Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Defineix les característiques tècniques finals del projecte, analitzant i valorant la seva dimensió i definint els seus paràmetres de treball i acabat final.

 • Especifica el format (de treball, de reproducció, d’emmagatzematge i d’exhibició) i la resolució de treball del projecte, comprovant que concorda amb les necessitats del resultat final.
 • Elabora una llista de formats de sortida i conversions necessàries, incloent-hi els tipus d’arxius que cal generar en funció del mode d’exhibició.
 • Crea un esquema del procés que cal seguir, especificant fases, cronologia i els treballs que poden fer-se simultàniament.
 • Redacta una llista d’opcions de materials (en el cas de l’stop-motion), maquinari i programari, indicant els avantatges i els inconvenients quant a preus, terminis i qualitat.
 • Assigna a cada lloc de treball els materials, el maquinari i el programari necessaris per a la realització del projecte.

2. Defineix les característiques de la manera de treball en xarxa i els protocols de comunicació i interacció necessaris per a la realització d’un projecte d’animació, valorant els equips tècnics i humans que intervenen en els diferents tipus de projectes.

 • Elabora una llista categoritzant les referències (enllaços als elements que compondran la seqüència animada) que cal utilitzar, especificant el sistema de carpetes, subcarpetes i arxius que cal generar perquè els utilitzi tot l’equip.
 • Elabora un memoràndum d’instruccions, especificant l’assignació d’espais virtuals de treball i d’emmagatzemament.
 • Especifica les connexions físiques entre les estacions de treball i calcula les necessitats d’energia per al desenvolupament del treball tenint en compte l’ergonomia i el bon funcionament dels equips.
 • Dissenya un organigrama del procés, tenint en compte l’assignació de competències específiques als responsables de les diferents àrees d’execució del projecte, amb terminis parcials de realització.
 • Elabora els protocols de comunicació i d’interacció, assignant els permisos jerarquitzats per a cada usuari.
 • Estableix un sistema de revisió i d’actualització diària de fitxers, tenint en compte la racionalitat de l’evolució del projecte i la reassignació de tasques, per evitar la superposició i repetició de treballs.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències