Introducció

Des dels principis de la realització d’imatges virtuals, la il·luminació ha estat un tema complex.

Els objectes tridimensionals que podem veure en el nostre programari estan representats a partir d’una plasmació en dues dimensions de la superfície dels objectes, i no necessiten il·luminació per ser visibles.

A partir dels programes interpretadors d’alta qualitat, s’ha començat a parlar del concepte d’il·luminació virtual. Es tracta de crear un seguit de punts, en les coordenades de l’entorn, que dispararan uns raigs virtuals en direcció als objectes que ens interessa il·luminar.

Hi ha una multitud de tipus diferents de punts de llum virtuals que podeu fer servir per aconseguir efectes que us apropin a la realitat o que us donin llibertat i flexibilitat artística. Aquests punts virtuals han d’estar situats a l’escenari, han de crear una sèrie d’efectes sobre la nostra escena per donar la sensació que està il·luminada de la mateixa manera que ho estaria a la realitat. A més a més, com que són elements virtuals, permeten una àmplia modificació i configuració dels seus paràmetres, per controlar amb molta precisió el resultat de les imatges finals.

Tots aquests punts de llum es poden arxivar i utilitzar més d’un cop en diferents escenes, per aconseguir continuïtat entre plans d’una producció audiovisual, o efectes dramàtics sobre personatges, entre altres usos.

Al primer apartat, “Aplicació, modificació i animació dels llums virtuals”, veurem les tècniques d’il·luminació amb llums virtuals. S’expliquen els tipus de llums virtuals del programari 3D Maya i els seus paràmetres, i es mostren exemples del seu ús. També s’explica com treballar les ombres i altres tècniques d’il·luminació virtual 3D. Per últim, veurem el sistema per animar les llums virtuals.

En el segon apartat, “Tècniques d’il·luminació i renderització de llums”, analitzarem els processos i paràmetres per assolir una bona renderització de les llums virtuals amb el programari Arnold i altres com V-Ray.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, caldrà fer els exercicis d’autoavaluació i les activitats. Podeu fer servir el fòrum de l’assignatura per resoldre dubtes que tingueu i els vostres companys o el professor contribuiran a solucionar-los.

Anar a la pàgina següent:
Resum