Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

UML (llenguatge unificat de modelatge)

2

UML (llenguatge unificat per a màquines)

3

UML (Unified Modeling Language)

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’UML va ser creat per forjar un llenguatge de modelatge visual comú semànticament i sintàcticament.

2

Es pot usar per modelar diferents tipus de sistemes: sistemes de programari, sistemes de maquinari i organitzacions del món real.

3

L’UML és una especificació basada en XML de formats d’intercanvi de models corresponents.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Un diagrama de classes és una eina adient per a treballar en equip.

2

Cal ser un expert en UML per fer servir diagrames de classes i per treure’n valor.

3

Cal tenir clar com es programarà una aplicació per dissenyar un diagrama de classes.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Les bases de dades relacionals són l’única solució per a guardar dades.

2

Qualsevol solució per a tractar amb dades pot ser adequada en un projecte normal.

3

SQL és un llenguatge per definir consultes a una base de dades relacional.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les relacions entre classes s’han de marcar amb la seva cardinalitat.

2

Els mètodes d’una classe contenen informació sobre la funcionalitat de la classe.

3

Els noms de les classes per convenció són normalment adjectius.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Cal conèixer els usuaris per a

2

Una manera eficaç d’aconseguir que els usuaris facin servir una aplicació en comptes de la competència és

3

Els sistemes actuals de distribució d’aplicacions

Exercici 7

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

És important pensar en la durant el desenvolupament d’una AMI perquè i per prevenir .

2

Una aplicació AMI normalment es llença per . Es comença amb després .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats