Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

En animació es recuperen i es tornen a aprofitar els materials que es generen per implementar-los a nous projectes.

2

En la fase de preparació d’un projecte d’animació es confecciona l’storyboard.

3

Al flux de treball també se l’anomena workflow.

4

El projecte d’animació es desglossa i es construeix per trames i enquadraments.

5

No existeixen diferències remarcables entre el pipeline de producció d’un projecte 2D d’animació clàssica i el d’un d’animació 2D per ordinador.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Un projecte 3D es treballa:

NúmPregunta
1

seqüencialment.

2

sempre en paral·lel.

3

en local.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Primer muntatge de la història:

2

Fase en què s’efectua l’skinning:

3

Implementació 3D amb imatges i vídeos reals:

4

Versió animada a baixa resolució més propera al muntatge final:

5

Presentació visual breu que pretén mostrar les millors feines i projectes d’un profesional:

6

Versió molt inicial del pla en la qual es defineix l’enquadrament, moviment de càmera, etc.:

7

Procés 3D dins de la fase d’ombrejat:

8

Versió de modelat de més baixa resolució:

9

Tercer muntatge de la història:

10

Versió de modelat definitiva:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els , coneguts popularment en anglès com a , es desglossen en la fase de i es defineixen quins són i quins són .

2

Treballar implica treballar en xarxa al voltant d’un servidor. D’aquesta manera, és possible treballar el projecte 3D amb sistema de en estar tots els terminals connectats, gestionar el sistema de de manera automàtica, i gestionar més eficaçment el projecte. Cal definir la i els per a cada terminal de cada membre de l’equip.

3

La dels arxius és una qüestió fonamental per al bon funcionament del projecte. Els noms dels arxius no han d’incloure , entre d’altres qüestions. Han de procurar ser i no deixar en blanc.

Exercici 5

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Tècnic comodí en una producció 3D:

2

Tècnic que prepara els personatges per a que després l’equip d’animació els pugui animar:

3

Tècnic novell que ajuda l’animador i l’ajudant d’animació en un projecte 2D:

4

Responsable de recopilar totes les imatges de render 3D produïdes i de muntar cada pla del film mitjançant programari específic de postproducció:

5

Persona encarregada de cercar i gestionar tots els recursos necessaris per desenvolupar el projecte:

6

Il·lustrador encarregat de revisar els dibuixos a llapis, dotar-los de consistència i passar-los a net:

7

Encarregat de pintar a mà amb els colors apropiats sobre el dors dels acetats:

8

Equivalent a l’executive producer del món anglosaxó:

9

El creatiu en cap, responsable de la visió i la interpretació creativa del projecte:

10

Encarregat de configurar la versió més primerenca del pla 3D a partir del guió il·lustrat (storyboard):

11

Responsable de l’art del projecte, el responsable de l’aspecte visual:

12

Equivalent al director de fotografia del cinema tradicional:

Exercici 6

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La és el document en el qual el tècnic de so anota tots desglossats fotograma a fotograma procedents de les veus i diàlegs de referència enregistrats. Aquest document també se’l coneix en anglès com a .

2

És una eina molt útil per tenir una visió global del flux de treball i els seus temps. El permet temporitzar els processos al llarg del temps i veure quan s’ha de realitzar una tasca.

3

La és un document reticulat, en forma de graella, que s’estructura en fotogrames i es desglossen els personatges i fondos per nivells. És especialment útil en les tècniques d’animació . En anglès se l’anomena .

4

El és un document que serveix per construir el layout d’un pla 3D i fer el seguiment de la seva evolució. En anglès se l’anomena

5

A l’hora d’animar, la , en anglès , serveix per a determinar l’àrea d’animació en què es mou un personatge i tenir la referència visual per crear els fotogrames oportuns ja que ens divideix la superfície de la zona d’animació en quadrants.

6

El permet controlar l’evolució de la fase de modelat de la producció 3D.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

La relació que existeix entre els diferents plans d’un audiovisual a nivell narratiu, estètic i formal s’anomena:

NúmPregunta
1

Raccord.

2

Briefing.

3

brífing.

4

brífing o continuïtat.

5

Raccord o continuïtat.

6

Briefing o brífing.

7

Raccord o Briefing.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

En una sèrie d’animació, la bíblia de producció és equivalent al document de projecte.

2

La bíblia d’animació és el document que engloba tota la documentació del projecte.

3

La bíblia d’art s’elabora al mateix temps que la bíblia de producció i no s’enllesteix fins que es finalitza el projecte.

4

La bíblia de producció també es coneix com a bíblia de treball.

5

El document de projecte serveix per a cercar finançament per a una sèrie d’animació.

6

El pressupost del projecte mai s’inclou en la bíblia gràfica.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

La prova de llapis és un procés típic d’un projecte…

NúmPregunta
1

3D.

2

2D d’animació clàssica.

3

2D d’animació per ordinador.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos