Referències

Bibliografia bàsica

Diversos autors (1999). Dinàmica de grups i psicologia dels grups. Barcelona: Edicions UB.

Aquest llibre pretén oferir una visió articulada de la teoria i la pràctica grupal. Adreçat a totes les persones interessades en el coneixement teoricopràctic del comportament grupal.

Marín, M. i Troyano, Y. (2006). Trabajando con grupos. Técnicas de intervención. Madrid: Pirámide.

Manual pràctic en el qual es recullen els aspectes elementals del funcionament grupal com a marc teòric a partir del qual desenvolupar les tècniques que possibiliten la intervenció social en tasques específiques de les relacions socials.

Seminario de Educación para la Paz. Asociación Pro Derechos Humanos. (1995). La alternativa del juego II. Juegos y dinámicas de educación para la paz. Madrid: Catarata.

Recull de dinàmiques dirigides a treballar els diferents aspectes que conformen i optimitzen el funcionament grupal, potenciant la cooperació i el treball en equip.

Tschorne, P. (2005). Dinámica de grupo en trabajo social. Salamanca: Amaru.

Aquest llibre explica com ens influeix la diversitat de grups a la qual pertanyem, des del grup d’amics fins al grup de voluntariat, i com la cohesió del grup s’incrementa pel fet de compartir il·lusions, problemes o inquietuds.

Bibliografia complementària

Bassedas, E.; Huguet, T.; Solé, I. (1998). Aprendre i ensenyar a l’educació infantil (3a edició). Barcelona: Graó (“Sèrie Metodologia i Recursos”).

Manual que recull aquells aspectes més rellevants per a la pràctica educativa: el fonament psicopedagògic de l’ensenyament i l’aprenentatge, el currículum de l’etapa infantil, l’organització i la planificació, al concreció de la pràctica educativa, l’avaluació, el treball en equip dels mestres i els processos de l’elaboració de projectes compartits, les relacions entre el context familiar i l’escolar…

Diversos autors (2011). Psicología de los grupos. Madrid: UNED.

Informació sobre com ens socialitzem en el si dels grups des del naixement fins la vida adulta, i com contribueixen a conformar la nostra personalitat, les nostres creences i les nostres actituds.

Canto, J. (2000). Dinámica de grupos: aspectos técnicos, ámbitos de intervención y fundamentos teóricos. Málaga: Aljibe.

Eina molt útil per als professionals i estudiants de diversos àmbits (educatiu, comunitari, clínic…) per conèixer els processos psicosocials dels grups i la seva dinàmica.

Francia, A. (2008). Dinámica y técnicas de grupos. Madrid: CCS.

Aquest llibre ens parla de la importància del grup en la maduració de la persona i sobre com utilitzar la dinàmica de grups en les diferents modalitats de l’animació social i de l’educació reglada, així com en tota classe de reunions.

Martínez-Cava, E. (2009, setembre-octubre). “Un nou equip, una nova escola”. Revista Infància (núm. 170).

Article que reflexiona sobre les dificultats d’iniciar un nou projecte a partir de la formació d’un nou equip de treball.

Morales, J. i Yubero, S. (1999). El grupo y sus conflictos. Ciudad Real: Editorial Universidad Castilla la Mancha.

Aquest llibre explica que els conflictes no s’han d’evitar, sinó de manejar-los i donar-los un ús constructiu orientat al desenvolupament dels propis grups.

Morera, D.i i Rodríguez, A. (2001). El sociograma: Estudio de las relaciones informales en las organizaciones. Madrid: Pirámide.

En aquest llibre s’explica amb detall cada una de les fases d’elaboració del sociograma il·lustrant-les amb exemples de l’àmbit escolar i laboral.

Nuñez, T. i Loscertales, F. (2003). El grupo y su eficacia. Técnicas de la dirección y coordinación de grupos. Barcelona: EUB.

Anàlisi de situacions grupals proposant situacions concretes que puguin ajudar un grup a aconseguir, dins la seva dinàmica habitual, la major eficàcia amb una òptima satisfacció.

Pérez de Villar, M. i Torres, C. (1999). Dinámica de grupos en formación de formadores: casos prácticos. Barcelona: Herder.

Manual que pretén oferir eines útils als formadors de formadors per tal d’aprofitar al màxim les capacitats dels alumnes a partir de la interacció en el si del grup.

Zamora, À. (2010, maig-juny). “Treball en equip: un camí per arribar a acords”. Revista Infància (núm. 174).

Reflexió a partir de la pràctica diària on es recullen els aspectes més destacats implicats en el treball en equip i el funcionament òptim d’aquest.

Adreces d'interès

http://es.slideshare.net/fatimaespinoza/psicologa-de-los-grupos?related=2

Recull de presentacions de diapositives sobre temes relacionats amb la psicologia dels grups: característiques, tipologia, classificació, evolució…

http://www.antonioares.es/documentos/lecturas/Liderazgo_en_los_grupos.PDF

Text que tracta els conceptes del líder i el lideratge des d’una perspectiva psicosocial: història, teories, investigacions, aplicacions i utilitat.

http://es.slideshare.net/ambrocioteodoro/trabajo-ventana-de-johari

Informació ampliada sobre la finestra de Johari.

http://dinamiques.blogspot.com.es/

Recull de dinàmiques interessants per a infants i joves classificades per categories.

http://mediacioescolar.blogspot.com.es/2011/08/manual-de-jocs-i-dinamiques-de-grup.html

Recull de recursos encaminats a aconseguir un bon clima d’aula. Són activitats de prevenció i de resolució de conflictes que s’aborden de manera constructiva.

http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml

Sèrie de dinàmiques de grup d’aplicació per a les reunions de professors.

http://www.jouscout.com

Pàgina lligada al moviment escolta i que, en un terreny molt més pràctic i divulgatiu, conté algunes orientacions teòriques i recursos per a la dinamització de grups en l’àmbit del lleure.

Referències bibliogràfiques

Benne, K. i Sheats, P. (1948). “Functional Roles of Group Members Benne and Sheats” a Journal of Social Issues (Vol. 4) (pàg. 41-49).

Hartley. E. L. i Hartley, R. E. (1965). Readings in Social Psychology. Anglaterra: Holt.

Hempill, J. K. i Westie, C. M. (1950). “The measurement of group dimensions” a The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 29 (pàg. 325-342).

Leavitt, H. J. (1951). “Some Effects of Certain Communication Patterns on Group Performance” a The Journal of Abnormal and Social Psychology, 46 (pàg. 38-50).

Loscertales, F. i Núñez, T. (1996). El grupo i su eficacia. Barcelona: EUB.

Luft, J.; Ingham, H. (1955). The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness. Proceedings of the western training laboratory in group development. Los Angeles: Universitat de Califòrnia.

Moreno, J. L. (1953). Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama. Nova York: Beacon House.

Sbandi, P. (1980). Psicología de grupos. Barcelona. Herder (pàg. 113)

Shaw, M. E. (1986). Dinámica de grupos Barcelona: Herder.

Tuckman, B. W. (1965). “Developmental Sequence in Small Groups” a Psychological Bulletin, 63.

Vendrell, E. (1987). El conflicto en la dinámica de grupos pequeños. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
El grup