Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina les arquitectures tecnològiques de producció o desenvolupament i de destinació o desplegament (usuari final) dels projectes audiovisuals multimèdia interactius, relacionant les especificacions tècniques amb els requisits d’operació i de seguretat.

 • Segmenta els diagrames dels models inicials en seccions o capes per mostrar la lògica de l’aplicació, el disseny de la interfície d’usuari i les classes implicades en l’arxivament de dades.
 • Documenta els detalls de la implementació del sistema (diagrames de classe i components) i de la distribució general del maquinari necessari (diagrames d’implementació).
 • Documenta l’arquitectura tecnològica de producció o desenvolupament, tenint en compte l’anàlisi de les capacitats previstes, les especificacions de caràcter tècnic, la disponibilitat de les bases de dades, els permisos d’accés a la informació i els sistemes de comunicació entre el personal tècnic.
 • Documenta l’arquitectura tecnològica de destinació o desplegament (usuari final), atenent els requisits d’accessibilitat, compatibilitat i interoperabilitat entre plataformes.

2. Determina els paràmetres i els procediments de gestió de projectes, sistemes de posada a punt d’equipaments i d’eines, connectivitat i comunicacions, i assegurament de la qualitat i seguretat de la informació de l’entorn de producció.

 • Determina els mòduls d’informació del projecte (agrupacions de fonts de texts, gràfics, sons, imatges fixes i imatges en moviment) segons les especificacions, per garantir-ne la fluïdesa de processament, integritat informativa, mida, posició i funció al producte.
 • Determina els continguts, els aspectes i les característiques de les fonts, mòduls d’informació, pantalles, nivells i diapositives.
 • Estableix les relacions entre els mòduls d’informació i la seva ubicació al producte audiovisual, en funció de les tècniques narratives i estètiques.
 • Elabora els esbossos o maquetes de cada pantalla, nivell i diapositiva del producte audiovisual multimèdia, en funció de les tècniques narratives i estètiques.
 • Respecta la legislació vigent entorn dels drets d’autor i la propietat intel·lectual, d’acord amb les característiques particulars del projecte que es desenvoluparà.
 • Estableix el sistema d’organització i de catalogació de fonts conforme als requisits d’operació i de seguretat acordats.
 • Determina protocols de realització de còpies de seguretat per garantir la integritat i disponibilitat de la informació.
 • Determina el sistema de control de versions per garantir la integritat i la disponibilitat de la versió adequada dels productes.
 • Estableix el sistema d’actualització del reposador des de còpies de treball, preveient possibles conflictes.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències