Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’expressió pintada de models fa referència, en el context del disseny 3D, a les diferents estratègies de creació i aplicació de textures basades en mapes de bits.

2

Les textures basades en mapes de bits són textures procedimentals que, a banda de la informació del canal de color RGB, desen la informació de transparència i relleu.

3

L’acció de mapar un mapa de textura equival a la seva projecció sobre la superfície poligonal del model 3D.

4

PNG és un format de mapa de bits que significa Procedural Network Graphics.

5

Autodesk Maya pot importar com a node de textura arxius PSD, és a dir, els arxius nadius de l’Adobe Photoshop.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’acció de pintar en 3D directament sobre la geometria del model 3D només és possible únicament a través de mapes UV.

2

Mari, Modo o Substance Painter són programaris de diferents empreses especialitzades en la pintada en 3D directa sobre la geometria.

3

3D Paint Tool és l’editor d’Autodesk Maya per a la pintada en 3D directa sobre la geometria.

4

Amb el 3D Paint Tool d’Autodesk Maya podeu pintar en 3D directament sobre la geometria del model tant si aquest és poligonal com NURBS.

5

Modificar el mapa UV d’un model mentre es pinta en 3D pot conduir a errades de representació de la textura.

Exercici 3

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Els mapes UV són qualsevol mapa de textura que aporti informació geogràfica del model 3D.

2

Els mapes UV són la representació bidimensional que resulta de projectar la geometria 3D d’un model sobre una mapa bidimensional.

3

Donat un punt en l’espai de l’escena 3D, la variable UV retorna el valor de color d’aquest en funció de la il·luminació de l’escena.

4

Els valors d’UV es limiten a l’interval de 0 a 1.

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Coordenades de posició associades al mapatge de textures:

2

Coordenades de posició en l’espai cartesià:

Exercici 5

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

1024 x 1024 píxels:

2

2048 x 2048 píxels:

3

4096 x 4096 píxels:

4

8192 x 8192 píxels:

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Es consideren textures d’alta resolució quan són de resolució d’1K o superior.

2

Utilitzar mapes de textures d’alta resolució per a dispositius mòbils té un impacte positiu en el rendiment de videojocs per a dispositius mòbils.

3

Els atles de textures són una estratègia àmpliament utilitzada per millorar el rendiment de videojocs o aplicacions interactives, particularment en el cas dels dispositius mòbils.

4

És crític que les resolucions de textures siguin sempre potència de dos.

5

Un videojoc amb textures 4K no funcionarà en un monitor de resolució 1920 x 1080 píxels.

6

Qualsevol targeta gràfica (GPU) de gamma mitjana o baixa pot representar seqüències de cinemàtiques 4K a temps reals sense notar cap caiguda d’FPS.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Un valor 0.1 del valor difús del material mostrarà el color del material del model 3D més sensitiu a la llum.

2

Difús i color signifiquen el mateix com a atributs de material a Autodesk Maya.

3

La superfície basada en el model Lambert presenta, com a tret propi, l’atribut de l’ombreig especular del material.

4

El mapa de relleu modifica la geometria del model.

5

El mapa de desplaçament modifica la geometria del model.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els mapes especulars modifiquen les normals de la geometria del model 3D.

2

Un valor (255, 255, 255) d’un píxel del mapa especular representarà en el model un punt de màxima brillantor.

3

Els mapes especulars són d’una gran utilitat per destacar els punts de màxima brillantor de materials que simulen superfícies metàl·liques.

4

Només és possible obtenir amb Autodesk Maya un mapa especular del model 3D.

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els mapes d’il·luminació són especialment útils per als models dinàmics de l’escena.

2

Mental Ray és un programari extern que permet pintar en 2D directament sobre el model 3D.

3

Per a la generació del mapa de normal d’un model es necessiten una versió d’alta poligonització i una altra de baixa poligonització.

4

Només podem generar mapes especulars amb Autodesk Maya.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos