Introducció

Les pel·lícules d’animació, aquelles que necessiten efectes especials, els videojocs… tot això no seria possible sense el procés de renderització. A vegades, és suficient amb una prerenderització, que després s’ha de compondre, per refinar o integrar les imatges (pel·lícules, anuncis, cinemàtiques…); en altres (com en els videojocs) les escenes s’han de renderitzar en temps real.

Durant aquesta unitat aprendreu els conceptes bàsics sobre la renderització, i us introduireu en les seves tècniques.

Al primer apartat, “Motors de renderització, tractaments de llum en 3D”, introduirem l’eina principal que farem servir; parlem del motor de renderització Arnold, que està integrat en el programari Autodesk Maya. Es tractaran els conceptes generals sobre els processos de generació de la renderització.

Al segon apartat, “Realització de la separació de capes i efectes de renderització”, us iniciareu en la producció de la renderització; entenent que és fonamental una planificació d’aquest procés. Es tractarà com plantejar la renderització d’un pla i veureu tècniques de renderització per a postproducció.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum