Activitats

Vocabulari tècnic

L’objectiu de l’activitat és ser capaços de cercar vocabulari tècnic en diferents fonts.

Responeu les preguntes següents:

 1. Què vol dir factor productiu?
 2. Quins són els factors productius bàsics segons Adam Smith?

 1. Els factors productius o factors de producció són aquells recursos, materials o no, que en ser combinats en el procés de producció agreguen valor a l’elaboració de béns i serveis.
 2. Els factors productius bàsics, segons l’economista Adam Smith, són la terra, el treball i el capital.

Vocabulari tècnic II

L’objectiu de l’activitat és poder relacionar continguts emprant el vocabulari tècnic.

Responeu la pregunta següent:

Quina diferència fonamental hi ha entre una empresa industrial i una comercialitzadora?

L’empresa comercialitzadora no altera/modifica els productes per a la seva venda; en canvi, en la productiva sí que pateixen un procés de transformació abans de que el producte arribi al mercat.

Cost total I

L’objectiu de l’activitat és calcular el cost total de les les existències en magatzem.

TEXTILL, SA és una empresa que es dedica a la fabricació de jerseis de llana i franel·la. Disposa dels elements següents al magatzem:

Quantitat Concepte
1.200 kg Llana: 40,00 EUR/kg
1.000 bobines Fil: cost unitari de 3,00 EUR
900 jerseis Cost unitari de 18,00 EUR. En fase d’elaboració al departament de fabricació.
800 jerseis Cost unitari de 23,00 EUR. Pendents de passar al departament d’acabat.
2.000 jerseis Cost unitari de 28,00 EUR. Ja acabats.

Calculeu el cost total de cada element indicant-ne el tipus d’existència (primeres matèries, producte en curs, semiacabats i producte acabat).

Element Tipus d’existència Cost total
Llana Matèries primeres 1.200 kg · 40,00 EUR/kg = 48.000,00 EUR
Bobines de fil Matèries primeres 1.000 bobines · 3,00 EUR/bobina = 3.000,00 EUR
Jerseis en elaboració Productes en curs 900 jerseis · 18,00 EUR/jerseis = 16.200,00 EUR
Jerseis pendents de passar al departament d’acabats Productes semiacabats 800 jerseis · 23,00 EUR/jerseis = 18.400,00 EUR
Jerseis acabats Productes acabats 2.000 jerseis · 28,00 EUR/jerseis = 56.000,00 EUR

Cost total II

L’objectiu de l’activitat és calcular el cost total d’una operació comercial, per escollir el proveïdor segons el preu.

L’empresa TOYS, SL es dedica a l’activitat comercial de venda de joguines. Davant la novetat mundial de l’aparició de les nines Rabassudes s’ha posat en contacte amb tres proveïdors als quals ha sol·licitat pressupostos per a la compra de 1.000 unitats.

Les ofertes han estat:

Proveïdor XX Proveïdor YY Proveïdor QQ
Preu unitari 60 EUR 45 EUR 55 EUR
Descompte comercial 2% sobre compra> 400 u. 4% 2% a primeres 300 u. i 4% a la resta
Transport - 20,00 EUR 0,40 EUR cada 20 nines
Assegurança 70,00 EUR 80,00 EUR
Ràpel 5% (més de 500 u.) 2% -

Indiqueu el proveïdor que escolliríeu si heu de seleccionar segons el preu.

Per poder comparar les tres ofertes cal calcular l’import total de cadascuna.

Proveïdor XX Pressupost per a 1.000 unitats
Preu unitari 60
Subtotal 1 60.000
(-)Descompte comercial 2% · 60.000 = 1.200
Subtotal 2 58.800
(-)Ràpels 5% · 58.800 = 2.940
Subtotal 2 55.860
(+)Transport -
(+) Assegurança 70
Import total 55.930€
Proveïdor YY Pressupost per a 1.000 unitats
Preu unitari 45
Subtotal 1 45.000
(-)Descompte comercial 4% · 45.000 = 1.800
Subtotal 2 43.200
(-)Ràpel 2% · 43.200 = 864
Subtotal 2 42.336
(+)Transport 20
(+) Assegurança -
Import total 42.356€
Proveïdor QQ Pressupost per a 1.000 unitats
Preu unitari 55
Subtotal 1 55.000
(-)Descompte comercial 2% · (55,00 · 300) = 330
(-) Descompte comercial 4% · (55,00 · 700) = 1.540
Subtotal 2 53.130
(-)Ràpel -
Subtotal 2 53.130
(+)Transport (1.000 / 20) · 0,40 = 20
(+) Assegurança 80
Import total 53.230€

La millor oferta atenent el preu és la del proveïdor YY.

Cost total III

L’objectiu de l’activitat és calcular el cost total d’una operació comercial per escollir el proveïdor segons el preu, calcular el preu unitari i aplicar el marge comercial per obtenir el preu final.

L’empresa IGUR, SA, domiciliada al carrer Canadà, 38, de Cardedeu, amb codi postal 084401, i NIF A-134567, vol posar-se en contacte amb proveïdors nous per sol·licitar-los ordinadors del model XXXX.

Després d’un procés de selecció i d’haver rebut les condicions, ha seleccionat els tres proveïdors més interessants per a l’empresa per la bona qualitat dels seus productes. Consulteu les condicions de cadascun a la taula:

Taula: Proveïdors i condicions
Concepte IRD PRU TXIP
Preu unitari 650€ 750€ 780€
Descompte comercial 9% 10% 8%
Descompte per volum 5%, si la compra supera els 21.000€3%, si la compra supera els 20.000€10%, si la compra és superior als 23.000€
Transport5€/unitat a compte del comprador A compte del venedor3€/unitat a compte del comprador
Assegurança 4% sobre el preu a compte del compradorA compte del venedor1% sobre el preu a compte del comprador
 1. Elaboreu el quadre comparatiu amb les condicions dels tres proveïdors. Trieu el més adequat aplicant criteris econòmics per a una comanda de 30 ordinadors.
 2. Quin és el preu unitari per a cada ordinador?
 3. Si voleu aconseguir un marge comercial del 25%, quin haurà de ser el preu de venda?

1. El quadre comparatiu de condicions dels proveïdors:

IRD PRU TXIP
Subtotal 1 650 · 30 = 19.500 750 · 30 = 22.500 780 · 30 = 23.400
(-)Descompte comercial 9% · 19500 = 1.755 10% · 22.500 = 2.2508% · 23.400 = 1.872
Subtotal 2 17.7445 20.25021.528
(-)Descompte per volum (no supera els 21.000 EUR) 0,00 3% · 20.250 = 607,50(no supera els 23.000 EUR) 0,00
Subtotal 3 17.7445 19.642,5021.528
(+) Ports 5 · 30 = 150 0,003 · 30 = 90
(+) Assegurança 17.7445 · 4% = 709,80 0,0021.528 · 1% = 215,28
Cost total 18.604,80 19.642,5021.833,28

L’empresa proveïdora més adequada a qui realitzar la comanda és la IRD perquè té un cost menor.

2. El preu unitari és de 620,16€.

3. El preu de venda ha de ser de 775,20€.

Contractes I

L’objectiu de l’activitat és interpretar i contextualitzar la normativa de referència dels contractes.

Una empresa ha adquirit mitjançant un contracte de compravenda un camió de segona mà a una altra empresa per revendre’l després. El preu que s’ha pactat és de 6.000 EUR i el termini de lliurament és d’un mes. Després de complir el termini, la part venedora posa el bé a disposició de la persona compradora, però aquesta no el va a recollir fins al cap de dues setmanes. Aleshores, observa que el camió ha patit danys, per la qual cosa el rebutja.

Segons les obligacions de comprador i venedor, responeu les preguntes següents:

 1. El contracte que s’ha formalitzat entre el comprador i el venedor és civil o mercantil? Raoneu la resposta.
 2. Es pot formalitzar el contracte verbalment?
 3. La part compradora està obligada a rebre el bé quan es presenta, encara que ho faci fora del termini que s’ha estipulat? Raoneu la resposta. En cas afirmatiu, les despeses de reparació dels danys a càrrec de qui van?
 4. La part venedora pot demanar responsabilitat pels danys que ha patit el bé amb posterioritat a la data estipulada i obligar la part compradora a rebre’l?

 1. És un contracte de compravenda mercantil. El comprador és un empresari que adquireix el cotxe amb l’ànim de revendre’l i obtenir un benefici en l’operació. A més, se suposa que ho fa en un establiment obert al públic, i aquest fet el converteix en un acord mercantil.
 2. En principi es pot fer verbalment. Però com que es tracta de vehicles a motor, la legislació obliga a fer una transferència segons els tràmits legals que estableix la Direcció General de Trànsit. Per transmetre aquesta classe de béns cal la signatura del comprador i la del venedor. Per tant, es fa necessària la forma escrita.
 3. Malgrat que s’ha complert el termini estipulat per al lliurament, el venedor no queda eximit de l’obligació de custodiar el bé i conservar-lo en perfecte estat fins a posar-lo a disposició del comprador. El comprador és qui ha incomplert el termini de recollida i, per tant, no pot rebutjar el camió encara que no estigui en les condicions pactades.
 4. Sí, ja que la part venedora està obligada a conservar el bé fins a posar-lo a disposició del comprador. Els danys que hagi patit el bé són responsabilitat del comprador, que els ha de sanejar o bé indemnitzar la part venedora pels danys i perjudicis ocasionats.

Contractes II

L’objectiu de l’activitat és interpretar i contextualitzar la normativa de referència dels contractes així com emplenar el contracte.

L’empresa Tallers MAJOR, SL, de Terrassa, i l’empresa Galetes Rodoreda, SA, de Barcelona, formalitzen un contracte de compravenda en què els punts principals són els següents:

Informació principal del contracte de compravenda:

 • L’objecte del contracte és la compravenda d’un forn per torrar, model AKJ3000.
 • El preu pactat és de 200.000 EUR, més l’IVA corresponent.
 • Les despeses de transport i d’instal·lació van a càrrec de Tallers MAJOR, SL.
 • El termini de lliurament és el 30 de juny de 2018.
 • Si hi ha endarreriment en el lliurament, la instal·lació i la posada en marxa, s’estableix una penalització al venedor del 10% del preu total si l’endarreriment és de menys d’un mes i del 25 % si és de més d’un mes.
 • El termini de garantia és de dos anys, que es compten a partir del moment de la posada en marxa. Aquesta garantia cobreix les despeses de peces, mà d’obra i desplaçaments.
 • En cas de litigis o reclamacions, les parts s’han de sotmetre als tribunals de la ciutat de Terrassa.
Taula: Informació forma de pagament
Quantitat Termini
25% del preu total Signatura del contracte de compravenda
25% del preu total Feta la instal·lació.
Resta del preu total Quatre pagaments trimestrals: el primer pagament venç al cap de tres mesos de la instal·lació del forn.

Tenint en compte les dades anteriors, responeu les preguntes següents:

 1. Es tracta d’un contracte de compravenda civil o mercantil? Raoneu la resposta.
 2. És un contracte de compravenda especial? En cas afirmatiu, indiqueu de quin contracte es tracta.
 3. Determineu els pagaments que ha de fer el comprador, així com el termini de pagament.
 4. En cas que l’empresa d’instal·lació s’endarrereixi dos mesos a l’hora de deixar el forn a punt per funcionar, segons el que estipula el contracte el comprador pot rescindir el contracte i obligar el venedor a endur-se’l, o bé està obligat a rebre’l i a pagar el preu acordat? Si ha fet els pagaments segons consta en el contracte de compravenda i es produeix aquest endarreriment de dos mesos, quines quantitats haurà de pagar i en quines dates ho haurà de fer?
 5. Empleneu el contracte de compravenda prenent com a base el model adjunt que trobareu als “Annexos”.

 1. És un contracte de compravenda mercantil. El comprador és un empresari que adquireix el cotxe (l’objecte del contracte) perquè formi part del seu negoci com un bé productiu.
 2. És un contracte especial, ja que es tracta d’un contracte de compravenda a terminis en el qual es compleixen els requisits que el defineixen: un pagament inicial i diversos pagaments ajornats que s’han de fer efectius en un termini superior a tres mesos.
 3. El pagament s’ha establert en tres terminis:
  • Primer pagament: a la signatura del contracte. El 25% de 200.000 EUR + 21% d’IVA = 60.500 EUR
  • Segon pagament: al lliurament de l’objecte. El 25% de 200.000 EUR + 21 % d’IVA = 60.500 EUR
  • Resta: quatre pagaments trimestrals per import de 30.250 EUR
 4. Com que el retard és superior a un mes, hi hauria una penalització del 25% sobre el preu pactat en el contracte. Només es pot contemplar una penalització econòmica, per la qual cosa el comprador queda obligat a rebre el bé fins i tot fora de termini.
  • El preu final de la màquina serà: 200.000X(1-0,25)=150.000 EUR (més IVA), és a dir, un preu final de 150.000×1,21=151.500 EUR
  • En el moment del segon pagament la màquina ja està instal·lada i s’ha produït la penalització, però no sobre l’import pendent de 150.000 EUR (més IVA), sinó sobre l’import total 200.000 EUR (més IVA). Per tant el preu final de la màquina serà: 200.000X(1-0,25)=150.000 EUR (més IVA), és a dir, un preu final de 150.000×1,21=181.500 EUR. Com ja s’han liquidat 60.500 EUR en el moment de la signatura el que s’haurà de pagar en data de la instal·lació serà: (181.500-60.500)x0,25=30.250 EUR.
  • Quedarà per liquidar en 4 quotes trimestrals de:

.

 • La suma dels imports pagats serà igual al preu de la maquinària segons contracte signat: 60.500+30.250+22.687,50×4=181.500 EUR.
 1. Contracte de compravenda:

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació