Activitats

Situacions de reunió

L’objectiu de l’activitat és identificar les situacions professionals en què cal fer reunions.

En l’àmbit dels estudis que esteu cursant, elaboreu un llistat de situacions en què cal fer reunions.

Activitat de resposta oberta.

Tipus de reunió

L’objectiu de l’activitat és conèixer els diferents tipus de reunió.

Indiqueu els diferents tipus de reunió que hi ha i els objectius que persegueix cadascuna.

 • Informativa: transmetre informació respecte a un tema donat.
 • Formativa: formar les persones participants del grup.
 • De presa de decisions: prendre una decisió respecte a una situació o assumpte.
 • D’anàlisi de problemes: reflexionar sobre les causes i els factors que incideixen en un problema determinat.
 • Creativa: aportar el màxim d’idees per donar solucions a una situació determinada.

Estratègies prèvies a una reunió

L’objectiu de l’activitat és conèixer les estratègies prèvies a una reunió.

Indiqueu algunes estratègies que facilitin la distensió tant de l’ambient com de la persona que ha de coordinar una reunió abans que comenci.

 • Cuidar aspectes físics: la il·luminació de la sala, la temperatura, la comoditat de l’espai, que no hi hagi soroll ni interrupcions innecessàries…
 • Portar preparada la reunió: pensar en les persones convocades, els temes concrets de l’ordre del dia, la preparació dels materials adjunts (si cal), l’horari, els recursos necessaris.
 • Anar a la reunió amb ànim de participar i col·laborar.

Planificació i organització d'una reunió

L’objectiu de l’activitat és aprendre a aplicar la part teòrica sobre la planificació i organització de les reunions.

Elaboreu una convocatòria de reunió i l’acta de recull dels acords, tenint en compte tots els apartats treballats, per tal de convocar els coordinadors i coordinadores de les diferents escoles del districte per organitzar una jornada de treball sobre la multiculturalitat a l’escola.

Resposta oberta.

Una convocatòria ha de contenir el dia, el lloc i la durada aproximada de la reunió, a més de l’ordre del dia, és a dir, els temes a tractar a la reunió.

Conducció d'una reunió

L’objectiu de l’activitat és tenir presents les diferents accions perquè una reunió tingui èxit.

Elaboreu una llista de les accions que ha de dur a terme la persona que dirigeix una reunió perquè la reunió tingui èxit.

Les accions que s’han de dur a terme són:

 • Establir el pla de treball: tipus de reunió, objectius, participants…
 • Moderar les intervencions, assignar els torns de paraula.
 • Dinamitzar i animar tots els membres del grup a participar.
 • Recollir totes l’aportacions per part dels diferents membres del grup.
 • Canalitzar les tensions del grup.
 • Estimular els membres poc participatius i controlar els xerraires, evitant que acaparin l’ús de la paraula.
 • Sintetitzar les aportacions del grup i les conclusions.
 • Conduir el grup cap a un consens.

Les reunions d'anàlisi de problemes i de cerca de solucions

L’objectiu d’aquesta activitat és practicar diferents tipus de reunions.

A partir del supòsit que en una escola s’ha arribat a la conclusió que les reunions no rutllen prou bé i que existeix la voluntat del claustre de portar a terme una dinàmica per buscar solucions a les causes que originen aquesta manca d’eficàcia, es treballa en petits grups.

Us proposem:

 • Escriure cinc causes que poden provocar la ineficàcia de les reunions.
 • Seleccionar les tres causes més importants.
 • Proposar dues solucions per a cada causa.

Podeu fer servir la següent graella.

Resposta oberta.

Anar a la pàgina anterior:
Les reunions
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació