Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Condueix reunions analitzant les diferents formes o estils d’intervenció i d’organització en funció de les característiques dels destinataris i el context.

 • Descriu els diferents tipus i funcions de les reunions.
 • Descriu les etapes del desenvolupament d’una reunió.
 • Aplica tècniques de moderació de reunions, justificant-les.
 • Demostra la importància de la capacitat d’exposar idees de manera clara i concisa.
 • Descriu els factors de risc, els sabotatges possibles d’una reunió, justificant les estratègies de resolució.
 • Valora la necessitat d’una informació bona i diversa en la convocatòria de reunions.
 • Descriu la importància de la motivació i de les estratègies emprades, per aconseguir la participació a les reunions.
 • Aplica tècniques de recollida d’informació i avaluació de resultats d’una reunió.
 • Demostra actituds de respecte i tolerància en la conducció de reunions.

2. Implementa estratègies de gestió de conflictes i resolució de problemes seleccionant-les en funció de les característiques del context i analitzant els diferents models.

 • Resol problemes i conflictes aplicant els procediments adequats a cada cas.
 • Respecta les opinions dels altres respecte a les possibles vies de solució de problemes i conflictes.
 • Aplica correctament tècniques de mediació i negociació.
 • Té en compte les persones, sigui quina sigui la seva edat o condició física i mental, en el procés de la presa de decisions.
 • Planifica la tasca de presa de decisions i l’autoavaluació del procés.
 • Valora la importància de l’intercanvi comunicatiu a la presa de decisions.

3. Avalua els processos de grup i la pròpia competència social per al desenvolupament de les seves funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora.

 • Selecciona els indicadors d’avaluació.
 • Aplica tècniques d’investigació social i sociomètriques.
 • Autoavalua la situació personal i social de partida del professional.
 • Dissenya instruments de recollida d’informació.
 • Registra les dades en suports establerts.
 • Interpreta les dades recollides.
 • Identifica les situacions que necessitin millorar.
 • Marca les pautes a seguir en la millora.
 • Realitza una autoavaluació final del seu propi procés de treball.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències