Resum

Per comunicar-se, resoldre problemes i prendre decisions els equips de treball fan reunions. Una reunió és un instrument de comunicació que proporciona als membres del grup l’oportunitat d’expressar les seves opinions i fer aportacions a la tasca grupal.

Hi ha diferents tipus de reunions:

 • Reunió informativa: l’objectiu és donar una informació a les persones convocades.
 • Reunió formativa: l’objectiu és posar en comú totes les experiències i els aprenentatges que els assistents tenen sobre un tema determinat.
 • Reunió d’anàlisi de problemes: l’objectiu és reflexionar sobre les causes i els factors que incideixen sobre un determinat problema.
 • Reunió creativa: l’objectiu és donar una visió diferent de la convencional d’una determinada situació o problema.
 • Reunió de presa de decisions: l’objectiu és seleccionar l’alternativa més adequada per assolir un objectiu o solucionar un problema.

En funció de les persones que intervinguin en la presa de decisions, es tracta d’una decisió:

 • Autocràtica: presa per una persona o grup que té l’autoritat per fer-ho.
 • Consultiva: presa per una persona o grup després de consultar determinades persones.
 • Grupal o democràtica: presa pel grup on ha de recaure la decisió.

Hi ha tres factors que ajuden a triar quina és la millor forma de prendre una decisió: el temps disponible, la qualitat de la decisió i la necessitat del compromís de les persones que l’hauran de posar en pràctica. El seguiment de la posada en pràctica de les decisions preses en una reunió pot veure’s afavorit per alguns instruments: el gràfic de Gantt i el diagrama de Pert són dues de les eines més aplicades.

Per millorar l’eficàcia d’una reunió, cal atendre els aspectes següents:

 • Fer una bona convocatòria, que inclogui els objectius de la reunió i aporti, quan calgui, la documentació pertinent.
 • Tenir una bona coordinació que assumeixi les funcions de clarificar, controlar, relaxar i dinamitzar la reunió. Quan la coordinació assumeix aquestes funcions, un percentatge important de l’èxit de la reunió està garantit.
 • Atendre els rols presents en una reunió: els positius, per elogiar-los convenientment, i els negatius, per portar a terme l’actuació adient.
 • Destacar els punts més rellevants que s’han tractat al final de la reunió.
 • Fer el seguiment dels acords, quan n’hi ha. Es nomenarà la persona que se’n responsabilitzarà.

Les tècniques de resolució de conflictes són eines imprescindibles. Els conflictes són inherents a la persona i apareixen en un moment o altre de la vida del grup. El conflicte sempre és una oportunitat de millora i de transformació, tot i que moltes vegades és sentit com una amenaça per al grup, depèn de la cohesió del grup, de les percepcions distorsionades o no sobre la situació. És molt important disposar d’estratègies i tècniques que permetin abordar-los en les diferents fases: prevenció, afrontament i resolució.

Hi ha diferents tipus de tècniques per aplicar en cadascuna de les situacions amb què es troben els professionals de l’educació. Aquests professionals disposen d’un ventall prou ampli de recursos per actuar sobre els diferents tipus de grups.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge