Presentació

En el mòdul d’Habilitats socials s’estudien els coneixements, les eines, les estratègies i les tècniques per a un bon desenvolupament de la tasca dels professionals del camp socioeducatiu i d’intervenció social. Tenint en compte que en aquests àmbits és fonamental el treball en equip, és molt útil conèixer els temes bàsics d’interacció, cooperació i tot allò que estigui relacionat amb la finalitat del grup. És molt important la comunicació i la relació entre els individus dins d’un grup social; les habilitats socials i la comunicació són la base sobre la qual es fonamenten les relacions en el si d’un grup.

En la relació social es produeix un intercanvi de pensaments, idees, emocions, sentiments i afectes mitjançant les habilitats socials, que són un conjunt de conductes que faciliten les relacions i que es poden aprendre i interioritzar al llarg de la vida, tant pel desenvolupament natural de les persones com per diferents estratègies d’aprenentatge.

En tot el procés de relacions interpersonals, la comunicació, ja sigui verbal o no verbal, té un paper molt important. En aquest mòdul s’analitza tot allò que pot facilitar o dificultar la comunicació, les bases del seu procés i la seva relació directa amb la relació social i les habilitats socials.

Curricularment, el mòdul es divideix en dues unitats formatives: “Habilitats de comunicació” i “Dinamització de grups”, cadascuna de les quals se subdivideix en dues unitats.

En la unitat “Habilitats socials” s’estudia la importància d’aquestes conductes en el context de les relacions interpersonals i els diferents components que les formen. Es comença amb un repàs del procés de la comunicació, els estils i les funcions, i també els elements principals. Així mateix, conceptes com educació emocional, intel·ligència emocional, habilitats socials, empatia, assertivitat o escolta activa es tracten en aquesta unitat. També s’estudia com millorar les habilitats socials a través de la comunicació o l’empatia, diferents tècniques de relaxació i programes d’entrenament en habilitats socials. Finalment es presenten tècniques d’avaluació de la competència social, com l’entrevista o l’observació.

La unitat “Resolució de conflictes i presa de decisions” introdueix un dels fenòmens inherents a les relacions humanes: els conflictes. Se’n veuen les causes, els diferents tipus, els elements, les maneres com es poden abordar, els passos a seguir per a la seva resolució, així com les diverses vies per resoldre’ls, especialment la negociació i la mediació. També s’estudia una acció que duem a terme quotidianament: la presa de decisions, individual i en grup.

La unitat “Intervenció en grups” fa referència al pensament teòric sobre els grups socials: definició, funcions, psicologia i sociologia dels grups, tipologia dels grups, fases de la vida grupal, estructures, els rols dins d’un grup, especialment el lideratge, tècniques i intruments per a l’anàlisi de grups i tècniques grupals. També es veuen diferents tècniques d’intervenció en grups i la programació d’activitats grupals, així com diferents dinàmiques de grup per afavorir la cohesió grupal i millorar l’eficàcia del grup.

En la unitat “Conducció de reunions i gestió de conflictes grupals” s’estudien les reunions com a instrument per expressar idees o prendre decisions en grup (els diferents tipus, els rols, la preparació i el desenvolupament de les reunions) així com les tècniques per afrontar conflictes grupals per tal que les parts implicades en el conflicte puguin desenvolupar actituds de cooperació i empatia davant de situacions conflictives.

En aquest mòdul trobareu molts continguts que es poden aplicar a la vida quotidiana: en la relació amb les amistats, la família, les companyes i els companys de feina, les persones usuàries, el veïnat i, en definitiva, totes les persones amb qui us relacioneu. Es pretén que milloreu la vostra competència social, que serà fonamental en el vostre desenvolupament tant personal com professional.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge