Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Una gestoria és una empresa de serveis.

2

Les activitats a realitzar s’han d’agrupar per àrees funcionals independentment de l’activitat que desenvolupi l’empresa.

3

L’àrea administrativa s’ocupa de les tasques necessàries per efectuar les compres que garanteixin totes les vendes.

4

L’organització informal depèn de la direcció de l’empresa.

5

El marge comercial és l’import en què s’incrementa el preu de venda o de cost del bé.

6

El recàrrec és l’import addicional que incrementa el preu del bé.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

Un contracte que formalitzen un empresari i un particular…

NúmPregunta
1

És un contracte de compravenda mercantil.

2

Pot ser un contracte civil o mercantil, segons si l’objecte de la compravenda és moble o immoble.

3

És un contracte de compravenda civil.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

La formalització d’un contracte de compravenda…

NúmPregunta
1

Sempre s’ha de fer per escrit.

2

S’ha de dur a terme verbalment.

3

Es pot fer d’ambdues maneres.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

Davant d’un vici ocult…

NúmPregunta
1

El venedor sempre respon pel vici ocult, si es demostra que aquest existia en el moment del lliurament.

2

El venedor en respon un cop s’ha lliurat la cosa.

3

El venedor només en respon si s’ha pactat un termini de garantia.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

La compravenda a terminis es formalitza…

NúmPregunta
1

Necessàriament per escrit.

2

Necessàriament de manera verbal.

3

En qualsevol de les dues maneres.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

El contracte d’adhesió…

NúmPregunta
1

És un contracte en què les condicions les imposa una sola de les parts.

2

És un contracte il·legal.

3

És un contracte en què les condicions les pacten ambdues parts.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

Pel que fa als contractes de compravenda a terminis…

NúmPregunta
1

Qualsevol de les parts els pot registrar al registre mercantil.

2

És obligatori registrar-los al registre mercantil.

3

No es poden registrar al registre mercantil.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

En un contracte de compravenda, excepte que es pacti el contrari, l’indret on s’han de lliurar les mercaderies…

NúmPregunta
1

És el domicili del venedor.

2

És el domicili del comprador.

3

És qualsevol dels dos domicilis, segons ho decideixi el venedor.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

La comanda en què s’han pactat prèviament les condicions del contracte s’anomena…

NúmPregunta
1

Comanda condicional

2

Comanda en ferm

3

Pressupost acceptat

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

El comprador pot reclamar pels vicis ocults d’una mercaderia en un termini màxim de…

NúmPregunta
1

24 hores des de la recepció de les mercaderies.

2

3 mesos a comptar des de la recepció.

3

30 dies següents a la recepció.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta:

Són béns mobles no corporals:

NúmPregunta
1

Els drets i serveis

2

Els béns immobles

3

Tots els béns mobles

Exercici 12

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Import que es carrega al preu per la intervenció d’un agent:

2

Preu del bé més totes les despeses addicionals que s’originin fins que estiguin al magatzem de l’empresa. Aquest import no inclou impostos indirectes recuperables (IVA):

3

Preu equivalent a l’anterior, però només en el cas que el bé l’hagi produït l’empresa. Inclou totes les despeses i inversions necessàries per obtenir-lo:

4

Resultat obtingut per la diferència entre el preu de venda i el preu de compra o cost:

5

Despeses accessòries (transport o assegurança del bé originats en la compra):

6

Despeses accessòries originades en la venda:

7

Descompte concedit pel volum de compra o venda:

Exercici 13

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Import addicional que incrementa el preu del bé:

2

Preu del bé fixat per a la venda. Es calcula tenint en compte el preu de compra o de cost més el marge comercial:

3

Descompte que impliquen reducció del preu:

4

Descompte concedit per pagar immediatament o abans d’un termini pactat:

5

Descompte concedit en funció del client:

6

Import en què s’incrementa el preu de compra o de cost del bé:

7

Import en què s’incrementa el preu per fer un pagament a terminis:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos