Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Assenyaleu quines de les següents proposicions són vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

Les reunions formatives tenen per objectiu donar una informació a les persones convocades.

2

Les reunions d’anàlisi de problemes tenen per objectiu prendre la decisió més adequada per assolir un objectiu o per solucionar un problema.

3

Les reunions creatives tenen dues fases ben diferenciades: proposta d’idees i avaluació d’idees.

4

La reunió per analitzar la manca de participació de les famílies en la vida del centre és una reunió d’anàlisi de problemes.

Exercici 2

Escolliu l’opció correcta.

En les reunions de presa de decisions és bàsic que les persones…

NúmPregunta
1

Adoptin una disposició similar a la circular, ja que ajuda a les interaccions personals.

2

Adoptin una disposició similar a les butaques d’un cinema, per veure bé l’informador.

3

S’agrupin per parelles per facilitar el consens.

Exercici 3

Relacioneu cada acció amb la seva funció.

La persona que porta a terme la reunió ha de desenvolupar quatre funcions: clarificar, controlar, relaxar, i dinamitzar.

NúmPreguntaResposta
1

Administrar el temps de què es disposa:

2

Crear un clima de confiança:

3

Comunicar entusiasme:

4

Fer una síntesi del que s’ha dit:

5

Atendre les comunicacions no verbals:

6

Impedir que els “xerraires” parlin massa:

7

Separar la idea exposada de la càrrega emotiva:

8

Felicitar el grup pel bon ritme de la reunió:

Exercici 4

Escolliu el terme correcte per completar cada frase.

No sempre els rols de les persones són positius. Sovint les reunions s’encallen i, fins i tot, no arriben als objectius previstos a causa de la intervenció d’algunes persones que porten a terme rols no integrats o disruptius, ja que entorpeixen el treball del grup. Entre aquests rols hi ha:

NúmPregunta
1

El , que no para de parlar de qualsevol tema excepte el de la reunió.

2

El , que està en contra de tot el que es proposa a la reunió.

3

El , que no intervé.

4

El , que es posa per sobre del grup i menysprea la contribució de les altres persones.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes o falses les proposicions següents.

NúmPreguntaVF
1

L’animador d’una reunió té com a funció fer el resum de la reunió.

2

Les persones que acostumen a estar en contra de tot el que es proposa es coneixen amb el nom de crítiques sistemàtiques.

3

La persona que acostuma a fer la síntesi entre les diferents opinions expressades acostuma a ser el secretari o secretària.

4

La persona col·laboradora acostuma a fer-se càrrec de la redacció de l’acta de la reunió.

5

Una de les persones que provoca més intervencions per part la persona que anima una reunió és la persona xerraire.

6

Totes les persones que en una reunió estan callades porten a terme un rol negatiu.

7

És convenient que el rol d’animador d’una reunió segueixi un torn rotatiu entre totes les persones que formen el grup reunit.

8

Frases del tipus “i vosaltres què sabeu”, “si haguéssiu estudiat a la universitat…”, “els mestres d’infantil no ho podeu saber” les acostuma a dir el rol de savi.

Exercici 6

Relacioneu cada afirmació amb el tipus de reunió que defineix:

NúmPreguntaResposta
1

Reunió que té per objectiu relacionar l’experiència i la capacitat de les persones:

2

Reunió que té per objectiu proposar gran quantitat d’alternatives, valorar els punts forts i febles de cadascuna i triar la més adequada:

3

El grau de llibertat dels assistents a una reunió és variable, ja que depèn del tipus de reunió de què es tracti. Tipus de reunió on el grau de llibertat és ínfim:

4

Tipus de reunió on no és necessari conèixer el tema de què serà objecte:

5

Reunió on cal analitzar les causes, seleccionar les més importants i, si es dona el cas, buscar solucions:

6

En algunes reunions pot ser útil separar la seva execució en dues parts, una de les quals consisteix a aportar idees i l’altra a analitzar-ne la viabilitat. Reunió on això s’acostuma a donar amb més freqüència:

7

Hi ha reunions on poden aparèixer diversos rols negatius que posin pals a les rodes a les propostes. Reunions on és més factible que això es doni:

8

És bastant comú que aquells acords que s’han pres en una reunió no es portin a la pràctica per manca de seguiment per part d’alguna persona que tingui l’encàrrec de realitzar aquesta tasca. Això pot passar en les reunions:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats