Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Dinamitza el treball en grup, aplicant les tècniques adequades i justificant la seva selecció en funció de les característiques, situació i objectius del grup.

 • Descriu els elements bàsics d’un grup, la seva estructura i dinàmica així com els factors que poden modificar-les.
 • Analitza i selecciona les diferents tècniques de dinamització i funcionament de grups.
 • Explica els avantatges del treball en equip davant la individualitat.
 • Diferencia els diversos rols que poden donar-se en un grup i les relacions entre ells.
 • Identifica les principals barreres de comunicació grupal.
 • Planteja diferents estratègies d’actuació per aprofitar la funció de lideratge i els rols en l’estructura i funcionament del grup.
 • Aplica dinàmiques de grup com a estratègia de treball.
 • Defineix el repartiment de tasques com a procediment per al treball en grup.
 • Valora la importància d’una actitud tolerant i d’empatia per aconseguir la confiança del grup.
 • Aconsegueix un ambient de treball relaxat i cooperatiu.
 • Respecta les opinions diferents de la pròpia i els acords de grup.
 • Condueix un grup de participants en activitats de lleure o socioeducatives.

2. Condueix reunions analitzant les diferents formes o estils d’intervenció i d’organització en funció de les característiques dels destinataris i el context.

 • Descriu els diferents tipus i funcions de les reunions.
 • Descriu les etapes del desenvolupament d’una reunió.
 • Aplica tècniques de moderació de reunions, justificant-les.
 • Demostra la importància de la capacitat d’exposar idees de manera clara i concisa.
 • Descriu els factors de risc, els sabotatges possibles d’una reunió, justificant les estratègies de resolució.
 • Valora la necessitat d’una informació bona i diversa en la convocatòria de reunions.
 • Descriu la importància de la motivació i de les estratègies emprades, per aconseguir la participació a les reunions.
 • Aplica tècniques de recollida d’informació i avaluació de resultats d’una reunió.
 • Demostra actituds de respecte i tolerància en la conducció de reunions.

3. Avalua els processos de grup i la pròpia competència social per al desenvolupament de les seves funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora.

 • Selecciona els indicadors d’avaluació.
 • Aplica tècniques d’investigació social i sociomètriques.
 • Autoavalua la situació personal i social de partida del professional.
 • Dissenya instruments de recollida d’informació.
 • Registra les dades en suports establerts.
 • Interpreta les dades recollides.
 • Identifica les situacions que necessitin millorar.
 • Marca les pautes a seguir en la millora.
 • Realitza una autoavaluació final del seu propi procés de treball.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències