Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Seleccioneu l’opció correcta.

Un producte audiovisual multimèdia està format per un conjunt d’arxius que comprèn:

NúmPregunta
1

Codi, gràfics 2D i arxius de text.

2

Codi i diferents tipus de recursos.

3

Gràfics 2D i 3D.

Exercici 2

Seleccioneu l’opció correcta.

Els programadors:

NúmPregunta
1

Integren els recursos al repositori del projecte.

2

Afegeixen el codi que carrega els recursos a l’aplicació.

3

Creen el comportament de les entitats.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 3

Indiqueu si les següents afirmacions són verdaderes o falses.

Els dissenyadors:

NúmPreguntaVF
1

Mantenen la visió del resultat final que es cerca.

2

Demanen a l’equip que facin correccions.

3

Comuniquen la visió a l’equip.

Exercici 4

Indiqueu si les següents afirmacions són verdaderes o falses.

Els productors:

NúmPreguntaVF
1

Asseguren que els objectius del projecte es compleixen.

2

Estructuren el treball en elements com a objectius i tasques.

3

Deixen el seguiment del pla de treball en mans de l’equip.

4

Adapten el pla de treball a les circumstàncies del projecte.

Exercici 5

Indiqueu si les següents afirmacions són verdaderes o falses.

Els testers:

NúmPreguntaVF
1

Organitzen plans de test sistemàtics.

2

Dissenyen la interfície gràfica del projecte.

3

Verifiquen que els recursos es mostren sense defectes apreciables.

4

Redacten informes d’error.

Exercici 6

Indiqueu si les següents afirmacions són verdaderes o falses.

El treball per equips:

NúmPreguntaVF
1

Fa senzill canviar les prioritats de les tasques.

2

Afavoreix el treball interdisciplinari.

3

És sempre el més adequat per a projectes on els processos de producció són coneguts a priori.

Exercici 7

Indiqueu si les següents afirmacions són verdaderes o falses.

El treball per departaments:

NúmPreguntaVF
1

Burocratitza la comunicació.

2

Fa més senzill canviar les prioritats de les tasques.

3

És apropiat per a projectes on les tasques són fixes i conegudes des del principi.

Exercici 8

Seleccioneu l’opció correcta.

L’entorn de l’equip de desenvolupament:

NúmPregunta
1

Pot perjudicar el desenvolupament del projecte.

2

Pot afavorir el desenvolupament del projecte.

3

Pot afavorir i perjudicar el desenvolupament del projecte.

Exercici 9

Indiqueu si les següents afirmacions són verdaderes o falses.

El departament de sistemes:

NúmPreguntaVF
1

Vetlla pel manteniment dels equips informàtics.

2

Assessora sobre l’adquisició de nou material informàtic.

3

Autoritza també la compra de nous equips informàtics.

Exercici 10

Completa les frases següents:

NúmPregunta
1

El treball s’ha de fer de manera , estructurant-lo en com tasques i objectius que s’han de per tal de poder el treball de la forma més convenient.

2

Els nivells de la producció mostren com les tasques i objectius es descomponen en tasques i objectius . És important notar que només les tasques de nivell més baix són , ja que la resta són que ens ajuden a guiar el desenvolupament.

Exercici 11

Indiqueu si les següents afirmacions són verdaderes o falses.

Al nivell de projecte trobem:

NúmPreguntaVF
1

Els requisits funcionals.

2

Les tasques individuals.

3

Els requisits no funcionals.

4

Les fites.

Exercici 12

Seleccioneu l’opció correcta.

No són bones condicions de completesa:

NúmPregunta
1

Les que inclouen opinions personals.

2

Les que consisteixen en afirmacions difuses, sense límits clars.

3

En general, les que consisteixen en afirmacions no verificables.

4

Totes les anteriors.

Exercici 13

Seleccioneu l’opció correcta.

Podem classificar els objectius en:

NúmPregunta
1

Essencials i requisits.

2

Essencials, opcionals i importants.

3

Essencials, recomanables i opcionals.

Exercici 14

Indiqueu si les següents afirmacions són verdaderes o falses.

La mesura que fem de la durada d’una tasca:

NúmPreguntaVF
1

És sempre completament fiable.

2

Es pot dividir en una durada esperada i una incertesa.

3

Totes dues són correctes.

Exercici 15

Seleccioneu l’opció correcta.

Què permet que el productor influeixi directament sobre l’ordre en què es fan les tasques en el treball diari?

NúmPregunta
1

La importància dels objectius.

2

Les seves prioritats.

3

Les reunions amb els stakeholders.

Exercici 16

Seleccioneu l’opció correcta.

La forma en què es comunica i se supervisa un pla de treball:

NúmPregunta
1

Depèn del nivell de producció a què pertanyi.

2

Es fa sempre a través de llistes de tasques.

3

Es fa sempre amb elements compartits com pissarres.

Exercici 17

Relacioneu els conceptes.

El cicle de vida d’un projecte comprèn:

NúmPreguntaResposta
1

Una etapa on s’estableix la idea inicial del projecte, anomenada: .

2

Una etapa on es desenvolupa la idea i se cerquen formes de portar-la a la pràctica, anomenada: .

3

Una etapa on es fan les tasques que formen el producte, anomenada: .

4

Una etapa on l’enfocament es fa en la verificació, per tal de tancar el projecte, anomenada: .

Exercici 18

Seleccioneu l’opció correcta.

La repetició d’etapes dins del cicle de desenvolupament d’un projecte:

NúmPregunta
1

És una situació que sempre hem d’evitar.

2

És recomanable en projectes on els processos de producció òptims no siguin coneguts des del principi.

3

La trobem a paradigmes com el desenvolupament en cascada, i és la diferència principal d’aquest respecte al paradigma iteratiu.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Avaluació del projecte