Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

En l’actualitat, la majoria dels processos d’animació 2D i 3D són digitals.

2

Adobe Photoshop és un programari que no s’utilitza gaire en l’animació 3D.

3

En Adobe Photoshop podem crear textures i aplicar-les després a models 3D.

Exercici 2

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Les imatges digitals es basen en codi binari i són immaterials.

2

Les imatges digitals poden tenir suport físic.

3

Una imatge analògica és per exemple una fotografia feta amb un negatiu.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

És l’acrònim de Binary digit, o dígit binari:

2

Els valors d’un bit són:

3

És el sistema numèric que s’utilitza per a la representació de textos:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les imatges digitals poden ser de dos tipus: les imatges i les imatges de mapa de bits o . Cadascuna emmagatzema la informació digital de la imatge d’una forma diferent.

2

Les imatges es configuren a partir d’objectes gràfics independents, creats a partir d’operacions matemàtiques i línies definides matemàticament mitjançant . Les línies corbes estan definides per les corbes .

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les corbes de Bézier estan formades pels punts d’àncora o nodes i els manipuladors o controladors.

2

Els punts d’àncora defineixen la trajectòria de la corba.

3

En cap cas usarem corbes de Bézier per al disseny de gràfics i logotips.

Exercici 6

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Les imatges vectorials són escalables i no perden qualitat.

2

Les imatges vectorials sempre ocupen molt pes en memòria.

3

Els objectes d’una imatge vectorial no es poden manipular de manera independent.

Exercici 7

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La imatge de mapa de bits, també anomenada , consisteix en una estructura que representa una de o punts de color.

2

La unitat mínima en què es descompon la imatge bitmap s’anomena , i és l’abreviació de dues paraules en anglès: .

Exercici 8

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

S’indica en píxels per polzada:

2

Determina la qualitat cromàtica de la imatge:

3

És el valor d’alta resolució:

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Cada píxel d’una imatge conté informació específica dels colors RGB.

2

La resolució d’una imatge determina quant de detall es pot observar en una imatge.

3

La resolució no té res a veure amb la quantitat d’informació que s’emmagatzema en una imatge.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Podem ampliar la resolució i la imatge guanyarà nitidesa i qualitat.

2

La resolució per a pantalla és de 72 ppp.

3

Sempre que puguem, usarem la resolució més alta possible.

Exercici 11

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Si la profunditat de color és d’un bit, la imatge només contindrà , que seran els valors . És el cas d’una imatge en blanc i negre. Si un píxel té valor 0, equivaldrà a , i si té valor 1 equivaldrà a .

2

La profunditat de color de 8 bits permetrà obtenir fins a nivells de grisos o colors, mentre que una profunditat de color de 16 bits permetrà obtenir aproximadament de colors.

Exercici 12

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Té 8 bits per cada canal Red, Green i Blue, i per tant 16 milions de colors:

2

Els colors s’han simplificat i moltes zones han esdevingut planes:

3

Té només 2 colors, el blanc i el negre:

Exercici 13

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El mode imatge de línia o bitmap només té dos valors de color. S’associa a la profunditat de color d’1 bit.

2

Les imatges en escala de grisos són les més apropiades per a la impressió d’imatges fotogràfiques en blanc i negre de baixa qualitat.

3

El mode CMYK està destinat a visualitzar imatges en pantalla.

Exercici 14

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

El color vermell en RGB és (255, 255, 0).

2

El color blanc en RGB és (255, 255, 255).

3

El color negre en RGB és (0, 0, 0).

Exercici 15

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La intensitat del color s’indica amb percentatges:

2

Es basa en un sistema de colors oposats, que tracta els valors de lluminositat i color separadament:

3

Utilitza un màxim de 256 colors:

Exercici 16

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

És el rang de colors que pot mostrar un dispositiu.

2

Procés de control del color d’un arxiu digital en passar d’un sistema a un altre, de manera que aquest no s’alteri i sigui coherent.

3

S’assigna a la imatge i “tradueix” els valors numèrics del color a l’espai de color del dispositiu.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Edició d'imatges amb Adobe Photoshop