Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El Render Sheet és la factura de la granja de renderització.

2

El Render Sheet és la translació del guió literari a termes tècnics.

3

El Render Sheet és el document on consta la planificació i el seguiment de la producció de la renderització.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La finestra Render Setup és la finestra d’Arnold dedicada a la gestió de les capes de renderització.

2

El Render pass és un arxiu que conté una part de la informació d’il·luminació, geometria o shaders de l’escena.

3

Arnold anomena els Render Passes AOVs (Arbitrary Output Variables).

Exercici 3

Trieu l’opció correcta. Quin és el nombre màxim de capes amb les quals podem treballar amb Arnold?

NúmPregunta
1

10

2

1

3

En principi, no hi ha un nombre màxim.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La finestra que gestiona els Render Passes és la pestanya AOVs, a la finestra Render Settings.

2

Override permet seleccionar característiques dels objectes per variar el seu comportament a les capes de renderització.

3

Els overrides es poden aplicar només a les llums de l’escena.

Exercici 5

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La renderització en segon terme permet agilitzar els temps de i aprofitar la infraestructura o una i, al mateix temps, continuar treballant als equips.

2

Per tal d’optimitzar la renderització, i també per facilitar la final de les imatges, podem descompondre la renderització en la de cadascun dels seus elements constitutius (Diffuse, Direct, Indirect, , Ambient Occlusion…) per separat; és el que s’anomena , Render Elements, tot i que Arnold els anomena AOVs (Arbitrary Output Variables).

Exercici 6

Trieu l’opció correcta. Com anomena Arnold la Master Layer?

NúmPregunta
1

Main Layer

2

Default Layer

3

Scene

4

Global Render

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els Render Passes són arxius que contenen una part de la informació d’il·luminació, geometria o shaders de l’escena.

2

Els Render Passes són ordres per eliminar de la renderització un o diversos elements de l’escena.

3

Els Render Passes són un tipus de capa de renderització que accelera els temps de renderització.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta. Com anomena Arnold els Render Passes?

NúmPregunta
1

VOSs (Vector Output Selection)

2

AOVs (Arbitrary Output Variables)

3

AVOs (Advance Velocity output)

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Un override és una altra manera d’anomenar els Render passes.

2

Un override ens permet seleccionar característiques dels objectes per variar el seu comportament a les capes de renderització.

3

Un override ens permet simular el desenfocament de moviment.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La renderització en segon pla permet fer servir un equip o una xarxa local per fer renderització, quan aquests no estan fent altra feina.

2

La renderització en segon pla també s’anomena Batch Rendering.

3

La renderització en segon pla és més cara que fer servir una granja de renderització.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta. Quina és la funció del programa Backburner?

NúmPregunta
1

Refinar el resultat del motor de renderització.

2

Vincular Maya al motor de renderització.

3

Gestionar la granja de renderització local.

Exercici 12

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El Backburner és un plugin de Maya.

2

El Backburner és un programa extern a Maya.

3

El Backburner és un programa freeware facilitat per Autodesk.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general