Introducció

Dur a terme una animació professional, sigui amb la tècnica que sigui, és una tasca titànica que requereix molts esforços i recursos tècnics, econòmics i humans. Els projectes d’animació necessiten una planificació exhaustiva prèvia al seu desenvolupament per tal d’optimitzar el procés de creació i estalviar recursos.

En aquesta segona unitat, “Gestió del projecte d’animació”, del mòdul Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D aprendreu tot el que heu de saber sobre els projectes d’animació 2D i 3D i els mitjans tècnics necessaris per dur-los a terme.

A l’apartat “Processos i documentació” veureu quin és el flux de treball i el pipeline d’un projecte 2D i un projecte 3D. Estudiareu les diverses fases de producció, què es fa en cadascuna i els professionals que hi intervenen. A més a més, veureu la documentació que es genera durant un projecte i aprendreu a confeccionar els documents tècnics més importants.

A l’apartat “Mitjans tècnics” estudiareu els principals fonaments dels sistemes informàtics i digitals. Aprendreu quin maquinari és l’idoni per a un projecte d’animació determinat, veureu què és el programari i quins són els fonaments del llenguatge home-màquina. D’altra banda, us endinsareu en el món dels arxius, els formats, la compressió i el senyal digital de la imatge.

Per realitzar aquesta unitat amb èxit és necessari prestar especial atenció als esquemes i gràfics dels continguts que permeten entendre conceptualment el flux de treball dels diversos processos de producció d’animació. És també altament recomanable visionar els diversos vídeos enllaçats en els continguts. De la mateixa manera, és convenient fer les activitats i els exercicis d’autoavaluació que es proposen en cada apartat.

Anar a la pàgina següent:
Resum