Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les textures generades de manera procedimental són exclusives de l’editor HyperShade del programari Autodesk Maya.

2

Les textures procedimentals són textures generades a través d’algoritmes i funcions matemàtiques.

3

Les textures procedimentals són textures generades manualment.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les textures procedimentals representen un cost de memòria elevat en comparació de les textures basades en mapes de bits.

2

Les textures procedimentals estan limitades a resolucions inferiors de 4096×4096 píxels.

3

Les textures procedimentals, un cop generades, no són editables.

4

Les textures procedimentals són reusables, és a dir, no es limiten el seu ús a un únic model 3D.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Conjunt d’instruccions basades en un llenguatge de programació (GLSL, HLSL) compilades generalment per la unitat de processament gràfica (GPU) i que té, com a finalitat, aplicar un determinat tipus d’ombrejat:

2

Sistema de valors d’un model 3D que permet simular el comportament d’un determinada propietat física amb la llum (color, transparència, translucidesa, reflexió, refracció…):

3

Imatge aplicada o mapada sobre la superfície d’un model 3D; aquesta pot ser generada procedimentalment o en un mapa de bits:

Exercici 4

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

El posicionament de les textures procedimentals 2D sobre la geometria del model és a través del node place2texture.

2

Les textures procedimentals 3D se serveixen del sistema de coordenades UV del model 3D per al seu posicionament i fixació.

3

Les textures procedimentals 3D s’ajuden del node place2texture per al seu posicionament i fixació en el model 3D.

Exercici 5

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La textura és una textura procedimental basada en la idea matemàtica de la , teoritzada i desenvolupada per .

2

La textura és una textura procedimental que depèn de la idea matemàtica de .

3

és un ideat per molt conegut i utilitzat en la generació de textures, però també en la creació de mapes, escenaris o altres continguts .

4

- - - - - -

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Panell d’Hypershade que llista els materials, les textures i les llums de l’escena organitzada per pestanyes :

2

Panell d’Hypershade que mostra el shader o material seleccionat aplicat a un model 3D prefabricat:

3

Panell d’Hypershade que permet la creació de shaders mitjançant nodes.

4

Panell d’Hypershade que mostra les propietats i els atributs dels nodes seleccionats en l’àrea de treball (Work Area).

5

Panell d’Hypershade que permet organitzar i gestionar els shaders nodes de les escenes en contenidors.

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Textura procedimental 2D que té per finalitat rebaixar l’aspecte sintètic o artificial de l’aparença visual dels models 3D:

2

Textura procedimental 2D que simula acabats del món real com, per exemple, els cantons bruts d’una finestra:

3

Textura procedimental 2D que representa el patró visual dels taulers d’escacs:

4

Textura procedimental 2D que simula el teixit dels draps.

5

Textura procedimental 2D que simula les onades que es formen a la sorra dels deserts.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos