Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

En relació a la transmissió electrònica d’una comanda…

NúmPregunta
1

Només serà correcta si després s’envia per escrit.

2

No compleix la legalitat.

3

Té validesa legal plena.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

En el transport internacional de mercaderies per carretera…

NúmPregunta
1

És obligatori fer servir la carta de port internacional CMR.

2

No és obligatori fer cap classe de carta de port.

3

És indistint fer una carta de port o una carta CMR.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

La comanda en què s’han pactat prèviament les condicions del contracte s’anomena…

NúmPregunta
1

Comanda condicional

2

Comanda en ferm

3

Pressupost acceptat

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

En referència a l’albarà…

NúmPregunta
1

Està emès pel comprador.

2

Està emès pel venedor.

3

Està emès pel transportista.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

En referència a la carta de ports…

NúmPregunta
1

Se n’ha de conservar una còpia durant un any per si la Inspecció de transport terrestre la sol·licita.

2

Hi ha un format oficial.

3

No és obligatori fer-la.

Exercici 6

Relacioneu definicions i conceptes corresponents:

NúmPreguntaResposta
1

El comprador i el venedor coneixen totes les condicions de l’operació. Adquireix el caràcter de contractual tan bon punt es formalitza en la nota de comanda:

2

Document que justifica el desplaçament de mercaderies i en descriu el contingut. Les acompanya durant el transport fins que es lliuren al consignatari:

3

El comprador confecciona un document on exposa les condicions al venedor. L’operació està condicionada a l’acceptació posterior i s’ha de formalitzar en una proposta de comanda:

4

Només es detallen les unitats comprades. És aconsellable quan les mercaderies es lliuren a una tercera persona o bé s’envien mitjançant transportistes:

5

Document que emet la part venedora i en què deixa constància d’una oferta amb les condicions en què executà el lliurament d’un béns o serveis determinats:

6

Informa el comprador de les mercaderies rebudes i el seu valor:

Exercici 7

Marqueu si són vertaders (V) o falsos (F) els ítems següents que han d’aparèixer en el pressupost:

NúmPreguntaVF
1

Data d’expedició

2

Transportista

3

Impostos inclosos o exclosos

4

Identificació de les parts (nom, adreça i NIF del venedor i comprador)

5

Garantia

6

Període de validesa (o termini per acceptar-lo)

7

Marge comercial

8

Quantitat, concepte i preu de l’objecte

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) els ítems següents que han d’aparèixer en la comanda:

NúmPreguntaVF
1

Data d’emissió

2

Número de comanda

3

Condicions de pagament

4

Transportista

5

Impostos

6

Identificació de les parts (Nom, adreça i NIF del venedor i comprador)

7

Garantia

8

Lloc i data de lliurament

9

Signatura de qui rep la comanda

10

Període de validesa o termini per acceptar-lo

11

Marge comercial

12

Descripció de les mercaderies, quantitats, preus, descompte i import total

13

Forma de transpost

14

S’ha de fer com a mínim dues còpies. La còpia firmada i segellada serà per al venedor i l’altre per al comprador

15

S’ha de fer com a mínim dues còpies. La còpia firmada i segellada serà per al comprador i l’altre per al venedor

Exercici 9

Marqueu si són vertaders (V) o falsos (F) els ítems següents que han d’aparèixer en l’albarà:

NúmPreguntaVF
1

Data d’emissió

2

S’emeten dos còpies

3

Número d’albarà

4

Marge comercial

5

Condicions de pagament

6

Transportista

7

Impostos

8

Identificació de les parts (Nom, adreça i NIF del venedor i comprador)

9

Garantia

10

Lloc i data de lliurament

11

Signatura de qui rep l’albarà

12

Període de validesa o termini per acceptar-lo

13

Descripció de les mercaderies, quantitats, preus, descompte i import total

14

Forma de transpost

15

S’emeten tres exemplars

16

Signatura del client per demostrar la seva conformitat amb la tramesa

Exercici 10

Marqueu si són vertaders (V) o falsos (F) els ítems següents que han d’aparèixer o s’han de tenir en compte en la carta de ports:

NúmPreguntaVF
1

Dades identificatives del transportista, remitent i destinatari (Nom, adreça i NIF)

2

Naturalesa, pes, nombre de paquets a transportar

3

S’emeten dos còpies

4

Indicacions sobre ports pagats o deguts

5

Marge comercial

6

Signatura del transportista, remitent i destinatari

7

Impostos sobre les mercaderies transportades

8

Un cop finalitzat la tramesa, el transportista i el remitent han de conserva una còpia de la documentació de control, a disposició de la Inspecció del Transport Terrestre, durant com a mínim dos anys

9

Data en què es duu a terme el transport

10

Condicions de pagament de les mercaderies transportades

11

S’emeten obligatòriament tres exemplars

12

Un cop finalitzat la tramesa, el transportista i el remitent han de conserva una còpia de la documentació de control, a disposició de la Inspecció del Transport Terrestre, durant com a mínim un any

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos