Activitats

L’eina Paint Effects

L’objectiu d’aquesta activitat és entendre què són els Paint Effects.

 1. Què entenem per geometria pintada?
 2. Quina diferència hi ha entre la geometria pintada i pintar geometria?
 3. Quins són els components d’un Paint Effect i quina funció tenen cadascun?
 4. Com podem pintar sobre objectes o superfícies?

 1. Entenem com a geometria pintada aquella que apareix a posteriori com a efecte del postrenderitzat i que realment no és geometria, tot i que dins el viewport la veiem així.
 2. En l’acció de pintar geometria el que fem realment és replicar una geometria, anteriorment seleccionada, sobre una superfície. En la geometria pintada el que fem és dibuixar una geometria sobre un llenç imaginari.
 3. Un Paint Effect està compost per tres elements: la corba, el traç i el pinzell. La corba és la que indica el recorregut que fa el traç; aquest simbolitza perfectament el traç que fa un llapis o un pinzell en el món real, i en sortiran els tubs que representaran els efectes. El pinzell donarà les característiques pròpies en el renderitzat.
 4. L’eina que ens permet fer-ho és la Make Paintable dins el menú Generate. Seleccionant una malla o un objecte NURBS i escollint aquesta opció ens permetrà dibuixar-hi a sobre en lloc del pla imaginari.

Animació de Paint Effects

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els diferents tipus d’animacions que podem aplicar als efectes.

 1. Estan els Paint Effects lligats al solver de nDynamics? Responen a forces dinàmiques?
 2. Quin tipus d’animació ens proporciona Flow Speed?
 3. Quin tipus d’animació ens proporciona Spring Animation?

 1. No, els Paint Effects no estan lligats al solver de nDynamics. En lloc d’això, tenen el seu propi comportament dinàmic. Trobarem maneres de simular moviments naturals en la subsecció Behavior del node Brush.
 2. Flow Speed ens permet animar el nostre traç de manera que ens permet determinar el grau de desenvolupament dels tubs en un moment exacte, així com variar-lo al llarg del traç. Molt útil per a animacions de creixements i decreixements d’elements naturals.
 3. Spring Animation ens permet dotar els Paint Effects de moviment reactiu i interconnectat a una superfície. Per tant, els tubs es mouran i reaccionaran en conseqüència al moviment d’aquest objecte.

Conversió a polígons 3D

L’objectiu d’aquesta activitat és comprendre la conversió a polígons 3D dels Paint Effects.

 1. Per què voldríem convertir els Paint Effects en geometria? Quin avantatge té, si n’hi ha?

 1. Transformar els efectes en geometria ens brinda la possibilitat de poder fer servir un renderer que no sigui el de Maya Software, com Arnold renderer o Mental Ray. A més, podrem treballar en la seva malla com en qualsevol geometria, conservant tots els atributs dinàmics i visuals de Paint Effects.

Anar a la pàgina anterior:
La geometria pintada
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació