Introducció

Actualment, estem contínuament interactuant amb aplicacions amb interactivitat: llocs web, videojocs, apps per dispositius mòbils, aplicacions de realitat virtual… La indústria de creació d’aplicacions interactives és gegant i implica molts tipus de tasques i perfils especialitzats. En la creació d’una aplicació interactiva, és decisiva la primera fase de treball que consisteix a la definició del projecte i la seva planificació.

En aquesta primera unitat, “Disseny i planificació de projecte”, del mòdul Projectes de jocs i entorns interactius, aprendreu a determinar i establir els requisits i característiques d’un projecte interactiu i com planificar les tasques del projecte abans de desenvolupar-lo. També aprendreu a organitzar i catalogar els continguts i a realitzar el control de les diferents versions del projecte, per tal de fer un seguiment de la realització del projecte en totes les seves fases de producció.

En el primer apartat, “Determinació d’objectius, estil gràfic i narratiu d’un projecte”, veureu com preparar la preproducció d’un projecte interactiu multimèdia. Aquest procés comença amb una planificació estratègica conceptual i funcional on s’especifiquen les bases del projecte: objectius, audiència, pressupost…

També veurem diferents tipus de modelització de sistemes així com les tècniques i procediments que s’utilitzen. Seguidament aprendrem què és la narrativa interactiva i l’arquitectura de la informació i com s’executa mitjançant el disseny de la interacció i la navegació. També treballarem el concepte de “matriu heurística” i analitzarem els diagrames de seqüències. Seguidament veurem què és una interfície d’usuari i les seves tipologies, així com aspectes ergonòmics, d’usabilitat, accessibilitat i les seves normatives. Finalment, estudiarem què necessitem per fer un Game Document Design, un prototip i per acabar l’aplicació d’unitat d’estil estètica i narrativa.

En el segon apartat, “Arquitectures de desenvolupament i de destinació en projectes AMI”, veureu tot un seguit de tècniques per transformar una idea en un projecte que funcioni al mercat, tenint en compte la producció, el desenvolupament i la distribució del projecte.

En concret, veureu una introducció a una de les eines més utilitzades en l’àmbit del desenvolupament: el diagrama de classes. A més a més, us introduireu en el tractament de dades amb les bases de dades relacionals. Després repassareu un seguit de criteris que cal seguir a l’hora de decidir l’arquitectura d’un projecte AMI. També podreu observar un exemple de distribució d’aplicacions a través d’una de les botigues d’aplicacions més importants del món. Finalment, veureu recomanacions respecte a la seguretat tant de la producció com del manteniment del projecte AMI.

Finalment, en el tercer apartat, “Organització i catalogació de continguts, fonts i mòduls d’informació”, estudiareu tot el que està relacionat amb el manteniment correcte de la informació necessària per desenvolupar un projecte AMI.

Analitzareu com establir criteris comuns per poder treballar en equip correctament, sense generar un producte incoherent. També analitzareu els sistemes tècnics que hi ha per protegir les dades i recuperar-les en cas d’errades. Finalment, veureu en profunditat una de les eines més utilitzades respecte a la gestió de versions: Git. Aquest sistema de repositoris us permetrà treballar de manera eficient amb equips grans, i és un dels sistemes més utilitzats arreu del món.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, heu de llegir el contingut dels materials, fer els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum