòmic.

3

Per trobar-la s’ha d’aplicar el tipus impositu sobre la base imposable.

4

Les empreses i professionals estan obligats a anotar un resum de cada factura, que han de mantenir actualitzat amb la finalitat d’omplir les declaracions d’IVA corresponents. En aquest llibre també anotaran els documents substitutius de les factures com ara les factures simplificades.

5

Els empresaris i professionals necessiten gestionar els inventaris i aquesta n’és una manera.

Exercici 8

Marqueu si són vertaders (V) o falses (F) les afirmacions següents.

Respecte de la fitxa de magatzem…

NúmPreguntaVF
1

Les sigles FIFO fan referència al mètode de valoració en el qual la primera entrada serà la primera sortida.

2

Les existències es valoren a preu de venda.

3

Els criteris acceptats pel PGC són FIFO I PMP.

4

Amb el mètode de valoració PMP, cada vegada que hi ha una compra s’actualitza el preu.

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Respecte a les factures, obligatòriament han d’incloure les conceptes següents:

NúmPreguntaVF
1

Data d’emissió

2

Número de factura

3

Condicions de pagament

4

Transportista

5

Tipus impositiu

6

Impostos

7

Identificació de les parts (mom, adreça i NIF del venedor i comprador)

8

Garantia

9

Lloc i data de lliurament

10

Marge comercial

11

Descripció de les mercaderies, quantitats, preus, descompte i import total

12

Forma de transpost

13

Base imposable

14

Quota IVA

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Respecte de les factures emeses i rebudes…

NúmPreguntaVF
1

El llibre de factures emeses ha de tenir els números de factures correlatius.

2

El llibre de factures rebudes ha de tenir els números de factures correlatius.

3

Es calcula la quota d’IVA i recàrrec d’equivalència per separat.

4

Les factures simplificades no s’han de registrar.

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Respecte a la factura electrònica…

NúmPreguntaVF
1

Escurça els cicles de tramitació, inclòs el cobrament.

2

No s’ha de numerar.

3

Redueix errors humans.

4

Redueix costos i estalvia espai d’emmagatzematge.

5

No s’ha de custodiar.

6

Digitalitza les dades i crea una base de dades.

7

No s’han d’especificar les quotes.

8

Millora el servei al client.

9

Té un efecte positiu sobre el medi ambient.

10

Facilita la lluita contra el frau.

11

No s’ha d’imprimir.

Exercici 12

Expliqueu breument el criteri de PMP i el criteri de FIFO.

El criteri PMP correspon a les sigles de preu mitjà ponderat. Aquest criteri té en compte la quantitat al magatzem i el preu a què es va adquirir. Cada vegada que es compra mercaderia nova s’actualitza el preu de tot el magatzem, atès que s’introdueix el nou volum de compra i el nou preu en el càlcul de totes les mercaderies.

El criteri FIFP correspon a les sigles de l’expressió anglesa first in, first out (primera entrada, primera sortida). El valor que s’assigna a les mercaderies del magatzem és el preu de les primeres unitats físiques que hi han entrat. D’aquesta manera, les existències es valoren en sortir del magatzem en el mateix ordre en què es van adquirir. Les existències es registren en sortir pel ser valor d’entrada i respectant aquest ordre cronològic.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos