Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La postproducció soluciona qüestions que no es poden resoldre durant la fase de producció.

2

La postproducció comença un cop finalitzada l’edició.

3

En una producció audiovisual no tot el contingut es genera amb el mateix programari.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Quina és l’última fase dins del procés de postproducció?

NúmPregunta
1

Renderització.

2

Modelat i animació 3D.

3

Etalonatge.

4

Edició de vídeo.

5

Composició.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

El procés de composició, on es combina imatge real i virtual, també s’anomena:

2

L’edició es basa a crear una història a través de:

3

És la fase o procés que es realitza a través del muntatge dels renders generats en els programaris de 3D:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

En la fase de modelatge i animació 3D s’utilitza un programari on es realitzen els , les i els d’una producció.

2

Molts dels programes que es fan servir per a la composició utilitzen per crear .

3

Un cop finalitzada l’edició de es porta a terme el procés d’etalonatge, on es retoca el i la .

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Uns dels retocs més típics que es poden fer a una imatge són sobre el color, la llum i el contrast.

2

La funció de la capa d’ajust “nivells” és assegurar que les zones més fosques de la imatge siguin gairebé blanques, i les més clares gairebé negres.

3

La capa d’ajust “corbes” s’utilitza per aconseguir contrast en la imatge.

4

La capa d’ajust “correcció selectiva” permet retocar l’histograma de la imatge.

5

La capa d’ajust “tonalitat/saturació” s’utilitza exclusivament per a la saturació.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta (pot ser més d’una).

Quins efectes d’una càmera real es poden generar en 3D?

NúmPregunta
1

Aplicar un pas de render Z.

2

Simular la profunditat de camp.

3

Ajustar les dimensions automàticament.

4

Crear imperfeccions.

5

Simular la granulació.

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Consisteix a extreure un color de la imatge i substituir l’àrea que ocupava per una altra imatge o vídeo en el procés de postproducció:

2

Tot procés d’integració es realitza mitjançant un:

3

És un procés on es fusionen, de manera realista, imatges reals i imatges digitals tridimensionals:

4

A vegades, en certs projectes surt més a compte realitzar un escenari a partir d’:

Exercici 8

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Hi ha diferents tipus de , les que es faran servir en aquest cas són les anomenades .

2

Quan la d’una escena és molt difusa i els molt simples, costa molt aconseguir el adient.

3

Una capa de render del tipus ens serveix per donar-li una major sensació de als objectes.

4

La capa de l’oclusió ambiental s’utilitza en per donar un al render final.

Exercici 9

Trieu l’opció o les opcions correctes (pot ser més d’una).

Quins són els passos bàsics per fer una integració d’un element 3D en una imatge real?

NúmPregunta
1

Separar el color dels elements.

2

Creació de la separació d’ombres per capes.

3

Preparar una escena amb una imatge EXR.

4

Preparar una imatge d’entorn o HDRI.

5

Renderització final.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La integració seria la primera etapa dins del procés d’ajuntar les diferents capes que componen un render.

2

Les imatges HDRI permeten obtenir un alt rang dinàmic d’il·luminació entre les zones més clares i les zones més fosques.

3

Les imatges HDRI es fan servir per emular un entorn.

4

Per aconseguir separar les ombres s’ha d’utilitzar un pla amb un material del tipus aiSurfaceShader.

5

Les imatges HDRI es col·loquen al sistema d’il·luminació Skydome que proporciona el motor de render Arnold.

6

El material aiShadowMatte té com a característica mostrar les ombres de forma separada en el seu canal alfa.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Disseny i generació d'efectes