Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Per elaborar un mapa UV és fonamental haver estudiat el model abans de començar tot el procés.

2

La creació dels mapes UV és un procés que es duu a terme mitjançant les coordenades UV.

3

Cal fer talls per portar a terme el desplegament dels punts UV d’una geometria.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

On es pot trobar l’editor UV Editor?

NúmPregunta
1

Menú Modeling / UV Editor.

2

Menú UV / UV Editor.

3

Menú Edit / UV Editor.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Separa els punts UV a partir d’una selecció d’arestes:

2

Separa els punts UV seleccionats que estan connectats amb les arestes:

3

Separa les UV a partir d’una selecció tancada d’arestes creant una UV shell:

4

Fa talls de manera visual mitjançant el moviment del ratolí:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les eines de què disposa Maya per a l’apartat de creació de es classifiquen en diferents grups. Amb aquestes eines es poden , , i les peces en les quals es divideix una geometria.

2

L’eina Sew UV Edges permet les seleccionades en un punt intermedi.

3

Dins del grup d’eines per es poden trobar les següents: .

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’eina Unfold serveix per fer el desplegament d’una selecció de punts UV.

2

L’eina Smooth UV Tool disposa de dos manipuladors, que són Grab i Pinch.

3

L’eina Layout serveix per optimitzar els punts UV seleccionats.

4

L’eina Optimize relaxa els punts UV depenent de la quantitat de vegades que feu l’operació.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta (pot ser més d’una).

De les següents eines, quines són eines per moure i modificar?

NúmPregunta
1

UV Lattice Tool.

2

Dim Image.

3

Layout.

4

Grab UV Tool.

5

Pinch UV Tool.

6

Symmetrize UV. Tool

7

Flip.

8

Unitize.

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Aquest editor s’encarrega d’organitzar els UV sets que hi ha creats:

2

Fa una captura de pantalla de la disposició del mapa UV obtingut:

3

Mostra de manera visual una representació amb color de les UV shells dins de l’espai de treball:

Exercici 8

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Un UV set és una eina que permet distribuir els en diferents arxius interns per optimitzar el detall i les resolucions de les a les diferents parts de la .

2

L’eina Delete UVs elimina els seleccionats, o totes les si no es fa cap selecció. Podeu trobar aquesta eina dins l’UV Editor al menú / Delete UVs.

3

Quan seleccioneu un punt UV i el moveu mentre pressioneu la tecla , aquest punt s’enganxarà a qualsevol que mogueu. Serveix per col·locar els punts de manera exacta i fer-los coincidir en un sol espai.

Exercici 9

Trieu la/les opcions correctes.

Quins punts heu de tenir en compte a l’hora de fer el desplegament per a les diferents parts d’un personatge?

NúmPregunta
1

Recol·locació dels punts UV.

2

Correcció de la geometria.

3

Elecció del tipus de mapa.

4

Col·locació de textura.

5

Organització de vèrtexs.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’historial de creació s’eliminarà al final de tot procés de creació del mapa UV.

2

El cap és la part més complexa a l’hora de desplegar les parts del personatge.

3

Un píxel equival a l’àrea d’un tèxel de textura sobre el model.

4

El mirroring és l’ús de repeticions a l’estil mosaic.

5

El tiling consisteix a texturitzar només un costat del model quan aquest és simètric.

6

El terme overlapping fa referència a totes aquelles UV shells que se solapen entre si.

7

L’exportació del mapa UV d’un personatge es farà mitjançant l’eina Layout.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos