Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Seleccioneu l’opció correcta.

El procés de verificació sistemàtic i organitzat dels requisits d’una aplicació es coneix com a:

NúmPregunta
1

Procés d’especificació.

2

Procés de verificació (testing).

3

Prova individual.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Són proves del funcionament del projecte encara que no constitueixin un procés de verificació sistemàtica…

NúmPreguntaVF
1

La prova individual

2

La prova d’equip

3

La prova de dispositiu

Exercici 3

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

La dificultat més gran que trobem al procés de verificació d’una aplicació interactiva és la que es poden donar i que hauríem de verificar per tenir una seguretat en el seu funcionament. Com que això sovint és impossible de fer, generalment només podem verificar amb un molt alt que les característiques s’han implementat .

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Són rols en un procés de verificació:

NúmPreguntaVF
1

Els encarregats

2

Els testers

3

Els validadors

Exercici 5

Seleccioneu l’opció correcta.

Els testers han de:

NúmPregunta
1

Fer proves d’unes àrees o altres segons el seu criteri personal.

2

Seguir un ordre seleccionat a l’atzar per fer la verificació.

3

Seguir un pla de verificació que estableixi quin tester té assignada cada àrea o característica per verificar.

Exercici 6

Seleccioneu l’opció correcta.

Davant un bug l’encarregat ha d’aplicar:

NúmPregunta
1

El canvi mínim que el soluciona.

2

El canvi que el soluciona i característiques noves.

3

Cap de les anteriors.

Exercici 7

Seleccioneu l’opció correcta.

Per fer un pla de verificació, hem de tenir llistes de:

NúmPregunta
1

Característiques per verificar.

2

Àrees per verificar.

3

Aspectes per verificar.

4

Totes les anteriors respostes són correctes.

Exercici 8

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El test consisteix a verificar repetidament una característica de la forma més possible. Cada vegada que el test doni un resultat , la probabilitat que hi hagi un error per detectar .

2

La conté els de tots els bugs que eventualment s’hagin detectat, classificats per , avaluats i prioritzats per tal de poder atendre’ls en funció de la seva severitat.

Exercici 9

Seleccioneu l’opció correcta.

El test de límits consisteix a provar:

NúmPregunta
1

El valor més baix d’una propietat.

2

El valor més alt d’una propietat.

3

Un valor intermedi d’una propietat.

4

Tots tres.

Exercici 10

Seleccioneu l’opció correcta.

És una tècnica de verificació:

NúmPregunta
1

Fer accions imprevistes, que un usuari que es comporta de forma normal no faria mai.

2

Provar l’aplicació únicament al dispositiu de desenvolupament.

3

Que el tester i l’encarregat siguin la mateixa persona, de manera que l’encarregat pugui verificar per si mateix que el bug està arreglat.

Exercici 11

Són verdaderes o falses les següents afirmacions? Són propietats d’un bug:

NúmPreguntaVF
1

La descripció.

2

El punt crític.

3

L’àrea.

4

L’accidentalitat.

5

La categoria.

6

L’estat.

7

L’estimació.

Exercici 12

Seleccioneu l’opció correcta.

La reproductibilitat d’un bug té a veure amb:

NúmPregunta
1

Com n’és de difícil provocar la situació que dona lloc a l’error.

2

Quantes repeticions del bug hi ha a la base de dades.

3

Com n’és de difícil fer l’estimació de la severitat esperada.

Exercici 13

Seleccioneu l’opció correcta.

Quan un bug està en estat obert és responsabilitat de:

NúmPregunta
1

L’encarregat.

2

El tester.

3

El supervisor.

Exercici 14

Seleccioneu l’opció correcta.

Quan un bug està en estat arreglat és responsabilitat de:

NúmPregunta
1

L’encarregat.

2

El tester.

3

El supervisor.

Exercici 15

Seleccioneu l’opció correcta.

Quan un bug està en estat reobert és responsabilitat de:

NúmPregunta
1

L’encarregat.

2

El tester.

3

El supervisor.

Exercici 16

Seleccioneu l’opció correcta.

A més de canviar l’estat d’un bug a “arreglat”, la persona encarregada d’arreglar un bug també pot canviar l’estat a:

NúmPregunta
1

No puc reproduir.

2

No un bug.

3

No s’arreglarà.

4

Duplicat.

5

Tots els anteriors.

Exercici 17

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Són mesures de suport al procés de verificació:

NúmPreguntaVF
1

Les proves internes que es fan al marge del procés de verificació.

2

La presència de modes de depuració a l’aplicació.

3

La confiança estadística.

4

Les trampes i dreceres.

5

Els tests automàtics.

Exercici 18

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Són factors que faciliten el tancament d’un projecte:

NúmPreguntaVF
1

La modularitat en la seva construcció.

2

Continuar afegint característiques durant les seves últimes fases.

3

Establir un punt de “continguts completats”.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general